Overskriftsbillede til Mobil – Aftaleforhold – Varsling om ændring af abonnement og aftalevilkår (J.nr.10.12-0221-06)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – Aftaleforhold – Varsling om ændring af abonnement og aftalevilkår

Resume:
Klager havde et abonnement med fri taletid. Indklagede ændrede vilkårene for dette abonnement til 200 minutters taletid, hvor det dog var gratis at ringe til andre kunder hos indklagede. Samtidig blev abonnementet billigere. Godt 4 måneder efter vilkårsændringen reklamerede klager over den. Nævnet fandt at det varslingsbrev, indklagede havde udsendt inden vilkårsændringen, ikke opfyldte de krav, der måtte stilles til varslingsskrivelser. Indklagede havde ikke på en klar og tydelig måde tilkendegivet, at der var tale om en varslingsskrivelse, ligesom de positive virkninger af abonnementsændringen var ensidigt fremhævet. Konkret fandt nævnet dog, at det måtte stå klager klart, at abonnementet var ændret. Under hensyn til, at indklagedes undersøgelser havde vist, at der ikke var kommet returpost, at klager ikke havde skiftet adresse i klageperioden, at de påklagede faktureringer var foretaget efter modtagelse af indklagedes varslingsbrev og at klager havde betalt 4 fakturaer samt modtaget en sms-besked efter datoen for ændringen uden at reklamere, kunne der ikke gives klager medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
Telia Danmark
Att. Credit Management
Intern Klage Komité
Holmbladsgade 139
2300 København S

Behandlet på nævnsmøde nr. 45 den 29. august 2007

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Tvist om varsling af vilkårsændring
Påklaget beløb: 2.095,23 kr.
Påklaget periode: Fra april 2006
Abonnementsform: Løbende mobilabonnement hhv. Telia Unlimited og Telia On
Indklagede truffet afgørelse: Den 12. juli 2006

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager oprettede den 31. januar 2005 et Telia Unlimited abonnement med fri taletid for 400 kr. pr. måned.

Den 1. december 2005 blev klagers abonnement af indklagede ændret fra Telia Unlimited til Telia On. Klagers abonnementsvilkår blev ændret således, at klager fra den 1. december 2005 ringede gratis til andre Telia-abonnenter og for 299 kr. pr. måned ringede gratis til andre end Telia-abonnenter i 200 minutter.

Indklagede sendte efter eget udsagn varsling om vilkårsændringerne til samtlige Telia Unlimited-abonnenter den 28. oktober 2005. Ændringerne betød, at klager ikke længere havde fri taletid, men at den inkluderede taletid både var beløbsmæssigt begrænset og afhængigt af B-abonnenternes teleudbyder.

Klager reagerede over for indklagede ved brev af den 26. april 2006. Heri gjorde klager gældende, at han den 18. april 2006 modtog en sms-besked om, at hans forudbetalte taletid var udløbet, og at faktura 1110017434215 lød på 2.000 kr., hvilket klager ikke kunne acceptere.

Indklagede besvarede klagen ved brev af den 12. juli 2006. Indklagede oplyste til klager, at hans abonnement var ændret pr. den 1. december 2005, hvilket klager var blevet oplyst om i brev af den 28. oktober 2005. Sms-beskeden var ifølge indklagede sendt i overensstemmelse med abonnementsvilkårene, hvorefter abonnenter ville modtage en sms-besked med besked, når de 200 forudbetalte minutter var opbrugt. Indklagede fastholdt på baggrund heraf opkrævningen.

Ifølge klager forsøgte han gentagne gange uden held at få telefonisk kontakt til indklagede.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 8. september 2006

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Bestrider at være bundet af den ændrede aftale, idet han ikke har modtaget varsling.

Indklagede

Fastholder betalingskravet under henvisning til, at alle indklagedes Telia Unlimited-abonnenter, herunder klager, modtog varsling i overensstemmelse med gældende regler.

Indklagede henviser endvidere til, at indklagede har ikke modtaget returpost, og at klager ikke har skiftet adresse hverken før eller efter varslingen.

Indklagede påpeger, at klager har betalt 4 fakturaer udskrevet efter ændringen den 1. december 2005 uden at komme med indsigelser til indklagede. Indklagede påpeger ligeledes, at indklagede også den 3. marts 2006 sendte en sms-besked til klager med information om opbrugt forudbetalt taletid, hvilket klager ikke reagerede på.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet kan indledningsvist konstatere, at det er uomtvistet, at klager har haft et forbrug i overensstemmelse med det fakturerede. Klager anfægter alene ændringen af hans abonnement fra Telia Unlimited til Telia On.

Ifølge udbudsbekendtgørelsens § 7 skal teleudbydere varsle væsentlige vilkårsændringer direkte overfor de enkelte abonnenter. Idet klagers abonnement ændres, og klager fra den 1. december 2005 blev underlagt væsentligt ændrede abonnementsvilkår, var indklagede forpligtet til at sende varsel til klager i overensstemmelse med § 7. Indklagede har fremlagt kopi af det standardbrev, der i oktober blev sendt til samtlige Telia Unlimited-abonnenter.

Nævnet finder ikke, at indklagedes varslingsbrev opfylder de krav, der må stilles til varslingsskrivelser. Det er nævnets opfattelse, at indklagede ikke på en klar og tydelig måde tilkendegiver, at der er tale om en varslingsskrivelse, ligesom de positive virkninger af abonnementsændringen er ensidigt fremhævet.

Nævnet finder dog, at det i den konkrete sag måtte have stået klart for klager, at hans abonnement var ændret efter modtagelsen af indklagedes brev til klager af den 27. februar 2006.

Under hensyn til, at indklagedes undersøgelser har vist, at der ikke er kommet returpost, at klager ikke har skiftet adresse i klageperioden, at de påklagede faktureringer er foretaget efter modtagelse af indklagedes brev af den 27. februar 2006, og at klager har betalt 4 fakturaer samt modtaget en sms-besked efter datoen for ændringen uden at reklamere, kan der ikke gives klager medhold.

Nævnet har ikke taget stilling til det af klager anførte vedr. klagers taletidskort samt faktureringsgebyr under behandling. Det bemærkes, at indklagede først under sagens behandling ved nævnet er blevet forelagt disse klagepunkter. Såfremt klager ikke finder, at indklagede ved indklagedes tiltag nævnt i brev til sekretariatet af den 18. december 2006 har kompenseret klager tilstrækkeligt, vil klager kunne indgive en ny klage til Teleankenævnet.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Telia Danmark A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Telia Danmark A/S, betaler 4.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.