Overskriftsbillede til Internet/kabel-tv – aftalevilkår – tvist om rette indbetalingsdato samt krav om erstatning (J.nr. 12.15-0514-05)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Internet/kabel-tv – aftalevilkår – tvist om rette indbetalingsdato samt krav om erstatning.

Resume:
Klager havde indgået en afdragsordning med indklagede. Efter afdragperiodens udløb d. 1 marts 2005 modtog klager en rykker på det sidste afdrag. Klager gjorde dog gældende, at den først skulle betales d. 1 marts 2006. Da det var klager, som var kommet op med afdragsordningen, og indklagedes accept af denne iøvrigt var identisk med klagers bortset fra den sidste dato, uden at indklagede havde noget motiv til at udskyde betalingen yderligere, fandt nævnet, at klager burde være blevet opmærksom på, at der kunne være tale om en fejlskrift. Det at betalingerne i indklagedes svar til klager ikke fulgte et “normalforløb” hvor betalingerne ligger i forlængelse af hinanden, indgik også i vurderingen. Nævnet fandt derfor at den rette betalingsdag var 1. marts 2005. Klager kunne derfor ikke få medhold

Klager:
NN

Indklagede:
TDC Kabel TV A/S
Strandlodsvej 30
0900 København C

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 12.15-0514-05
Klagen vedrører: Indklagedes krav om indbetaling af tilgodehavende pr. 1. marts 2005 samt klagers krav om erstatning.
Påklaget beløb: 1110,29 kr.
Påklaget periode:
Abonnementsform: Internet/kabel-tv
Klager reklameret til indklagede: Den 8. juni 2004
Indklagede truffet afgørelse: Den 19. maj 2005

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Ved brev af den 15. november 2004 fremsatte klager et forslag til en afdragsaftale vedrørende hans udestående hos indklagede. Forslaget fremkom på baggrund af en længerevarende korrespondance mellem klager og indklagede, der strakte sig tilbage til 2003. Korrespondancen udsprang af uenighed parterne imellem vedrørende rigtigheden af en række fakturaer, rykkergebyrer mv. Korrespondancen havde resulteret i, at indklagede havde krediteret klager en række rykkergebyrer og renter, hvorefter klagers udestående udgjorde 3.333,17 kr. Af klagers brev fremgik det, at klager foreslog følgende afdragsordning: den 1. december 2004 skulle indbetales 1.111 kr., den 1. februar 2005 skulle indbetales 1.111 kr. og den 1. marts 2005 skulle indbetales 1.112 kr.

Ved brev af den 25. november 2004 besvarede indklagede klagers brev. Det fremgik af brevet, at indklagede gerne ville imødekomme klagers ønske om en afbetalingsordning i forbindelse med betalingen af indklagedes tilgodehavende på i alt 3.333,17 kr. Det fremgik videre, at indklagede bekræftede, at indbetaling af beløbet kunne ske over tre gange som følger: den 1. december 2004 skulle indbetales 1.111 kr., den 1. februar 2005 skulle indbetales 1.111 kr. og den 1. marts 2006 skulle indbetales 1.111,17 kr.

Ved e-mail af den 26. april 2005 rettede klager henvendelse til indklagede. Af e-mailen fremgik det, at klager havde modtaget en rykkerskrivelse. Idet klager henviste til, at han havde overholdt betalingsaftalen, stillede han sig uforstående over for rykkerskrivelsen.

Ved brev af den 9. maj 2005 besvarede indklagede klagers e-mail. Af brevet fremgik det, at rykkerskrivelsen var fremsendt på baggrund af klagers manglende indbetaling af den sidste rate i afdragsaftalen, der skulle have været indbetalt den 1. marts 2005.

Ved brev af den 12. maj 2005 kommenterede klager indklagedes brev af den 9. maj 2005. Idet klager henviste til indklagedes brev af den 25. november 2004, hvoraf det fremgik, at indbetalingsfristen for den sidste rate først var fastsat til den 1. marts 2006, var det klagers opfattelse, at den fremsendte rykkerskrivelse var uberettiget.

Ved brev af den 17. maj 2005 fastholdt indklagede rykkerskrivelsens rigtighed. Indklagede henviste i den forbindelse til, at der i brevet af den 25. november 2004 optrådte en slåfejl, hvorfor datoen for den tredje og sidste indbetaling fejlagtigt var opgivet som den 1. marts 2006 i stedet for den 1. marts 2005. Det var dog indklagedes opfattelse, at slåfejlen på baggrund af forløbet i forbindelse med indgåelsen af afdragsaftalen fremstod som åbenlys. Indklagede kunne på denne baggrund ikke imødekomme klagers indsigelser.

Sagen blev herefter indbragt for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 27. maj 2005.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Klager fastholder, at indbetalingsdatoen for afbetalingsaftalens sidste rate er fastsat til den 1. marts 2006. Klager fremsætter endvidere erstatningskrav på baggrund af indklagedes sagsbehandling siden december 2003.

Indklagede

Indklagede fastholder, at klager har misligholdt afdragsaftalen, idet han burde have indset, at fastsættelsen af afdragsaftalens sidste indbetalingsdato til den 1. marts 2006 og ikke til den 1. marts 2005 beroede på en skrivefejl fra indklagedes side af.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Teleankenævnet har ved sin vurdering af sagen lagt vægt på, at spørgsmålet om, hvorvidt klager kan støtte ret på indholdet af indklagedes brev af den 25. november 2004, må afgøres i lyset af aftalelovens § 32, stk. 1, hvorefter den, der har afgivet en viljeserklæring, som ved fejlskrift eller anden fejltagelse fra hans side har fået et andet indhold end tilsigtet, ikke er bundet ved erklæringens indhold, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, indså eller burde indse, at der forelå en fejltagelse.

En nærmere vurdering af ovennævnte spørgsmål må efter nævnets vurdering ske ved at sammenholde klagers brev af den 15. november 2004 med indklagedes brev af den 25. november 2004. Det er nævnets opfattelse, at den omstændighed, at indbetalingsdatoen for det sidste afdrag – uden nærmere begrundelse – i indklagedes brev er udskudt i forhold til den af klager selv foreslåede indbetalingsdato med et helt år, mens oplysningerne i indklagedes brev i øvrigt – både for så vidt angår datoer og beløb – stemmer overens med klagers eget forslag til afdragsaftalen, burde have bevirket, at klager var blevet opmærksom på, at der kunne være tale om en fejlskrift fra indklagedes side af.

Det er endvidere Teleankenævnets vurdering, at den omstændighed, at afdragsordningen i indklagedes brev af den 25. november 2004 ikke følger et ”normalforløb”, også skal indgå i vurderingen af spørgsmålet. Det er således nævnets opfattelse, at det burde have været åbenbart for klager, at indklagede – ikke mindst på baggrund af det allerede langvarige sagsforløb – manglede et motiv til at udskyde den sidste indbetaling et helt år ekstra i forhold til en sædvanlig afdragsordning, hvor betalingsfristerne ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden.

På baggrund af ovennævnte er det Teleankenævnets vurdering, at det må lægges til grund, at den rette indbetalingsdato for den sidste indbetaling er den 1. marts 2005.

Nævnet har noteret sig, at klager gør krav på et uspecificeret erstatningsbeløb med henvisning til indklagedes utilfredsstillende sagsbehandling. Allerede fordi klager ikke på nogen måde har godtgjort, at der er begået nogen fejl fra indklagedes side i forbindelse med indklagedes sagsbehandling, kan der ikke gives klager medhold for så vidt angår dette klagepunkt.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der kan ikke gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, TDC Kabel TV A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, TDC Kabel TV A/S, betaler 3.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.

På Teleankenævnets vegne, den

Formand                                              /                             Juridisk Sagsbehandler