Overskriftsbillede til Mobil – aftaleforhold – udland – misbrug – hæftelse (17-495)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 11. september 2018 – møde 144

RESUMÉ:

Klager havde mobilabonnement hos indklagede.

Under et ophold i Marokko konstaterede klager den 1. september 2017, at der havde været et større forbrug på hans mobilabonnement hos indklagede. Da klager var klar over, at der var tale om misbrug foretaget af tredjemand, fik han sim-kortet spærret hos indklagede og anmodede om fritagelse for det forbrug, der var foretaget af tredjemand.

Under indklagedes klagebehandling oplyste klager, at han allerede ved modtagelsen af sim-kortet havde fjernet kortets pinkodebeskyttelse, idet der var kode på mobiltelefonen. Indklagede afslog som følge heraf at reducere sit tilgodehavende, hvorpå klager indbragte sagen for Teleankenævnet.

Nævnet fandt, at det følger af § 100, stk. 2, i lov om betalinger (Lov nr. 650 af 8. juni 2017, om betalinger), at simkortets indehaver uden beløbsbegrænsning hæfter for tab, der opstår som følge af, at indehaveren forsætligt har undladt at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte den til betalingsinstrumentet (simkortet) hørende personlige sikkerhedsforanstaltning (pinkodebeskyttelsen).

Som følge af, at klager selv havde fjernet pinkodebeskyttelsen fra simkortet, kunne nævnet ikke give klager medhold.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – aftaleforhold – udland – misbrug – hæftelse (17-495)