Overskriftsbillede til Krav om betaling af inkassoomkostninger. (J. nr. 1.02-0685-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Krav om betaling af inkassoomkostninger.

Resume:
Klager havde en aftale om fri telefoni med sin arbejdsgiver. På et tidspunkt lukkede indklagede for klagers telefon grundet manglende betaling af en faktura. Klager gjorde indsigelse og nægtede at betale den efterfølgende inkassoopkrævning. Nævnet fandt at det faktum, at klager havde en aftale med sin arbejdsgiver, var sagen uvedkommende, da indklagede ikke var del i den aftale. Dernæst havde indklagede tidligere sendt regninger til klager, som blev betalt uden problemer og uden at modtage nogen retur. Det formodes derfor, at regningerne er kommet frem til klager. Da klager ikke betalte rettidigt, fandt nævnet, at de pålagte inkassoomkostninger var berettigede. Klager fik derfor ikke medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
Tele2 A/S
Gl. Køge Landevej 55
2500 Valby

Behandlet på nævnets møde den:          30. januar 2004

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 1.02-0685-03
Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af inkassoomkostninger
Påklaget beløb: 406,52 kroner
Aftaledato: Løbende fastnet abonnement
Klageren reklameret til indklagede: 2. september 2003
Indklagede truffet afgørelse: 26. september 2003

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Den 29. august 2003 ringede klageren til indklagede for at fejlmelde sin telefon, da der ikke kunne ringes ud fra den. Hun fik ved denne lejlighed at vide, at telefonen var lukket, grundet manglende betaling af en faktura med forfald den 1. juli 2003. Klageren havde en ordning om fri telefon med sin arbejdsplads, og var af den opfattelse, at regninger ville blive sendt direkte til arbejdsgiveren. Hidtil havde klager dog selv modtaget telefonregninger fra indklagede. Klageren modtog en rykker fra indklagedes inkassofirma den 29. august 2003. Herefter henvendte klageren sig til indklagede, der oplyste at de ikke havde registreret i deres system, at det var klagerens arbejdsgiver, der skulle betale klagerens regninger. Som følge heraf havde indklagede sendt såvel fakturaen, rykker nummer 1, som inkassovarsel til klagerens privatadresse. Klageren betalte fakturaens pålydende, men afviste at betale inkassoomkostninger. Da inkassofirmaet modtog klagerens betaling anvendte inkassofirmaet i 1. række indbetalinger til at dække inkassoomkostningerne. Alene det resterende beløb blev afskrevet på klagerens udestående hos indklagede. Som følge heraf blev klagerens indbetaling på 449,79 kr. anvendt på følgende måde. 407,09 kroner anvendtes til dækning af inkassoomkostninger og de resterende 42,70 blev indbetalt på klagerens udestående hos indklagede. Der er således stadig et udestående beløb hos indklagede på 407,09.

Klageskema modtaget i sekretariatet: 21. oktober 2003

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klageren:

At opkrævningen på inkassoomkostninger på kr. 407,09 frafaldes, idet hun ikke har modtaget den påklagede faktura eller den første rykker og derfor ikke har haft mulighed for at bede sin arbejdsgiver betale det udestående beløb. Det har således ikke været muligt at undgå inkassoomkostninger.

Indklagede:

Fastholder krav om betaling af inkassoomkostninger, da de pågældende fakturaer er sendt til klager og der ikke er betalt rettidigt. Klagers aftale med sin arbejdsgiver om fri telefon må være indklagede uvedkommende.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Det er ubestridt, at klagerens fakturaer tidligere er sendt til klagerens privat adresse. Risikoen for, om den påklagede faktura kommer frem til modtageren, må som udgangspunkt påhvile indklagede. Der er dog intet, der tyder på, at der tidligere har været problemer med fremsendelse af regninger til den pågældende adresse. Desuden har indklagede ikke modtaget de pågældende breve retur. Der må således være en formodning for, at disse er kommet frem til klageren.
Klageren har ikke betalt sin regning rettidigt, hvorfor nævnet finder at de pålagte inkassoomkostninger måtte anses for at være berettigede. Det faktum, at klager har en aftale med sin arbejdsgiver er uden betydning, da indklagede ikke er del i denne aftale. Klager er stadig abonnent hos indklagede og dette abonnement er ikke overdraget til klagers arbejdsgiver.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der kan ikke gives klageren NN medhold i hendes klage.