Overskriftsbillede til Manglende effektuering af opsigelse. (J.nr. 11.06-0861-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Aftalevilkår – manglende effektuering af opsigelse.

Resume:
Klager havde et fastnetabonnement og dertil et manuelt operatørvalgs abonnement. Efter en flytning opsagde klager abonnementet og fik et nyt nummer. Efterfølgende blev klager faktureret for forbrug gennem abonnementet. Nævnet kom frem til, at klager ikke havde løftet bevisbyrden for, at abonnementet var blevet opsagt. Grunden til at der opstod forbrug på abonnementet var, at klagers gamle nummer var blevet tildelt en ny bruger. Denne situation kunne kun opstå, hvor den eller de, der efterfølgende har erhvervet klagers tidligere telefonnummeret, enten har eller har haft et kundeforhold hos indklagede. Indklagede kunne let gennem sine kundeaftaler finde frem til den, der havde foretaget forbruget. Dertil burde indklagede have gjort klager opmærksom på, at de stadig havde en aftale, når der ikke havde været registreret forbrug på nummeret i en længere periode. På grund af sagens specielle omstændigheder fandt nævnet, at klager ikke skulle hæfte for det pågældende forbrug. (For lignende sag, se J.nr. 11.06-1152-03)

Klager:
NN

Indklagede:
Tele2 A/S
Gl. Køge Landevej 55
2500 Valby

Behandlet på nævnsmøde nr. 16 den 22. november 2004

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling for forbrug
Påklaget beløb: 625 kr. samt inkassoomkostninger.
Påklagede periode: den 11. september 2003 til den 10. maj 2004
Aftaleform: Løbende fastnetabonnement
Klager reklameret til indklagede: den 10. marts 2004
Indklagede truffet afgørelse: den 25. marts 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klagen vedrører opkald til internettet foretaget på nummeret 7583 6819.

Klager, der var kunde hos TDC, tilmeldte sig i december 1996 til 1001-manuelt operatørforvalg hos indklagede på sit telefonnummer xx. Den 28. oktober 2002 flyttede klager og anvendte herefter nummeret yy. Klager oplyste, at hun i den forbindelse opsagde sit abonnement hos TDC på nummeret xx. Nummeret blev ifølge TDC pr. 20. juni 2003 benyttet af person X.

Klager oplyste, at hun returnerede indklagedes regninger og derfor ikke betalte de påklagede regninger.

På vegne af indklagede fastholdt CIS opkrævningen af det påklagede beløb den 25. marts 2004, idet indklagede henviste til indklagedes abonnementsvilkår pkt. 6, hvoraf det fremgik, at abonnenten hæftede for al gæld, hvis vedkommende ikke havde opsagt abonnementet eller meddelt adresseændring.

Klager indbragte sagen for Teleankenævnet.

Af indklagedes udtalelse af den 17. juni 2004 fremgik det, at indklagede fastholdt sin afgørelse af 25. marts 2004 og med samme begrundelse.

Klager oplyste i brev af den 30. juni 2004 samt i telefonsamtale af den 8. september 2004, at hun havde returneret de påklagede fakturaer (startende med faktura 101164740629 for perioden fra 11. september til 10. november 2003) til indklagede med en bemærkning på fakturaen om, at disse opkald ikke var foretaget af hende. Klager bemærkede endvidere, at hun ikke havde opsagt sit abonnement hos indklagede i 1998, men alene ophørte med at anvende det.

TDC har på sekretariatets foranledning oplyst, at telefonnummeret xx lå ubenyttet hos TDC i perioden fra den 28. oktober 2002 til den 20. juni 2003, hvor en ny abonnent overtog nummeret.

Indklagede har telefonisk oplyst hertil, at indklagede modtog returpost fra klagers tidligere adresse den 4. december 2003, hvorfor indklagede genfremsendte fakturaen. Indklagede modtog ligeledes den 17. januar 2004 den efterfølgende faktura retur, som var sendt til klagers nye adresse. Indklagede forsøgte at tage telefonisk kontakt til klager, men uden held.

Klage modtaget i sekretariatet: den 1. juni 2004.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Ønsker ikke at betale den påklagede regning, da hun ikke har foretaget de påklagede opkald.

Indklagede

Fastholder det påklagede beløb, da indklagede ikke har modtaget en opsigelse fra klager vedrørende den påklagede aftale.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Som sagen er forelagt, skal nævnet tage stilling til, om indklagede er berettiget til at opkræve et af en anden person foretaget forbrug på 1001-manuelt forvalg i en periode, hvor klager ikke har opsagt sin aftale med indklagede, men alene opsagt sit abonnement hos sin fastnetudbyder TDC.

Problemstillingen har været forelagt IT- og Telestyrelsen, der har oplyst, at der ikke findes regler på området, der regulerer teleselskabernes pligter til at ”rense” telefonnumre for forvalg m.v. IT- og Telestyrelsen har dog oplyst, at det efter deres opfattelse foregår rutinemæssigt, idet teleudbyderne også skal rense numrene for andre funktioner, f.eks. ”banke på”-tjenester m.v.  Endelig har Teleankenævnets tekniske rådgiver oplyst, at det formentlig ville være teknisk muligt at etablere et ”intelligent” system, som kunne forhindre disse problemer i at opstå.

På baggrund af ovenstående er det nævnets vurdering, at klager ikke har løftet bevisbyrden for, at klager har opsagt sit 1001-automatisk abonnement hos indklagede i henhold til de gældende abonnementsvilkår. Det henstilles derfor, at klager hurtigst muligt får dette forhold bragt i orden.

Med hensyn til, hvem der kan gøres hæftelsesmæssigt ansvarlig for det påklagede forbrug, skal nævnet dog bemærke følgende:

Indklagede har oplyst, at det påklagede forbrug alene kan opstå i situationer, hvor den eller de, der efterfølgende har erhvervet klagers tidligere telefonnummeret fra TDC, enten har eller har haft et kundeforhold hos indklagede. I den konkrete sag er der tale om internetforbrug. Det er derfor nævnets opfattelse, at indklagedes forvalg må have været indkodet i den computer, forbruget er sket gennem, idet det i modsat fald ikke ville have været muligt at have noget forbrug hos indklagede.

Da årsagen til det påklagede forbrug således er opsætningen af den tilsluttede computer hos den nye abonnent på klagers gamle telefonnummer, er det i øvrigt nævnets opfattelse, at forbruget i forholdet mellem indklagede og den nye abonnent ikke nødvendigvis kan anses for uanmodet levering af en tjenesteydelse. Nævnet har ved denne vurdering bl.a. lagt vægt på, at installation af internetadgang på en computer via indklagede forudsætter en aktiv handling fra den, der installerer en sådan adgang, og at der i den forbindelse tildeles brugeren både et brugernummer og en adgangskode. At det påklagede internetforbrug således foregik via indklagede var eller burde derfor være kendeligt for den nye abonnent, ligesom det hos indklagede var eller burde være muligt at identificere hos hvem, dette forbrug rettelig skulle faktureres.

I den forbindelse skal nævnet i øvrigt bemærke, at det ville have været hensigtsmæssigt og eventuelt medvirkende til, at denne klage ikke var opstået, at indklagede, såfremt indklagede i en længere periode konstaterede, at der ikke var noget forbrug på en kontrakt, henledte brugerens opmærksomhed på, at kontrakten fortsat var aktiv. Dette kunne ske ved, at indklagede f.eks. en gang om året udsendte en påmindelse til alle de brugere, der i årets løb havde haft et meget lille eller intet forbrug, om, at indklagede fortsat havde de pågældende registreret som aktive kunder.

På baggrund af en samlet vurdering af sagens omstændigheder er det derfor nævnets opfattelse, at klager, uagtet, at denne ikke kan godtgøre, at indklagede har modtaget en opsigelse af 1001-automatisk abonnementet, ikke skal hæfte for det forbrug, der er opstået i perioden efter 11. september 2003.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Klager, NN, gives medhold i klagen over indklagede, Tele2 A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Tele2 A/S, betaler 14.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet jf. vedtægternes § 25.