Overskriftsbillede til Internet – Gravearbejde (16-526)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 30. oktober 2017 – møde nr. 133

RESUMÉ:

Klager indgik aftale med indklagede om etablering af en forbindelse. I forbindelse hermed skulle der udføres gravearbejde. Klager modtog et tilbud på gravearbejdet, og arbejdet blev udført i overensstemmelse hermed. Da klager modtog den efterfølgende faktura, påberåbte han sig, at indklagede ved en forudgående telefonisk henvendelse havde forpligtet sig til at dække 10.000 kr. af de nævnte graveomkostninger. Klager fremlagde en lydfil som dokumentation herfor. Ankenævnet fandt ikke, at den af klager fremlagte samtale godtgjorde, at indklagede havde accepteret at betale 10.000 kr. af etableringsomkostningerne. Ankenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at parterne under samtalen efter nævnets opfattelse talte forbi hinanden, og at klager ikke henvendte sig på baggrund af indklagedes tilbud, hvoraf der fremgik en pris på 11.250 kr. Såfremt klager havde en forventning om, at indklagede skulle dække 10.000 kr. af klagers omkostninger, burde klager efter nævnets opfattelse have kontaktet indklagede efter modtagelse af tilbuddet, da dette ikke indeholdt nogen angivelse af, at indklagede ville dække nogen del af beløbet.

Læs hele afgørelsen her: Internet – gravearbejde (16-526)