Overskriftsbillede til Mobil – Aftaleforhold – Aftaleindgåelse – Bopæl i udlandet (23-32)

Resumé

Den 16. juni 2017 indgik klagers søn en aftale med indklagede om oprettelse af et mobil-abonnement.

Den 21. april 2022 anmodede klager, som var bosiddende i Flensborg, om at få sin søns mobilabonnement overdraget til sit navn.

Indklagede afviste at overdrage abonnementet til klager, idet klager ikke havde en dansk bopælsadresse. Indklagede henviste til, at det fremgik af indklagedes abonnementsvilkår, at en aftale med indklagede forudsatte, at kunden havde bopæl i Danmark.

Klager henviser til, at det i henhold til artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation ikke er tilladt at forskelsbehandle på grund af bopæl.

Nævnet fandt, at indklagedes beslutning om ikke at oprette klager som kunde var sagligt begrundet som følge af de risici og udfordringer, der er forbundet med inddrivelse og eventuel retsforfølgning.