Overskriftsbillede til Internet – fortrydelse af tjenesteydelse (J.nr. 12.07-0384-05)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Internet – fortrydelse af tjenesteydelse

Resume:
Klager havde bestilt et internetabonnement og modtog i den forbindelse klare oplysninger om, hvordan fortrydelse skulle finde sted. Klager fik at vide, at levering kunne finde sted d. 15. oktober 2004. Levering fandt dog først sted d. 29. oktober, som klager returnerede umiddelbart efter. Da klager blev opkrævet abonnementsafgift, kontaktede klager indklagede og meddelte at klager anså aftaleforholdet for ophørt. Nævnet fandt at der konkret var tale om en tjenesteydelse og at leveringen af hardware var et accessorium til hovedydelsen, internetforbindelsen. Fortrydelsesretten løb derfor fra aftaleindgåelsen, som fandt sted d. 11. oktober 2004, og da klager var blevet behørig oplyst om fortrydelsesretten og udøvelsen af denne, udløb denne d. 25. oktober 2004. Klager havde derfor ikke fortrudt købet rettidigt. Fordi klager ikke havde kontaktet indklagede ved den forsinkede levering af hardware, kunne denne højest begrunde et forholdsmæssigt afslag på en måneds abonnementsafgift. Klager fik derfor delvist medhold, med et forholdsmæssigt afslag på en måneds abonnementsafgift.

Klager
NN

Indklagede
Tiscali A/S (nu Tele2 A/S)
Lautrupsgade 9
2100 København Ø

SAGSFREMSTILLING

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af abonnementsafgift
Påklaget beløb: Abonnementsafgift for bindingsperioden fra den 17. oktober 2004 til den 17. april 2005. Udeståendet udgør 3021,78 kr.
Abonnement: Løbende internetabonnement
Klager reklameret til indklagede: Den 9. december 2004
Indklagede truffet afgørelse: Den 23. marts 2005

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager oprettede et internetabonnement hos indklagede den 7. oktober 2004 via indklagedes hjemmeside. Indklagede fremsendte den 11. oktober 2004 en ordrebekræftelse  til klager. Indklagede fremsendte desuden et produktark, hvoraf det fremgik, at klager havde 14 dages fortrydelsesret. Det fremgik endvidere af produktarket, hvorledes denne skulle udnyttes. Det fremgik endelig af brevet, at leveringen kunne forventes den 15. oktober 2004.

Indklagedes registreringer viste herefter, at klager kontaktede indklagede telefonisk den 2. november 2004 med henblik på at annullere aftalen. Indklagede oplyste klager, at hun ikke længere kunne annullere aftalen, da 14 dages fristen herefter var udløbet.

Klagers datter reklamerede til indklagede i brev af 9. december 2004. Klager oplyste, at hun den 7. oktober 2004 modtog en e-mail fra indklagede, hvoraf det fremgik, at klager i løbet af 14 dage ville modtage en bredbåndsforbindelse. Da klager ikke modtog nogen besked fra indklagede om leveringen inden den 21. oktober 2004, anså hun aftalen for bortfaldet. Klager bestilte herefter en bredbåndsforbindelse hos TDC, hvor klager i forvejen havde fastnet. Klager modtog den 29. oktober 2004 en pakke med hardware fra indklagede, som klager returnerede dagen efter til indklagede. Klager anså sig derfor ikke bundet af abonnementsaftalen.

Indklagede afviste klagers reklamation den 23. marts 2005. Af afgørelsen fremgik det, at indklagede fastholdt opkrævningen af abonnement frem til den 17. april 2005, idet klager ikke havde fortrudt rettidigt. Fortrydelsen skulle ifølge indklagede være sket inden den 26. oktober 2004.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i Teleankenævnet: Den 2. juni 2005.

PARTERNES KRAV

Klager

Klager anfører, at hun modtog ordrebekræftelsen den 7. oktober 2004 med lovning på levering senest den 21. oktober 2004. Klager oplyser, at hun først modtog sit udstyr til opsætning af internet den 29. oktober 2004, hvorfor hun ikke vil betale for abonnementsafgift, idet hun mener at være berettiget til at hæve aftalen, da ydelsen ikke blev leveret rettidigt.

Indklagede

Fastholder opkrævningen for abonnementet, idet klager ikke har fortrudt inden for fortrydelsesfristen og dermed er bundet af abonnementet i bindingsperioden.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Teleankenævnet har noteret sig, at klager online oprettede et bredbåndsabonnement hos indklagede den 7. oktober 2004. Bestillingen er indgået via indklagedes hjemmeside, og der er derfor tale om et fjernsalg i medfør af lov om visse forbrugeraftaler § 4. Sagen skal herefter bedømmes efter reglerne i forbrugeraftaleloven om fortrydelsesret ved fjernsalg

Aftalen blev indgået ved brug af fjernkommunikation som et led i indklagedes system for fjernsalg. Klager har oplyst, at hun modtog ordrebekræftelse den 11. oktober 2004, og indklagede har ikke godtgjort, at denne skulle være fremsendt tidligere, hvorfor Teleankenævnet har lagt denne dato til grund.

Teleankenævnet lægger således til grund, at indklagede den 11. oktober 2004 registrerede klagers oprettelse af det omtalte bredbåndsabonnement. Klager modtog samme dag indklagedes mail med selskabets bekræftelse af hendes bestilling, en meddelelse om levering samt leveringsbetingelserne. Leveringsmeddelelsen blev sendt til mailadressen: ”NN”. Det fremgik af bekræftelsen af 11. oktober 2004 (men ikke af mailen af 7. oktober 2004), at klager kunne forvente levering af det nødvendige hardware før bredbåndsleveringsdatoen den 15. oktober 2004.

Der gælder i disse tilfælde en fortrydelsesret for forbrugeren, jf. forbrugeraftalelovens § 17, stk. 1, som forbrugeren skal informeres om, jf. lovens § 12.

Det fremgår af indklagedes leveringsbetingelser (produktark), at klager har 14 dages fortrydelsesret, ligesom det af produktarket fremgår, hvordan denne udnyttes. Teleankenævnet finder ud fra ovenstående, at klager er blevet tilstrækkeligt oplyst om sin fortrydelsesret og fristen for at udnytte den.

Indklagede fremsendte den 11. oktober 2004 en ordrebekræftelse til klager, hvoraf det fremgik, at leveringen ville ske den 15. oktober 2004. Klager har anført, at hun først modtog den nødvendige hardware den 29. oktober 2004, men at hun returnerede det, idet hun ikke længere ønskede at have abonnement hos indklagede pga. af den forsinkede levering. Indklagede fastholdt, at klager skulle betale for internetabonnement fra forbindelsens etablering den 15. oktober 2004, idet indklagede fra dette tidspunkt havde omkostninger forbundet med leveringen fra underleverandøren.

Teleankenævnet har noteret sig, at indklagede ikke kan dokumentere, på hvilket tidspunkt klager har modtaget sit hardware, og at indklagede således ikke kan dokumentere, at klager modtog hardwaren rettidigt inden den 15. oktober 2004.

Det fremgår forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1, at

§ 18. Vil forbrugeren bruge fortrydelsesretten, skal forbrugeren benytte den fremgangsmåde, der følger af § 19, stk. 1 og 2, inden for en frist på 14 dage, ved aftaler om individuel pensionsordning dog inden for en frist på 30 dage.
Stk. 2. Fristen regnes fra det seneste af følgende tidspunkter:

  • Den dag, hvor aftalen indgås, hvis aftalen vedrører en tjenesteydelse eller en vare, som skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov, og i andre tilfælde den dag, hvor forbrugeren har fået det købte eller den første levering i hænde, eller
  • den dag, hvor forbrugeren har modtaget de oplysninger, som det efter kapitel 3 påhviler den erhvervsdrivende at give på papir eller andet varigt medium.

I nærværende sag drejer leveringen sig, om henholdsvis levering af en bredbåndsforbindelse i henhold til en lejeaftale i form af levering af hardware.

Samlet finder Teleankenævnet, at der er tale om en levering af en hovedydelse, og at leveringen af hardwaren skal ses som et accessorium til hovedydelsen. Der er således primært tale om en tjenesteydelse. Det er derfor Teleankenævnets vurdering, at fortrydelsesfristen udløb den 25. oktober 2004, dvs. 14 dage efter fremsendelsen af leveringsbekræftelsen. Klager har således ikke fortrudt rettidigt ved henvendelsen til indklagede den 2. november 2004.

Spørgsmålet er herefter, om indklagedes levering er så væsentligt forsinket, at det berettiger klager til at hæve aftalen. Teleankenævnet har bemærket, at indklagede har leveret internetforbindelsen rettidigt, men at det må lægges til grund, at hardwaren blev leveret for sent i forhold til det aftalte. Der er dog efter Teleankenævnets vurdering ikke tale om en væsentlig forsinkelse, som kan berettige en ophævelse af aftalen. Hertil kommer, at klager ikke har kontaktet indklagede, før hun indgik aftale med en anden udbyder. Klager har således ikke rettet henvendelse til indklagede vedrørende den manglende modtagelse af hardware. Teleankenævnet finder dog, at den forsinkede levering af hardware berettiger klager til et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften svarende til en måneds abonnement.

Samlet gives klager delvist medhold, idet Teleankenævnet vurderer, at klager ikke har fortrudt rettidigt, og idet forsinkelsen ikke kan anses for tilstrækkelig til at berettige en ophævelse af aftaleforholdet. Indklagede er på den baggrund berettiget til at opkræve abonnementsafgift indtil udløbet af bindingsperioden. Dog godtgøres klager et beløb svarende til en måneds abonnement på baggrund af den sene levering af hardwaren.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der gives klager, NN, delvist medhold i klagen over indklagede, Tiscali (nu Tele2 A/S).

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Tiscali (nu Tele2 A/S), betaler 14.000 kr. i sagsomkostninger til

Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.

På Teleankenævnets vegne, den

Formand                                              /                             Juridisk Sagsbehandler