Overskriftsbillede til Internet – aftalevilkår – IP-telefoni – mangler ved det leverede (J.nr. 12.13-0288-05)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Internet – aftalevilkår – IP-telefoni – mangler ved det leverede.

Resume:
Klager havde indgået en aftale om ip-telefoni med indklagede. Dertil skulle bruges en internetforbindelse, som klager fik gennem en anden udbyder. Klager oplevede dog problemer med samtaler gennem ip-telefonen. Efter korrespondance med indklagede hævede klager hastigheden på sin internetforbindelse. Det løste dog ikke problemerne. Nævnet fandt dog, med udtalelser fra en sagkyndig, at forstyrrelserne skyltes hastigheden på klagers internetforbindelse. Dertil var ip-telefoni og internettet stadig relativt nyt. Sammenholdt med at indklagedes abonnementsvilkår og hjemmeside løbende blev opdateret anså et flertal af nævnet klager for tilstrækkelig oplyst om de tekniske forudsætninger for en velfungerende ip-telefon. Flertallet fandt derfor, at der skulle stilles strenge krav til mængden og arten af forstyrrelser der skulle til for at statuere en væsentlig mangel. Dette fandt flertallet ikke sandsynliggjort, hvorfor klager ikke fik medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
Telsome ApS
Bispevej 4
2400 København NV

SAGSFREMSTILLING

J.nr. 12.13-0288-05

Klagen vedrører: Dækning af diverse udgifter
Påklaget beløb: 2.114 kr.
Påklaget periode: Den 18. november 2004 til den 4. februar 2005
Abonnementsform: IP-telefoni
Klager reklameret til indklagede: Den 10. januar 2005
Indklagede truffet afgørelse: Den 22. februar 2005

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

I november 2004 bestilte klager IP-telefoni hos indklagede. Indklagedes produkt gjorde det muligt for klager at tilslutte en almindelig telefon til internettet. Indklagede leverede dog ikke selve internetopkoblingen. Indklagedes kunder var derfor nødsaget til at være opkoblet til internettet via en anden teleudbyder. Klager var således opkoblet til internettet via Webspeed hos TDC. Hastigheden på klagers forbindelse var på tidspunktet for aftalens indgåelse på 256/112 kbit/sek.

Klager oplevede imidlertid efterfølgende, at den bestilte IP-telefoni ikke levede op til hendes forventninger. Klager rettede derfor ved e-mail af den 10. januar 2005 henvendelse til indklagede. Af henvendelsen fremgik det, at klager oplevede støj på linjen, at hendes stemme faldt ud, og at samtalerne fandt sted i ”hak”.

Klager valgte herefter på et tidspunkt at opgradere sin internetforbindelse til 512/256 kbit/sek., som hun via indklagedes site var blevet bekendt med, at indklagede anbefalede, men problemerne fortsatte.

I den følgende tid korresponderede parterne med hinanden uden at kunne nå til enighed om årsagen til de tekniske forstyrrelser. Indklagede gjorde gældende, at årsagen til forstyrrelserne udsprang af den omstændighed, at kvaliteten af klagers internetforbindelse var for dårlig. Klager fastholdt derimod, at indklagedes produkt var mangelfuldt. Klager ønskede derfor godtgørelse for diverse udgifter.

Ved e-mail af den 22. februar 2005 fastholdt indklagede, at indklagede ikke var ansvarlig for kvaliteten af kundernes internetforbindelser. Indklagede anså derfor sagen for afsluttet.

Sagen blev herefter indbragt for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 9. marts 2005.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Klager gør gældende, at det leverede produkt har været mangelfuldt. Klager ønsker i den forbindelse godtgjort diverse udgifter.

Indklagede

Indklagede fastholder, at årsagen til forstyrrelserne på klagers IP-telefoniforbindelse udspringer af kvaliteten af klagers internetforbindelse, som indklagede ingen indflydelse har på. Indklagede kan derfor ikke imødekomme klagers krav.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Det skal indledningsvist bemærkes, at det efter Teleankenævnets vurdering må lægges til grund, at klagers IP-telefoniforbindelse i den påklagede periode har været berørt af visse tekniske forstyrrelser.

Nævnet har under hensyn til, at sagen omfatter spørgsmål af mere teknisk karakter, indhentet en sagkyndig udtalelse fra en af de teknisk sagkyndige, der er knyttet til ankenævnet. Efter sagens oplysninger og på baggrund af den sagkyndige vurdering forekommer det overvejende sandsynligt, at de påklagede forstyrrelser udspringer af forhold ved klagers internetforbindelse, som indklagede er uden indflydelse på.

Spørgsmålet er herefter, hvorvidt indklagede har sandsynliggjort, at klager i forbindelse med aftaleindgåelsen er blevet tilstrækkeligt oplyst om de tekniske forudsætninger for en velfungerende IP-telefoniforbindelse. Det er endvidere spørgsmålet, om det ved aftaleindgåelsen stod eller burde have stået klager klart, at hun indgik en aftale om et produkt, der bygger på en forholdsvis ny teknologi, og som derfor indebærer en vis risiko for tekniske forstyrrelser.

Et flertal af nævnets medlemmer (formanden og to medlemmer udpeget af teleudbyderne) vurderer, at klager både i forbindelse med aftaleindgåelsen og løbende i tidsrummet herefter via indklagedes abonnementsvilkår og indklagedes site – der løbende er blevet opdateret – er blevet tilstrækkeligt oplyst om de tekniske forudsætninger for en velfungerende IP-telefoniforbindelse.

Flertallet har endvidere lagt vægt på, at det af indklagedes site, via hvilket klager har bestilt IP-telefoniproduktet, fremgår, at IP-telefoni først i de senere år er blevet en reel mulig erstatning for fastnettelefoni. Denne omstændighed sammenholdt med den kendsgerning, at IP-telefoni bygger på internettet, dvs. en teknologi, der er almindelig kendt som værende af nyere dato, bevirker efter flertallets opfattelse, at det ved indgåelsen af aftalen stod eller burde have stået klager klart, at hun indgik aftale om levering af et produkt, der bygger på en forholdsvis ny teknologi, der fortsat er i udviklingsfasen.

På baggrund af ovennævnte er det flertallets vurdering, at der må stilles strenge krav til mængden og arten af forstyrrelser, hvis disse skal kunne begrunde en ophævelse af aftalen under henvisning til væsentlige mangler. Efter flertallets opfattelse har klager ikke dokumenteret, at der er forekommet alvorlige mangler og forstyrrelser, der overstiger, hvad hun burde have indset som en mulighed på tidspunktet for aftaleindgåelsen. Flertallet vurderer herefter ikke, at der er grundlag for klager for at hæve aftalen.

Spørgsmålet er herefter, om klager kan gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder navnlig kræve erstatning for følgeudgifter og/eller kræve forholdsmæssigt afslag. I den foreliggende sag har indklagede forud for klagers indbringelse af sagen for Teleankenævnet givet klager tilsagn om at ville dække hendes udgifter til udportering til TDC og om at ville tilbagebetale hende det beløb på 699 kr., hun betalte for den adapter, hun skulle bruge for at kunne anvende IP-telefoni. Flertallet finder ikke, at klager har krav på yderligere erstatning eller afslag. Flertallet stemmer herefter for ikke at give klager medhold.

Et mindretal af nævnets medlemmer (to medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk) vurderer ikke, at klager i forbindelse med aftaleindgåelsen er blevet tilstrækkelig oplyst om de tekniske forudsætninger for en velfungerende IP-telefoniforbindelse. Mindretallet vurderer endvidere ikke, at der er grundlag for at antage, at klager indså eller burde have indset, at hun købte et produkt, der er under udvikling, og at der som følge heraf kunne opstå tekniske forstyrrelser på IP-telefoniforbindelsen. Mindretallet vurderer derfor, at der er grundlag for klager for at hæve den indgåede aftale. Da de udgifter, klager har krævet betalt af indklagede, dels er udgifter, der stammer fra selve aftalen med indklagede, dels er naturlige følgeudgifter i forbindelse med ophævelsen af aftalen, finder mindretallet, at klager har krav på at få udgifterne dækket af indklagede. Mindretallet stemmer derfor for i det hele at give klager medhold.

I overensstemmelse med stemmeflertallet kan der ikke gives klager medhold.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der kan ikke gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Telsome
ApS.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Telsome ApS, betaler 0 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.

På Teleankenævnets vegne, den

Formand                                        /                         Juridisk Sagsbehandler