Overskriftsbillede til Mobil – Aftaleforhold – Opsigelse – Uanmodet levering (J.nr.: 10.12-0161-07)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – Aftaleforhold – Opsigelse – Uanmodet levering

Resume:
Klager havde oprettet et abonnement hos indklagede og blev i samme forbindelse tilmeldt to tillægsydelser. Sernere klagede klager over ikke at have tilmeldt sig ydelserne og ville derfor ikke
betale for dem. Nævnet fandt at priserne for tillægsydelserne ved abonnementsoprettelsen ikke var tilstrækkelig tydelige, samt at klager ikke i tilstrækkelig grad blev gjort opmærksom på, at klager havde tilsluttet sig ydelserne gennem nogle fortrykte flueben, som skulle fjernes, hvis man ikke ønskede de pågældende ydelser. Det måtte kræves at kunden skulle give særskilt accept til ydelserne. Nævnet fandt derfor at klager ikke skulle betale for ydelserne samt rykkere for manglende betaling for ydelserne.

Klager:
NN

Indklagede:
M1
Hasseris 139, byg. 2
9000 Ålborg

Behandlet på nævnsmøde nr. 44 den 20. juni 2007

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Opsigelse af Prisbasker abonnement, herunder Funbox og Servicepakke.
Påklaget beløb: 411 kr. ekskl. gebyrer
Påklaget periode: Den 1. januar 2007 til den 16. marts 2007
Aftaleform: Løbende mobilabonnement
Indklagede modtaget klage: Den 16. marts 2007
Indklagede truffet afgørelse: Den 17. marts 2007

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager bestilte den 23. juli 2006 et Prisbasker abonnement hos indklagede. Oprettelsen af abonnementet foregik på nettet, og under trin 3 i oprettelsesproceduren fremgik det af fortrykte flueben, at klager ved sin videre gennemførelse af oprettelsen bl.a. tilmeldte sig to yderligere services: Funbox og Servicepakke. Funbox kostede 35 kr. om måneden, men var gratis de to første måneder. Servicepakken kostede 39 kr. pr. måned.

Klager oplyste, at han anvendte abonnementet frem til den 11. oktober 2006, hvorefter han ophørte med anvendelsen, men dog ikke opsagde abonnementet. Klager modtog den 11. oktober 2006 en påmindelse fra indklagede på SMS-besked, hvoraf det fremgik, at klagers saldo på abonnementet var ved at være 0 kr., og at indklagede havde lukket for udgående opkald.

Den 7. december 2006 modtog klager en e-mail fra indklagede, hvoraf det fremgik, at klagers saldo havde været i minus i mere end måned, og at klager skulle opsige abonnementet, hvis han ikke længere ønskede at være abonnent hos indklagede. Den 16. januar 2007 fremsendte indklagede en tilsvarende meddelelse med almindelig post.

Den 14. februar 2007 fremsendte indklagede endnu en mail til klager, hvoraf det fremgik, at abonnementet blev lukket, da klagers konto havde været i minus i mere end 3 måneder. Indklagede varslede endvidere klager om, at hvis klagers udestående ikke blev betalt inden 30 dage efter opsigelsen, ville klager blive pålagt et rykkergebyr. En tilsvarende påmindelse blev sendt den 1. marts 2007 med oplysning om, at betalingsfristen udløb om 15 dage.

Den 16. marts 2007 orienterede indklagede pr. mail klager om, at der nu var pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

Klager reklamerede til indklagede den 16. marts 2007 over opkrævningen for Funbox og Servicepakke . Det fremgik af indklagedes afgørelse af samme dato, at indklagede fastholdt sin ret til at sende rykkere på e-mail, og at klagers abonnement var et optankningsabonnement, hvor saldoen kunne gå i minus.

Klage modtaget i Teleankenævnet: Den 27. marts 2007.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Anfører, at han oprettede en aftale med indklagede om levering af telefoni ved, at klager tankede taletid på nettet. Klager har noteret sig, at det af markedsføringsmaterialet fremgik, at:

”Prisbasker er et forudbetalt abonnement, hvor du tanker taletid på nettet. Abonnement er der ikke noget af og du betaler kun for dit forbrug…….. fakta om Prisbasker … GRATIS Funbox i 2 måneder”.

Klager havde derfor en klar forventning om, at han ikke skulle betale abonnementsafgift, og at han alene kunne ringe fra sin mobil, hvis hans saldo hos indklagede var positiv. Klager angiver, at han først i marts 2007 opdagede, at indklagede debiterede ham for leveringen af Funbox og Servicepakke på hans optankningskonto. Klager kan ikke acceptere dette, da han bestrider at have indgået en aftale med indklagede om betaling for levering af disse ydelser. Endelig anfører klager, at han ikke har tjekket sin Hotmailadresse for eventuelle e-mails fra indklagede, men forventede, at væsentlige oplysninger vedrørende hans abonnement blev sendt til ham med almindelig post.

Indklagede

Henviser i udtalelse af 2. maj 2007 til sine abonnementsvilkår pkt. 2, hvoraf det fremgår at: ”Kunden accepterer at modtage meddelelser fra M1 til den e-mailadresse, kunden har oplyst ved oprettelsen. Generelle informationer til kunderne vil ligeledes blive annonceret på www.m1.dk.”

Indklagede fandt derfor sig berettiget til at anvende den af klager oplyste Hotmailadresse ved henvendelser til klager og fastholdt derfor kravet og de påløbne rykkergebyrer og inkassoomkostninger.

Indklagede fastholdt, at klager var orienteret om, at abonnementet Prisbasker indeholdt Servicepakke og Funbox.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Klagen indeholder to elementer – om der i forbindelse med oprettelse af abonnement samtidig er indgået en aftale om levering af ydelserne Funbox og Servicepakke, og om indklagede var berettiget til at sende vigtige beskeder om abonnementet til klagers e-mailadresse

Hvad angår indgåelsen af aftalen vedrørende Prisbasker, herunder Funbox og Servicepakken, har Teleankenævnet noteret sig, at klager ifølge indklagede ved oprettelsesproceduren på nettet under ”vælg services” har accepteret ved et fortrykt flueben, at han ønsker for 200 kr. gratis ringetoner, logoer og spil.

På oprettelsessiden fremgår der et lille ”i”, som man kan trykke på, hvorefter der popper en dialogboks op, som tilkendegiver, hvad disse 200 kroners ringetoner m.v. dækker over, og at servicen kaldes ”Funbox”. Endvidere fremgår det af dialogboksen, at prisen for Funbox er 35 kr. pr. måned, men at servicen er gratis de første to måneder. Hvis kunden ikke ønsker Funbox, kan denne afmeldes på ”serviceoversigten”.  I lighed hermed har indklagede oplyst, at klager har tilsluttet sig Servicepakken ved ikke at fjerne et fortrykt flueben i samme trin 3 i oprettelsesproceduren. Indklagede har ikke redegjort for, hvad der fremkommer, hvis klager havde trykket på ”i” ved oprettelsen under ”Servicepakken”. Det fremgår ikke af det foreliggende materiale i sagen, om indklagede har fremsendt en ordrebekræftelse til klager, hvoraf det aftalte abonnement og dets priser fremgik.

Klager debiteres første gang for Servicepakken på regningen for 1. august til 31. august 2006. Funboxen bliver første gang debiteret på regningen for perioden 1. oktober til 31. oktober 2006.

Spørgsmålet er, om klager kan siges med bindende virkning at have bestilt Funbox og Servicepakken.

Det følger af § 8 i lov om visse forbrugeraftaler, at forbrugeren ikke bliver forpligtet til at betale vederlag, hvis en erhvervsdrivende udfører en tjenesteydelse uden forbrugerens forudgående anmodning. Teleankenævnet skal desuden henvise til fjernsalgs­direktivets artikel 9, hvorefter forbrugere skal fritages for enhver modydelse i tilfælde af levering uden forudgående anmodning, da manglende svar ikke er ensbetydende med samtykke.

Teleankenævnet finder ikke, at prisoplysningerne ved oprettelsen af tillægsydelserne til Prisbaskerabonnementet har været tilstrækkelig tydelige. Klager blev ved oprettelsen af Prisbasker mobilabonnementet, som i øvrigt reklamerer med 0 kr. i abonnement, ikke i tilstrækkelig grad gjort opmærksom på, at han har tilsluttet sig abonnementsydelser, som vil koste 74 kr. pr. måned. Indklagede har således ikke på tilstrækkelig måde i situationen  gjort det klart, at disse fortrykte flueben skulle fjernes, hvis abonnenten ønskede 0 kr. i abonnement.

Det må således kræves, at det forhold, at kunden giver særskilt accept om at tilslutte sig disse abonnementslignende services, da de klart adskiller sig fra indklagedes markedsføring om 0 kr. i abonnement.

Teleankenævnet finder herefter, at klager ikke hæfter over for indklagede for levering af Funbox og Servicepakke, da klager ikke har indgået en aftale med indklagede om levering disse services.
Hvad angår indklagedes anvendelse af mailkorrespondance, som primær kommunikationskilde har Teleankenævnet noteret sig, at det af indklagedes abonnementsvilkår pkt. 2 fremgår at: ”Kunden accepterer at modtage meddelelser fra M1 til den e-mailadresse, kunden har oplyst ved oprettelsen. Generelle informationer til kunderne vil ligeledes blive annonceret på www.m1.dk. Da klager oplyser en e-mail adresse, som kontaktoplysning, er det klagers ansvar at tjekke den mailadresse for informationer, som kan betydning for abonnementsforholdet. Klager kan derfor ikke gives medhold i dette klagepunkt.

Idet klager ikke er forpligtet til at betale de opkrævede regninger, finder Teleankenævnet, at klager heller ikke er forpligtet til at betale de pålagte rykkergebyrer.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, M1 A/S, således at klager ikke skal betale for Funbox og Servicepakke, og således at klager ikke skal betale rykkergebyrer.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, M1 A/S, betaler 14.700 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.