Overskriftsbillede til Mobil – aftaleforhold – opkrævning (J.nr. 10.01-0022-13)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – aftaleforhold – opkrævning

Resume:
Klager havde oprettet et abonnement hos indklagede med tildeling af et midlertidigt nummer. Efterfølgende sendte indklagede meddelelser til klager om et udestående på 29 kr. for det midlertidige nummer, på den af klager ved oprettelsen anvendte mailadresse. Da klager ikke reagerede på indklagedes henvendelser blev sagen sendt til inkasso med en regning på 917,13 kr. til følge. Klager nægtede at betale for det midlertidige nummer, eftersom klager aldrig havde brugt det og ikke mente at have modtaget fakturaen for de udestående 29 Kr. hverken på hjemmeadressen eller mail.

Efter indklagedes abonnementsvilkår aktiveres det midlertidige nummer automatisk efter 45 dage, Nævnet fandt derfor at indklagede var berettiget til at opkræve 29 kr. for for det midlertidige nummer, uanset om der var forbrug på nummeret eller ej. Det fremgik ligeledes af abonnementsvilkårene, at forbrug og regninger kunne ses på indklagedes hjemmeside og kun ville blive sendt fysisk til hjemmeadressen efter anmodning og betaling af et gebyr, hvilket klager ikke havde anmodet om.

Klager hævdede dog at have ændret sin e-mailadresse på indklagedes hjemmeside til en anden, oftere brugt mailadresse, som indklagede burde have benyttet. Nævnet bemærker dog, at det påhviler klager at godtgøre en ændring af e-mailadressen. Denne bevisbyrde kunne klager ikke løfte. Indklagede var derfor berettiget til at benytte den af klager ved oprettelsen oplyste mailadresse, hvorfor klager ikke kunne få medhold, og måtte betale sin regning.

Ankenævnet bemærkede i øvrigt, at indklagedes klagevejledning i forbindelse med indklagedes afgørelse havde været mangelfuld, idet klageren ikke var blevet oplyst om muligheden for at påklage indklagedes afgørelse for Teleankenævnet. Den mangelfulde klagevejledning fandt nævnet kritisabel.

Klager:
NN

Indklagede:
Oister Mobil
Scandiagade 8, 5. sal
2450 København SV

Sagen er behandlet på Nævnsmøde nr. 94 den 2. maj 2013

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Tvist om opkrævning af abonnement på midlertidigt telefonnummer
Påklaget beløb: 913 kr.
Påklaget periode: Den 13. maj 2011 til den 4. januar 2013
Abonnementsform: Mobil
Reklameret til indklagede: Den 30. oktober 2012
Indklagede truffet afgørelse: Den 30. oktober 2012
Indklagede anmodet om udtalelse: Den 22. januar 2013

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Den 13. maj 2011 oprettede klager et mobilabonnement på indklagedes hjemmeside ved brug af e-mail adressen yyy.@live.dk. Ved oprettelsen bestilte klager flytning af nummeret 60 66 XX XX. Indklagede sendte en ordrebekræftelse på bestillingen pr. mail, og klager fik samtidig tildelt det midlertidige nummer 42 64 YY YY. Klager oprettede samme dag et abonnement på mobilt bredbånd med telefonnummeret 42 64 YY YY ved brug af e-mail adressen xxx.@ppp.com.

Den 16. maj 2011 sendte indklagede en mail til e-mailadressen yyy.@live.dk og oplyste, at nummerflytningen var blevet afvist på grund af manglende oplysning om simkort-nummer. Indklagede oplyste samtidig, at klager kunne logge ind på indklagedes hjemmeside og udfylde de manglende oplysninger. Indklagede har oplyst, at klager den 18. juni 2011 oprettede en ny nummerflytning på telefonnummer 60 66 XX XX via e-mailadressen xxx.@ppp.com, som blev gennemført den 23. juni 2011.

Den 1. juni 2012 sendte indklagede en mail til yyy.@live.dk og oplyste, at en betaling vedrørende mobilabonnementet ikke var blevet gennemført. Indklagede har oplyst, at klagers betaling fejlede på grund af, at klagers betalingskort var udløbet.

Den 2. juni 2012 sendte indklagede en mail til yyy.@live.dk og oplyste, at klager havde et udestående på i alt 29 kr., som klager blev anmodet om at betale via indklagedes hjemmeside. I perioden fra den 4. juni 2012 til den 26. august 2012 sendte indklagede i alt 11 mails vedrørende det skyldige beløb til e-mailadressen yyy.@live.dk, herunder mails om spærring af det midlertidige nummer 42 64 YY YY, rykkerskrivelser samt inkassovarsel. Klager reagerede ikke på de tilsendte e-mails. Den 31. juli 2012 blev abonnementet vedrørende det midlertidige nummer 42 64 YY YY opsagt fra indklagedes side.

Den 30. oktober 2012 reklamerede klager over, at hun havde modtaget en opkrævning fra indklagedes inkassopartner. Indklagede afviste samme dag klagers reklamation og oplyste, at opkrævningen dækkede over manglende betaling vedrørende det midlertidige nummer 42 64 YY YY. Den 15. november 2012 sendte indklagedes inkassopartner en opkrævning til klager på i alt 912,98 kr., som klager efterfølgende betalte.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 17. januar 2013

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Bestrider, at indklagede har haft ret til at opkræve klager i alt 917,13 kr. vedrørende det midlertidige nummer 42 64 YY YY, eftersom klager aldrig har brugt dette nummer.

Klager har den 13. maj 2011 ændret sin e-mailadresse på indklagedes hjemmeside fra yyy.@live.dk til xxx.@ppp.com. Indklagede burde derfor have sendt meddelelser vedrørende udeståendet til sidstnævnte adresse, som klager bruger til hverdag, i stedet for e-mailadressen yyy.@live.dk, som klager aldrig bruger.

Klager har aldrig modtaget en faktura vedrørende opkrævningen på 29 kr.

Indklagede

Klager har ikke ændret sine kontaktoplysninger til anden e-mailadresse under indklagedes selvbetjening på det angivne abonnement 42 64 YY YY, som blev oprettet via e-mailadressen yyy.@live.dk. Alle meddelelser vedrørende det midlertidige nummer 42 64 YY YY er derfor blevet sendt til den e-mail adresse, klager selv har opgivet ved oprettelsen af mobilabonnementet.

Klager er i øvrigt blevet opkrævet i overensstemmelse med indklagedes vilkår herom.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Klager har gjort gældende, at indklagede ikke har haft ret til at opkræve klager for det midlertidige nummer 42 64 YY YY, eftersom klager aldrig har brugt dette nummer, og eftersom hun aldrig har fået tilsendt en opkrævning på 29 kr. vedrørende det midlertidige nummer.

Nævnet er opmærksomt på indklagedes abonnementsvilkår punkt 3.1, hvoraf det fremgår, at man som kunde får tildelt et midlertidigt nummer, som kan benyttes, indtil nummerflytningen er gennemført, samt at det midlertidige nummer automatisk aktiveres efter 45 dage fra tilmeldingen hos indklagede, uanset om nummerflytningen er gennemført eller ej.

Ankenævnet finder på den baggrund, at indklagede har haft ret til at opkræve klager vedrørende det midlertidige nummer 42 64 YY YY da opkrævningen var uafhængig af, om der havde været forbrug på nummeret, og da aktiveringen af nummeret var uafhængig af, om nummerflytningen blev gennemført.

Klager har gjort gældende, at hun aldrig har modtaget en regning på 29 kr. vedrørende det midlertidige nummer 42 64 YY YY.

Hertil er nævnet opmærksom på indklagedes abonnementsvilkår punkt 6.6, hvoraf følgende fremgår:

”Når du logger ind på ”Mit OiSTER” har du mulighed for at se og hente din regning elektronisk og specificeret, samt se dit forbrug i detaljer. Du kan imod betaling af et gebyr få tilsendt din regning fysisk til din hjemmeadresse.”

På denne baggrund finder nævnet, at indklagede på behørig vis har oplyst klager om, at hun via indklagedes hjemmeside selv kunne finde den regning, der vedrørte opkrævningen på 29 kr.

Klager har endvidere gjort gældende, at indklagede ikke har haft ret til at opkræve klager i alt 917,13 kr. vedrørende det midlertidige nummer 42 64 YY YY, eftersom klager aldrig har brugt e-mailadressen yyy.@live.dk, hvor alle meddelelser vedrørende udeståendet blev sendt til, og eftersom klager den 13. maj 2011 ændrede sin e-mailadresse på indklagedes hjemmeside til xxx.@ppp.com.

Nævnet har noteret, at indklagede har fremlagt en kopi af en ordrebekræftelse den 13. maj 2011 vedrørende oprettelsen af et mobilabonnement, som er blevet sendt til e-mailadressen yyy.@live.dk. Klager har ikke bestridt modtagelsen af denne ordrebekræftelse med de dertil hørende vilkår.

Nævnet er opmærksomt på indklagedes abonnementsvilkår punkt 2.4, hvoraf det fremgår, at indklagede udsender information, som omfatter bl.a. betalingspåmindelser, rykkerbreve, inkassovarsling til den e-mailadresse, kunden har oplyst, og at kunden ved ændring af e-mailadresse er forpligtet til straks at opdatere oplysningerne på sin personlige side på www.oister.dk eller ved at kontakte kundeservice.

Klager har hertil gjort gældende, at hun den 13. maj 2011 ændrede sin e-mailadresse via indklagedes hjemmeside fra yyy.@live.dk til xxx.@ppp.com, og at indklagede derfor burde have sendt meddelelser vedrørende udeståendet til sidstnævnte adresse. Indklagedes har her overfor anført, at klager ikke har ændret sine kontaktoplysninger til anden e-mailadresse under indklagedes selvbetjening på det angivne abonnement 42 64 YY YY, som blev oprettet med e-mailadressen yyy.@live.dk.

Nævnet skal bemærke, at det påhviler klager at godtgøre, at hun ændrede sin e-mailadresse på indklagedes hjemmeside fra yyy.@live.dk til xxx.@ppp.com, og at indklagede blev gjort bekendt med ændringen. Klager har ikke alene ved egen forklaring herom løftet bevisbyrden for, at der blev foretaget en sådan ændring, eller på anden vis sandsynliggjort, at det skulle være aftalt, at fremtidige meddelelser vedrørende mobilabonnementet skulle sendes til e-mailadressen xxx.@ppp.com.

På denne baggrund finder nævnet, at indklagede har været berettiget til at udsende meddelelser vedrørende det skyldige beløb på i alt 29 kr. til den e-mailadresse, klager selv har opgivet i forbindelse med oprettelsen af mobilabonnementet, som var yyy.@live.dk. Det kan i den forbindelse ikke føre til andet resultat, at klager aldrig benytter sig af e-mailadressen yyy.@live.dk, da indklagede som nævnt kun havde forpligtet sig at udsende meddelelser til den e-mail adresse, klager selv havde opgivet i forbindelse med oprettelsen af mobilabonnementet.

Ankenævnet skal bemærke, at indklagedes klagevejledning i forbindelse med indklagedes afgørelse den 4. januar 2013 har været mangelfuld, idet klageren ikke er blevet oplyst om muligheden for at påklage indklagedes afgørelse for Teleankenævnet, jf. Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (Bekg. nr. 715 af 23. juni 2011) § 15, nr. 3. Ankenævnet finder indklagedes mangelfulde klagevejledning for kritisabel.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager, PP, medhold i klagen over indklagede, Oister Mobil.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 13.

Indklagede, Oister Mobil, betaler ikke sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 26.