Overskriftsbillede til Mobil – Aftaleforhold – Varsling (J.nr. 10.12-0503-06)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – Aftaleforhold – Varsling

Resume:
Klager havde købt et tillægsprodukt “FriSMS” d. 9. februar 2006. Indklagede ændrede dog i produktets vilkår d. 26 juni med virkning fra 1. august. Efterfølgende oplevede klager en stigning i sin regning og endte med at opsige produktet d. 29 september via mail, hvilket indklagede dog afviste med den begrundelse, at der ikke var angivet CPR-nummer. Det varsel, som indklagede havde udsendt d. 26. juni, indeholdte ikke oplysning om kundens ret til at opsige aftalen, hvorfor indklagede ikke havde varslet vilkårsændringen korrekt. Nævnet fandt derfor, at klager ikke kunne opkræves efter de nye vilkår. Hertil bemærkede nævnet, at en henvendelse med navn, adresse og telefonnummer, må anses at opfylde betingelserne for opsigelse. Der kan således ikke stilles krav om angivelse af cpr.nr. som betingelse for, at opsigelsen accepteres.

Klager fik derfor medhold, således at klager frem til sin opsigelse den 29. september 2006 havde tillægsabonnementet FriSMS uden vilkårsændringer. Hertil skulle indklagede også frafalde inkassoomkostninger, som var blevet pålagt.

Klager:
NN

Indklagede:
M1
Hasseris 139, byg. 2
9000 Ålborg

Behandlet på nævnsmøde nr. 45 den 29. august 2007

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Varsling af ændringer i tillægsabonnement
Påklaget beløb: 624 kr.
Påklaget periode:
Aftaleform: Løbende mobilabonnement
Indklagede modtaget klage: Den 29. september 2006
Indklagede truffet afgørelse: Den 5. oktober 2006

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager, som havde mobilabonnement hos indklagede, tilmeldte sig den 9. februar 2006 tillægsproduktet FriSMS. Tillægsabonnementet indebar, at klager kunne sende op til 8.000 SMS-beskeder om måneden for 99 kr. pr. måned.

Indklagede varslede vilkårsændring af FriSMS på mail til klager den 26. juni 2006 til effektuering pr. 1. august 2006. Ifølge varslingen blev abonnementet ændret således, at der alene kunne sendes op til 1500 SMS-beskeder om måneden for 89 kr. pr. måned. Forbrug derudover blev afregnet til 0,18 kr. pr. sms. Af de fremsendte fakturaer for perioden efter den 15. juli 2006 fremgik det, at klager blev opkrævet 89 kr. om måneden for FriSMS. Reelt modtog klager dog ikke fri-sms abonnementet men derimod en anden abonnementstype, SMS 1500.

Klager henvendte sig telefonisk til indklagede den 1. september 2006, da han oplevede en væsentlig stigning i forbruget på faktura 281206. Ifølge indklagede fik klager i den forbindelse oplyst, at han kunne afmelde tillægsabonnementet, hvis han ikke ønskede SMS1500 abonnementet.

Ifølge klager opsagde han sit abonnement hos indklagede den 29. september 2006 ved fremsendelse af en mail til indklagede. Indklagede afviste at modtage klagers opsigelse, idet klagers cpr.nr. ikke fremgik af opsigelsen. Klager reklamerede desuden i mail af 29. september 2006 over, at han ikke i tilstrækkeligt omfang var blevet varslet om ændringen af vilkårene i tillægsabonnementet FriSMS. Indklagedes kundeservice besvarede klagers henvendelse af 29. september 2006, idet indklagede gentog, at varslingen var sket korrekt, og at klager havde mulighed for at opsige abonnementet.

Indklagede traf afgørelse i sagen den 5. oktober 2006. Indklagede fastholdt, at klager i fornødent omfang var blevet varslet om ændringen af vilkårene i FriSMS abonnementet.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 11. oktober 2006.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Fastholder, at han ikke har modtaget varslingen om vilkårsændringen, og at han derfor ikke kan acceptere denne ændring af abonnementet. Klager oplyser, at han har opsagt sit FriSMS abonnement den 29. september 2006. Klager accepterer at betale 99 kr./md. frem til den 29. september 2006, hvor han opsagde abonnementet, mod at indklagede leverer FriSMS produktet. Klager henviser til abonnementsvilkårene, hvoraf det fremgår, at abonnementet kan opsiges uden varsel.

Indklagede

Fastholder regningskravet, idet indklagede henviser til. at klager er varslet i overensstemmelse med reglerne herfor. Indklagede oplyser, at klager den 26. juni 2006 er varslet om ændring af vilkårene for abonnementet FriSMS med virkning fra den 1. august 2006.

Indklagede afviser, at klager har opsagt abonnementet SMS1500 den 29. september 2006, da han ikke har oplyst sit cpr.nr. i sin opsigelse. Indklagede kan således først acceptere klagers opsigelse med virkning fra den 31. oktober 2006. Indklagede oplyser supplerende, at klager har betalt alle sine regninger frem til den 31. oktober 2006.

Nævnets bemærkninger

Krav til korrekt varsling fremgår af udbudsbekendtgørelsen § 12, stk. 1, hvorefter slutbrugere skal varsles om ikke begunstigende vilkårsændringer, og at det skal ske, så slutbrugeren får mulighed for at opsige aftalen senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. I følge stk. 2 skal varslet være på mindst 1 måned og indeholde oplysninger om slutbrugerens ret til at opsige aftalen.

Indklagede har fremlagt en kopi af det varsel, som blev udsendt i forbindelse med ændringen i FriSMS betingelserne. Dette varsel indeholder ikke oplysning om kundens ret til at opsige aftalen, hvorfor indklagede ikke har varslet vilkårsændringen korrekt. Indklagede kan derfor ikke opkræve klager i overensstemmelse med betingelserne i det nye produkt SMS1500.

Teleankenævnet har tillige bemærket, at klagers henvendelse af 29. september 2006, hvoraf klagers navn, adresse og telefonnummer fremgår, må anses at opfylde betingelserne for opsigelse. Opsigelse er således sket i overensstemmelse med betingelserne i punkt 13 i indklagedes abonnementsvilkår. Teleankenævnet finder således ikke, at indklagede har været berettiget til at stille krav om angivelse af cpr.nr. som betingelse for, at opsigelsen kan accepteres. Det er nævnets opfattelse, at det må have stået klart for indklagede efter modtagelse af klagers mail af den 29. september 2006, at klager ønskede at opsige.

Klager skal herefter stilles, som om klager frem til sin opsigelse den 29. september 2006 havde tillægsabonnementet FriSMS. Hertil kommer, at indklagede skal frafalde inkassoomkostninger, som ses pålagt kravet ved inkassoskrivelse af 18. januar 2007.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, M1 A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, M1 A/S, betaler 14.700 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.