Overskriftsbillede til Manglende effektuering af opsigelse (J. nr. 1.02-0343-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Manglende effektuering af opsigelse

Resume:
Klager havde et fastnetabonnement hos indklagede, som klager opsagde med overflytning af nummeret til TDC d. 17 april 2003. Efter d. 17 april modtog klager dog stadig regninger fra indklagede, for opkald foretaget til et bestemt nummer. Indklagede mente, at klager stadig havde et aftaleforhold med indklagede. Nævnet fandt, at klager ved sin opsigelse havde opsagt hele sit engagement hos indklagede, og skulle derfor ikke betale for forbug efter aftalens ophør d. 17 april.

Klager:
NN

Indklagede:
Tele2 A/S
Gl. Køge Landevej 55
2500 Valby

Behandlet på nævnsmøde nr. 2 den 28. november 2003

Klagen vedrører: Indklagedes krav på betaling af opkald trods klagernes opsigelse af aftale om fast forvalg
Påklaget beløb: kr.  633,71 (faktura af 16. maj 2003 kr. 448,76 og af 16. juni 2003 kr. 84,95 samt rykkergebyr kr. 100,00)
Aftale: Aftalen opsagt med virkning fra den 17. april 2003.
Klageren reklameret til indklagede: 22. maj 2003
Indklagede truffet afgørelse i sagen: 7. juli 2003

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Efter at indklagede den 4. marts 2003 havde lukket for klagernes telefon, opsagde klagerne deres engagement med indklagede ved brev af 17. marts 2003 til indklagedes inkasso­bureau.

TDC bekræftede ved brev af 20. marts 2003, at klagernes telefonnummer blev overflyttet til TDC fra og med den 17. april 2003.

På trods af overflytningen til TDC modtog klagerne fortsat regninger fra indklagede, hvilket klagerne løbende protesterede mod ved breve af 22. maj 2003, 24. maj 2003 og 2. juni 2003.

I brev af 7. juli 2003 meddelte indklagede klagerne, at årsagen til de fremsendte regninger var, at klagerne indtil den 8. juni 2003 havde været tilmeldt indklagede som tast-selv kunder.

Klageskema modtaget i sekretariatet: 13. august 2003

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klagerne

Klagerne kræver at blive frigjort for betaling af det opkrævede beløb, kr. 633,71, under henvisning til klagernes opsigelse af deres engagement med indklagede. Klagerne mener, at deres opsigelse omfatter alle aftaler med indklagede, og at det ikke fremgår af materiale fra indklagede, at opsigelsen skal specificeres til også at omfatte muligheden for tast-selv.

Indklagede

Indklagede fastholder regningskravet under henvisning til, at klagerne alene har ønsket deres fastnetabonnement overflyttet til TDC, men ikke givet indklagede besked på at lukke for deres konto hos indklagede og derved fjerne muligheden for at foretage opkald med forvalgskode.

I den forbindelse henviser indklagede til, at TDC i sit velkomstbrev til klagerne gør dem opmærksom på, at de skal huske at slette eventuelle forvalgskoder, der måtte være indkodet i telefonapparater, modem eller andet teleudstyr.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Efter parternes redegørelse har nævnet lagt til grund, at klagerne op til deres opsigelse af deres engagement med indklagede i marts 2003 alene havde en aftale med indklagede om automatisk forvalg, og at aftalen var gældende indtil den 17. april 2003.

Nævnet har endvidere lagt til grund, at den omstændighed, at klagerne fortsat kunne foretage opkald via indklagede efter denne dato, ikke skyldtes en fejl, men det forhold, at indklagede fandt, at klagerne alene havde opsagt aftalen om fast forvalg, men ikke havde frabedt sig muligheden for at foretage opkald ved manuelt forvalg.

Nævnet har tillagt det afgørende betydning, at klagerne på opsigelsestidspunktet alene havde en aftale med indklagede om adgangen til at foretage opkald via indklagede ved automatisk forvalg. Efter at klagerne opsagde deres aftale med indklagede om automatisk forvalg, eksisterede der således ikke længere noget aftaleforhold mellem klagerne og indklagede.

Nævnet har endvidere noteret sig, at alle de telefonopkald, som indklagede har registreret efter tidspunktet for opsigelsen af automatisk forvalg, er foretaget til et bestemt nummer. Denne omstændighed tyder efter nævnets vurdering på, at det omhandlede nummer har været forudindkodet i telefonbogen i klagernes telefon, og at klagerne derfor ikke har været bekendt med, at de påklagede opkald blev foretaget via indklagede.

Det følger af § 4, 2. punktum, i lov om visse forbrugeraftaler, at forbrugere ikke er for­pligtede til at betale vederlag, hvis erhvervsdrivende udfører tjenesteydelser uden for­brugernes forudgående anmodning. Nævnet skal desuden henvise til fjernsalgsdirektivets artikel 9, hvorefter forbrugere skal fritages for enhver modydelse i tilfælde af levering uden forudgående anmodning, da manglende svar ikke er ensbetydende med samtykke.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at klagerne ikke havde nogen aftale om telefoni med indklagede efter den 17. april 2003, hvor aftalen om automatisk forvalg ophørte, hvorfor klagerne ikke findes at hæfte for opkald foretaget via indklagede efter denne dato.

Nævnet træffer herefter følgende

AFGØRELSE:

Klagerne, NN, fritages for indklagedes, Tele 2 A/S, krav på betaling for opkald foretaget ved manuelt forvalg efter den 17. april 2003, hvor aftalen om automatisk forvalg ophørte, samt for rykkere forbundet hermed.