Overskriftsbillede til Mobil – aftaleforhold – lukning af numre (J.nr. 10.12-0010-14)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – aftaleforhold – lukning af numre

Resume:
Klager fik flyttet to telefonnumre til indklagede. Senere lukkede indklagede for klagers numre. Nævnet fandt at indklagede i henhold til sine vilkår var berettiget til at lukke numre, hvor der ikke var registreret fakturerbart forbrug i 180 dage. Da det var tilfældet og vilkårene iøvrigt ikke var i strid med gældende ret eller kunne anses for urimelige, kunne indklagede lukke numrene. Nævnet kunne derfor ikke give klager medhold. Dog fandt nævnet, at indklagede under hensyn til vilkårets byrdefulde karakter burde undersøge muligheden for at indføre en praksis, hvorefter en lukning af numre først sker, når forbrugeren er blevet varslet.
Derudover fandt nævnet det kritisabelt, at indklagede ikke havde vejledt klager om, at indklagedes afgørelse kunne påklages til Teleankenævnet.

Klager:
XX

Indklagede:
Lebara Mobile
Bådehavnsgade 2C, st.
2450 København SV

SAGSFREMSTILLING

Klagen vedrører: Tvist om indklagedes ret til at lukke 2 mobilnumre uden varsel.
Påklaget beløb: 2.000,00 kr.
Påklaget periode: Fra februar 2013 til december 2013
Abonnementsform: Taletidsabonnement.
Reklameret til indklagede: Den 7. januar 2014.
Indklagede truffet afgørelse: Den 14. januar 2014.
Indklagede anmodet om udtalelse: Den 16. januar 2014.

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager flyttede i starten af 2013 to telefonnumre fra andre udbydere til indklagede.

Da klager senere konstaterede, at indklagede havde lukket klagers numre, klagede klager herover til indklagede.

Indklagede oplyste i sit svar på klagen, at lukningen var i overensstemmelse med indklagedes vilkår. Indklagede fastholdt derfor lukningen.

Klager indbragte derefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 14. januar 2014.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Efter klagers opfattelse har indklagede ikke været berettiget til at lukke klagers numre uden forudgående varsling herom.

Indklagede

Indklagede fastholder, at lukningerne er sket i overensstemmelse med indklagedes vilkår.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Det fremgår af punkt 3 i indklagedes vilkår, at den totale levetid for SIM-kort er 180 dage, såfremt der i denne periode ikke gennemføres fakturer bare tjenester. Videre fremgår det, at både SIM-kort nummeret og telefonnummeret derefter bliver lukket og ikke kan åbnes igen.

Som sagen er oplyst, finder Teleankenævnet, at lukningen af klagers to mobilnumre er sket i overensstemmelse med indklagedes vilkår. Det bemærkes i den forbindelse, at der i klageperioden, som vedrører hele den periode, hvor klager har været kunde hos indklagede, ikke er registreret forbrug på numrene, men at der alene er registreret indgående opkald, der er viderestillet til telefonsvareren. Der har således ikke været noget fakturerbart forbrug efter porteringerne til indklagede.

Videre bemærker nævnet, at indklagedes vilkår ikke findes at være i strid med gældende ret. Nævnet finder desuden ikke, at indklagedes vilkår kan betegnes som urimeligt, selv om det er byrdefuldt for kunden. Der er således ikke grundlag for at tilsidesætte det. Nævnet har herved blandt andet henset til, at vilkår som indklagedes er sædvanlige i tilfælde, hvor der er tale om forudbetalte kort.

Indklagedes vilkår må dermed lægges til grund, og nævnet kan som følge heraf ikke give klager medhold.

Nævnet finder, at indklagede under hensyn til vilkårets byrdefulde karakter bør undersøge, om det er muligt at indføre en praksis, hvorefter en lukning af numre først sker, efter at indklagede har varslet forbrugeren herom.

Ankenævnet skal afslutningsvis bemærke, at indklagedes klagevejledning i forbindelse med indklagedes afgørelse har været mangelfuld, idet klageren ikke er blevet oplyst om muligheden for at påklage indklagedes afgørelse for Teleankenævnet, jf. Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (Bekg. nr. 715 af 23. juni 2011) § 15, nr. 3. Ankenævnet finder indklagedes mangelfulde klagevejledning for kritisabel.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der gives ikke klager, XX, medhold i klagen over indklagede, Lebara Mobile.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 13.

Indklagede, Lebara Mobile, betaler ikke sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 26.

På Teleankenævnets vegne, den

John Lundum/Jørn Freund

Formand        Juridisk sagsbehandler