Overskriftsbillede til Krav om betaling for ADSL-abonnement. Tvivl om opsigelse af abonnement (J. nr. 2.03-0681-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Krav om betaling for ADSL-abonnement. Tvivl om opsigelse af abonnement

Resume:
Klager havde bestilt et ADSL-abonnement i oktober 2000 og fik anlagt særlige stik 10. november 2000. Der skulle dog bruges en router for at kunne benytte ydelsen. Klager fik ikke hentet den første router indklagede sendte på posthuset, men modtog først en ny d. 1 april 2001. Indklagede havde ikke godtgjort at noget ved klagers forhold skulle have gjort det umuligt at sende en ny router før d. 1 april 2001. I perioden 10. november 2000 til 1. april 2001 fandt nævnet at klager ikke skulle betale for en service denne ikke kunne modtage. D. 15 april 2001 ville klager benytte sin 14-dages fortrydelsesret. Selvom der var tale om køb og salg omfattet af reglerne for fortrydelsesret, var det gået næsten 5 måneder fra aftalens indgåelse til at klager ville gøre fortrydelsesretten gældende. Nævnet fandt derfor at klager ikke kunne benytte fortrydelsesretten. Det fremgik af indklagedes abonnementsvilkår, at der var en 5 måneders bindingsperiode og 1 måneds opsigelsesperiode. Nævnet fandt at klagers henvendelse d. 15 april 2001 skulle betragtes som en opsigelse, således at klager kun skulle betale en ydelse svarende til abonnementsydelsen fra 15. April til 15 oktober 2001, svarende til 2370 kr. i stedet for 16.148,6 kr.

Klager:
NN

Indklagede:
Tiscali
Lautrupsgade 9
2100 København Ø

Behandlet på nævnets møde den:          30. januar 2004

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 2.03-0681-03
Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af abonnement
Påklaget beløb: 16.148,60 kroner
Aftaledato: Løbende ADSL-abonnement
Klageren reklameret til indklagede: marts 2001 og gentagne gange efterfølgende
Indklagede truffet afgørelse: 29. oktober 2003

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klageren bestilte ADSL-abonnement i oktober 2000. Aftaleindgåelsen skete over internettet. Klageren fik etableret et særligt ADSL-stik på sin bopæl i november 2000. Klager angiver at have fået oplyst, at dette ville ske uden beregning.

Indklagede skulle herefter fremsende en router, uden hvilken forbindelsen ikke fungerede. Denne router blev forsøgt leveret til klageren, som ikke var hjemme. Efterfølgende henvendte klageren sig på posthuset, som  i henhold til klageren oplyste, at routeren var blevet sendt retur til indklagede. Klageren henvendte sig i samme forbindelse til indklagede, som oplyste telefonisk, at der ikke skulle betales abonnement, før klageren havde modtaget en router. En ny leveringsdato for routeren blev aftalt. Routeren blev dog først sendt til klageren den 1. april 2001.

Klageren henvendte sig til indklagede for at få bekræftet, at han ikke ville blive faktureret for den periode, hvori han ikke havde haft en router. Den 9. april 2001 svarede indklagede, at klageren skulle betale abonnement i perioden fra og med 10. november 2000. I samme skrivelse bekræftede indklagede at have modtaget den ”første” router retur den 13. november 2000. Endvidere anførtes, at klageren havde bestilt en ny router i marts 2001 og at denne var modtaget af klageren. På den baggrund fastholdt indklagede opkrævning af abonnement tilbage fra 10. november 2000.

Herefter opsagde klageren ADSL-forbindelsen den 15. april 2001. Klageren anførte at ville bruge sin ” 14 dages fortrydelsesret”, da han mente, at det var nødvendigt at vide, hvor meget han skyldte, før han kunne tage stilling til, om han ville opsige abonnementet. Den 19. april 2001 returnerede klageren routeren til indklagede.
I brev af 25. maj 2001 fastholdt indklagede deres afgørelse af 9. april. Klageren gjorde ikke yderligere ved sagen og undlod at betale de fakturaer, som indklagede sendte. Dette stod på frem til den 4. august 2003, hvor klageren modtog den første rykkerskrivelse fra indklagede. Klageren henvendte sig til indklagede den 1. september 2003. På dette tidspunkt udgjorde det samlede udestående beløb 14.569,45 kroner. Indklagede reagerede ikke herpå, men fremsendte i stedet rykkerskrivelse nr. 2 den 13. oktober 2003. Klageren henvendte sig endnu en gang den 20. oktober 2003 med ønske om svar på brev af 1. september 2003.

I forbindelse med sagens behandling ved Teleankenævnet har indklagede oplyst, at klageren ikke på noget tidspunkt har fremsendt en opsigelse.

Klageskema modtaget i sekretariatet: 23. oktober 2003

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klageren:

At opkrævningen for abonnement frafaldes, idet han har opsagt sit abonnement og i øvrigt har returneret sit udstyr i foråret 2001. Han er således blevet faktureret for en ydelse, han aldrig har fået.

Indklagede:

Fastholder krav om betaling af abonnement, da klageren ikke har opsagt sit abonnement.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Det er ubestridt at aftalen er indgået i oktober 2000. Parterne er endvidere enige om, at klageren har returneret den først tilsendte router og først har modtaget en ny den 1. april 2001. Nævnet finder at det først må vurderes, om klageren skal betale abonnement for perioden fra 10. november 2000 og frem til 1. april 2001. I denne periode har klageren ikke haft en router, og det har således ikke været muligt for ham at anvende sit ADSL-abonnement. Klageren oplyser, at indklagede gentagne gange mundtligt har bekræftet, at han ikke skulle betale for denne periode. Dette er indklagede ikke enig i, men fastholder, at klageren skal betale for perioden. Det er ubestridt, at klageren ikke har haft en router i den pågældende periode. Det er ikke er muligt at anvende ADSL-abonnementet uden en sådan. Indklagede har ikke godtgjort, at klagerens forhold har afskåret indklagede fra at levere en ny router inden den 1. april 2001. Som følge heraf kan indklagede efter nævnets vurdering ikke pålægge klageren at betale for en ydelse, han ikke har modtaget.

Da klageren har bestilt ydelsen online, er der tale om et fjernsalg i medfør af lov om visse forbrugeraftalers § 10 a, stk. 1.
Samme lovs § 12 b har følgende ordlyd:

Vil forbrugeren ved aftale om tjenesteydelser eller løbende levering af tjenesteydelser bruge fortrydelsesretten, skal forbrugeren underrette den erhvervsdrivende herom senest 14 dage efter det seneste af følgende tidspunkter:
1)      den dag, forbrugeren modtog underretning om, at aftalen var indgået, eller
2)      den dag, forbrugeren modtog oplysninger i overensstemmelse med § 11 a, stk. 1, 2 og 4, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte frist udløber senest 3 måneder efter den dag, forbrugeren modtog underretning om, at aftalen var indgået.

Det skal bemærkes, at klageren ved bestilling af ydelsen har fået de oplysninger, der følger af lov om visse forbrugeraftaler § 12 b, stk. 1, nr. 2 jf., § 11 a, stk. 1, 2 og 4. Det må derfor i den konkrete sag være afgørende, hvornår aftalen er indgået. Klageren bestiller som bekendt ydelsen i oktober 2000. Der er ikke taget nogen forbehold fra indklagedes side om, hvorvidt levering kan ske. Det faktum, at klageren aldrig afhenter den først tilsendte router, er et forhold, som klageren bærer risikoen for. Som følge heraf ydelsen bestilt i oktober 2000. Klageren ønsker at gøre brug af sin 14 dages fortrydelsesret i april 2001. Da der er gået næsten 5 måneder, siden aftalen blev indgået, findernævnet ikke, at klageren har adgang til 14 dages fortrydelsesret.

Det fremgår af indklagedes abonnementsvilkår, at der er en bindingsperiode på fem måneder, og at der er en måneds opsigelse. Indklagede afviser at have modtaget en opsigelse fra klageren, men efter nævnets opfattelse burde indklagede have opfattet klagerens brev af 15. april 2001 som en opsigelse. Klagerens opsigelsesperiode må således regnes fra den 15. april 2001. Det betyder, at klageren skal betale abonnement frem til den 15. oktober 2001. Da abonnementet koster 395,00 kroner incl. moms, skal klageren således sammenlagt betale (6 x 395,00 kr.) 2370,00 kroner.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Indklagede, Tiscali A/S, tilpligtes at anerkende, at klageren NN skal betale 2370,00 kroner, til fuld og endelig afgørelse af sagen.