Overskriftsbillede til Mobil – aftaleforhold – opsigelse af konto – inddragelse af ”Guldnummer” (J.nr. 10.12-0013-06)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – aftaleforhold – opsigelse af konto – inddragelse af ”Guldnummer”

Resume:
Efter længere tids negativ konto opsagde indklagede klagers abonnement med hertilhørende “guldnummer”. Klager ønskede efterfølgende “guldnummeret” tilbage. Nævnet fandt at “guldnummeret” var en integreret del af aftalen ved oprettelse af abonnementet. Dog var der ikke aftalt særlige vilkår eller andre specifikke oplysninger, som gjorde at klager kunne tro, at der var købt andet end retten til et særligt attraktivt nummer. Af indklageds abonnementsvilkår fremgik det, at indklagede var berettiget til at opsige kontoen og sende en slutopgørelse på det skyldige beløb efter 45 dages negativ konto. Klager havde en periode på 79 dage med negativ konto, i hvilken indklagede havde sendt klager i alt 9 e-mails til en af klager oplyst e-mailadresse vedrørende det forhold, at klagers konto var negativ og ville blive opsagt. Nævnt fandt derfor, at opsigelsen af hele kundeforholdet herunder “guldnummeret” var berettiget. Klager fik derfor ikke medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
Debitel Danmark A/S
Kanalgaden 3
2620 Albertslund

Afgjort på nævnsmøde nr. 41 den 19. marts 2007

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Inddragelse af mobiltelefonnummer
Påklaget periode: ?
Abonnementsform: Løbende mobilabonnement
Reklameret til indklagede: Den 18. december 2005
Indklagede truffet afgørelse: Den 21. december 2005

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager oprettede et tank-op abonnement til brug for sin søn hos indklagede og købte i den anledning et ”Guldnummer” (særligt tlf.nr., hvor klager selv kan vælge et nummer) til 250 kr. Ifølge abonnementsvilkårene blev der pålagt et minimumsforbrug på 10 kr. pr. løbende 30 dage. I henhold til abonnementsvilkårene pkt. 2.4. var indklagede berettiget til at opsige klagers konto og sende en slutopgørelse, hvis kontoen havde været negativ i mere end 45 dage.

Ifølge klager mistede hendes søn sin mobiltelefon, hvorfor hun hos indklagede bestilte et nyt SIM-kort. Da klager ikke modtog et SIM-kort så hurtigt som forventet, købte hun et midlertidigt taletidskort, som hun agtede at bruge, før hun tog det nye SIM-kort i brug.

Indklagede tog i perioden fra den 8. oktober til den 16. december 2005 i alt 9 gange kontakt til klager pr. e-mail. Klager blev gjort opmærksom på, at klagers konto var negativ, og at klagers konto ville blive lukket, hvis der ikke blev indbetalt penge på kontoen. Da indklagede ikke modtog betaling, blev klagers konto lukket i slutningen af december 2005. Klagers guldnummer blev samtidig inddraget.

Klager reklamerede over lukningen og ønskede sit Guldnummer tilbage. Indklagede afviste den 23. december 2005 klagers anmodning og henviste til, at klagers konto var lukket i henhold til abonnementsvilkårene på grund af en negativ saldo. Indklagede oplyste samtidig, at indklagede havde krediteret klagers udestående på 20 kr.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.
Klage modtaget i nævnet: Den 19. januar 2006

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Ønsker at få sit Guldnummer igen.

Klager finder ikke, at det af indklagedes abonnementsvilkår fremgår, at det ikke er muligt at få et telefonnummer tilbage, hvis abonnementet lukkes.

Klager finder det ikke rimeligt, at indklagede kan pålægge minimumsforbrug, når klager ikke benytter sit abonnement.

Klager anfører, at hun havde meddelt indklagede, at telefonen var bortkommet.

Klager har flere gange rettet henvendelse til indklagede, uden at indklagede har besvaret klagers henvendelser.

Indklagede

Indklagede anfører, at lukning af klagers abonnement, der er sket i henhold til de gældende abonnementsvilkår, først er gennemført, efter at klager flere gange var blevet varslet om, at dette ville ske, hvis situationen ikke ændrede sig. Varslingerne herom var blevet sendt til den af klager selv oplyste e-mailadresse.

Klager har derfor ikke krav på at få sit Guldnummer retur.

Indklagede har ikke fra klager modtaget underretning om, at klagers søns mobiltelefon var bortkommet.

VURDERING

Nævnet har forstået klagen således, at det klager ønsker, at nævnet skal tage stilling til, er, om klager har krav på, at få sit Guldnummer tilbage, uanset at klagers konto er blevet lukket på grund af en negativ saldo.

Det fremgår af indklagedes abonnementsvilkår, at der ved indgåelsen af et kundeforhold tildeles et telefonnummer. Efter nævnets opfattelse er et telefonnummer derfor en integreret del af den indgåede aftale. Indklagede har over for nævnet oplyst, at der ikke ved køb af et Guldnummer gælder særlige vilkår eller gives andre specifikke oplysninger.

Nævnet lægger derfor til grund, at klager ikke ved køb af et Guldnummer modtog oplysninger, der har givet hende anledning til at tro, at hun ved købet betalte for andet og mere end retten til at vælge et særligt attraktivt nummer.

Det fremgår af indklagedes abonnementsvilkår pkt. 2.4., at indklagede, hvis en konto er negativ i mere end 45 dage, er berettiget til at opsige kontoen og sende en slutopgørelse på det skyldige beløb.

Indklagede har i en periode på 79 dage sendt klager i alt 9 e-mails til en af klager oplyst e-mailadresse vedrørende det forhold, at klagers konto var negativ.

Klager bestrider ikke, at kontoen var negativ og klager erkender, at indklagede var berettiget til at pålægge kontoen minimumsforbrug.

På denne baggrund finder nævnet ikke, at klager kan have haft nogen berettiget forventning om, at det ikke var det samlede kundeforhold – herunder det af klager i forbindelse med aftalens indgåelse erhvervede Guldnummer – der kunne opsiges af indklagede. Det bemærkes i den forbindelse, at klager ikke før kundeforholdets ophør meddelte indklagede, at hun ønskede at disponere over nummeret. Klager kan derfor ikke få medhold i sin klage.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Debitel Danmark A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Debitel Danmark A/S, betaler 4.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.