Overskriftsbillede til Internet – mangler – opsigelse (J.nr. 12.13-0158-11)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Internet – aftaleforhold – mangler – opsigelse

Resume:
Klager havde bestilt en 20 Mbits/s-forbindelse hos indklagede. Efterfølgende viste det sig dog, at indklagede maksimalt kunne levere op til 7 Mbit/s. Klager ville gerne ophæve aftalen, men indklagede fastholdt at klager var bundet af en bindingsperiode og tilbød derfor et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften på 100 kr. samt et forholdsmæssigt afslag på 250 kr. af den første faktura. Nævnet anerkender at internetforbindelser leveres efter et ”best effort-princip”. 7 Mbit/s anså nævnet dog for at være så langt fra det aftalte 20 Mbit/s at der var tale om så væsentlig en mangel at et forholdsmæssigt afslag ikke var tilstrækkelig afhjælpning. Klager var derfor berettiget til at ophæve aftalen.

Klager:
NN

Indklagede:
Filial af Perspektiv Bredband AB
Toldbodgade 18, 5.
1253 København K

Behandlet på nævnsmøde nr. 74 den 25. august 2011

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Klagers ønske om opsigelse pga. mangler i bindingsperiode.
Påklaget beløb: ca. 1.200 kr.
Påklaget periode: Den 29. november til den 12. juni 2011
Abonnementsform: Internet
Reklameret til indklagede: Den 22. december 2010
Indklagede truffet afgørelse: Den 21. marts 2011

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager bestilte den 29. november 2010 via internettet en internetforbindelse ”Maxi20” og telefoni hos indklagede. Indklagede oplyste den 8. december 2010 pr. mail klager om, at klagers forbindelse ville blive åbnet i løbet af dagen den 13. december 2010. Klager konstaterede samme aften, at forbindelsen kørte meget langsomt svarende til en 5 Mbit/s-forbindelse. Dagen efter kontaktede klager indklagede telefonisk og reklamerede over den langsomme hastighed. Indklagede iværksatte med det samme en undersøgelse af klagers forbindelse, og det viste sig, at indklagede p.g.a. en dårlig kobberforbindelse til klagers bopæl samt afstanden til den nærmeste central ikke kunne levere mere end maksimalt 7Mbit/s. Indklagede tilbød som følge heraf en reduktion på 100 kr. i abonnementsafgiften samt et nedslag på 250 kr. på den første faktura.

Klager ønskede imidlertid at opsige den indgåede aftale, hvilket klager meddelte indklagede telefonisk den 22. december 2010. Hertil svarede indklagede, at klager befandt sig i en bindingsperiode. Indklagede påbegyndte ikke fejlretning ved denne lejlighed, idet klager ikke ønskede det. Klager genfremsatte sit ønske om opsigelse i e-mail til indklagede den 12. januar 2011.

Indklagede forsøgte i perioden fra den 12. januar til den 6. marts 2011 at kontakte klager telefonisk. Den 7. marts 2011 meddelte indklagede telefonisk klager, at indklagede ikke kunne imødekomme klagers krav om opsigelse, idet oplysningerne om den mulige effektive hastighed på en forbindelse altid blev opgivet med forbehold for de konkrete omstændigheder, jf. indklagedes abonnementsvilkår pkt. 2.1. Indklagede havde allerede ydet klager et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften, hvorfor indklagede fastholdt klagers bindingsperiode. Indklagede fastholdt på ny denne afgørelse over for klager i e-mail af den 21. marts 2011. Indklagede henviste i øvrigt til, at klager havde afvist yderligere fejlsøgning, samt at klager havde benyttet den påklagede forbindelse.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: 25. marts 2011

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Klager gør gældende, at han forud for aftalens indgåelse kontaktede indklagede og fik at vide, at han kunne vælge frit mellem indklagedes hastigheder, hvorved klager ikke særskilt blev gjort opmærksom på forbehold vedrørende muligheden for at levere den ønskede hastighed. Klager ønsker at opsige den indgåede aftale, idet klager finder, at den lider af væsentlige mangler som følge af den langsomme hastighed. Klager har frakoblet indklagedes udstyr den 22. december 2010 samt indgået en aftale med en anden teleudbyder. Klager anfører endvidere, at indklagede løbende har sendt klager fakturaer på trods af, at klager havde anfægtet den indgåede aftale.

Indklagede

Indklagede fastholder sit krav om betaling i bindingsperioden. Indklagede henviser til, at det både på indklagedes hjemmeside og i indklagedes vilkår pkt. 2.1., som klager accepterede ved aftalens indgåelse, fremgå, at indklagede yder en ”op til”-hastighed. Indklagede henviser til, at klager som følge af, at han alene kan modtage en hastighed på maksimalt 7 Mbit/s har modtaget et forholdsmæssigt afslag på 100 kr. pr. måned i abonnementsafgiften.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Indledningsvis skal det bemærkes, at parterne er enige om, at klager under de givne omstændigheder ikke kunne opnå mere end en hastighed på maksimalt 7 Mbit/s. Nævnet ser derfor i det hele bort fra, at klager den 22. december 2010 afslog yderligere afhjælpningsforsøg fra indklagedes side, idet det lægges til grund, at det pga. afstanden fra centralen til klagers bopæl samt kvaliteten af ledningerne til klagers bopæl ikke var muligt for indklagede at afhjælpe yderligere.

Nævnet har noteret, at klager i forbindelse med aftalen indgåelse har accepteret indklagedes abonnementsvilkår herunder pkt. 2.1., hvoraf det fremgår, at indklagede alene kan garantere en ”op til”-hastighed. Oplysning om dette forhold fremgår tillige af indklagedes hjemmeside.

Nævnet har noteret, at indklagede som følge af den konstaterede mangel ydede klager et forholdsmæssigt nedslag i abonnementsafgiften på 100 kr. pr. måned samt en enkeltstående kreditering på klagers første faktura på 250 kr. Det fremgår således af klagen, at klager ud af en samlet abonnementsbetaling for 6 måneders bindingsperiode på i alt 1.345,50 kr. har fået reduceret betalingen til 495,50 kr.

Nævnet finder, at det må anses for almindeligt kendt, at en internetforbindelse leveres efter et ”best effort-princip”. Imidlertid finder nævnet, at det ved aftalens indgåelse stod eller burde have stået indklagede klart, at klager ved at vælge en 20 Mbit/s-forbindelse ønskede en relativt høj hastighed. Levering af en hastighed på en tredjedel af dette ligger meget langt fra det, klager med rette kunne forvente på baggrund af parternes aftale. På denne baggrund er det nævnets opfattelse, at den indgåede aftale i forhold til klagers forventninger lider af en så væsentlig mangel, at indklagede ikke kan afhjælpe ved at meddele klager et forholdsmæssigt afslag i prisen. Klager findes derfor at have været berettiget til helt at ophæve aftalen.

Klager kan derfor få medhold. Klager skal derfor stilles, som om aftalen ikke var indgået, og hver part skal tilbagelevere det modtagne.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Filial af Perspektiv Bredband AB.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 13.

Indklagede, Filial af Perspektiv Bredband AB, bidrager som tilsluttet Teleankenævnet til nævnets drift og betaler derfor ikke sagsomkostninger.