Overskriftsbillede til Mobil – aftalevilkår – 3-G-telefoni (J.nr. 10.13-0352-05)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – aftalevilkår 3G – telefoni

Resume:
Klager havde oprettet et abonnement om mobilt bredbånd hos indklagede. Efter et tilbud fra indklagede indgik klager en tillægsaftale med frit forbug på op til 1 GB. Efter et udenlandsbesøg og kontakt med indklagede konstaterede klager dog, at aftalen ikke gjaldt udlandet, med en stor regning til følge. Nævnet fandt at indklagedes måde at markedsføre sine abonnementer på med en meget fleksibel struktur, skærpede kravene til indklagedes information om anvendelse af de forskellige produkter og abonnementer. Dertil var det ikke dokumenteret eller sandsynliggjort at klager var blevet tilstrækkelig oplyst om indklagedes abonnementsvilkår ved indgåelsen af den oprindelige aftale eller ved tillægsaftalen, med den virkning at det ikke kunne gøres gældende at det frie forbrug ikke omfattede udlandet. Klager fik derfor medhold med den virkning, at klager ikke skulle betale for udlandsforbruget.

Klager:
NN

Indklagede:
Hi3G Denmark ApS
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 10.13-0352-05
Klagen vedrører: Prisen for international roaming
Påklaget beløb: 18.967,78 kr.
Påklaget periode: 30. november 2004 til 9. februar 2005
Abonnementsform: Løbende mobilabonnementer
Reklameret til indklagede: 23. februar 2005
Indklagede truffet afgørelse: 14. marts 2005

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager blev oprettet som kunde hos indklagede med den 29. oktober 2003 med et Mobilt Bredbånd 300-abonnement.

Klager blev i august 2004 kontaktet telefonisk af indklagede med et tilbud om et Netconnect Free abonnement for 799 kr. pr. måned for op til 1 GB forbrug pr. måned. Indklagede sendte den 23. august 2004 en bekræftelse på den indgåede aftale, som klager underskrev og returnerede til indklagede.

I efteråret 2004 var klager på flere rejser til Italien, hvor klager havde medbragt sin telefon. Efterfølgende modtog klager i februar 2005 en regning vedrørende bl.a. dataforbrug fra udlandet på i alt 18.967,78 kr. Klager reklamerede herover til indklagede den 23. februar 2005. Klager anførte, at han fandt debiteringen dataforbruget i strid med vilkårene for klagers Netconnect Free abonnement, og anførte endvidere, at netdækningen i Italien havde været utilfredsstillende. Indklagede besvarede klagers henvendelse den 14. marts 2005. Indklagede henviste til de for den oprindelige Bredbånd 300-abonnementsaftale gældende vilkår. Heraf fremgik det bl.a., at roaming fra udlandet blev afregnet til en anden pris end dataforbrug i Danmark. Endvidere henviste indklagede til, at Netconnect Free abonnementet alene gjaldt dataforbrug i Danmark.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i nævnet: 22. marts 2005.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager
Ønsker indklagedes tilgodehavende reduceret med 18.967,78 kr. Klager finder, at hans Netconnect Free-abonnement medførte frit internetforbrug op til 1 GB pr. måned. Klager blev ikke særskilt i forbindelse med indgåelsen af denne aftale gjort bekendt med vilkårene for aftalen, ligesom klager først efter sagens indbringelse for Teleankenævnet modtog indklagedes abonnementsvilkår.

Klager mener, at hans Netconnect Free-abonnement har erstattet den aftale og de vilkår, han oprindeligt havde med indklagede.

Klager anfører endvidere, at indklagede ved tidligere lejligheder har adviseret klager, når hans forbrug overskred 3.000 kr.

Indklagede
Fastholder sit krav. Den indgåede Netconnect Free aftale er et tillæg til den allerede eksisterende Mobilt Bredbånd 300 aftale. De oprindelige vilkår er derfor fortsat gældende. Det fremgår af vilkårene for denne aftale, at dataforbrug fra udlandet afregnes særskilt.

Klager har ikke indgået nogen aftale om saldokontrol med indklagede, hvorfor klager ikke havde krav på, at indklagede adviserede ham om det ekstraordinært høje forbrug.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Indledningsvis vil nævnet generelt bemærke følgende om opbygningen af indklagedes abonnementer og vilkår.

Et abonnement består af et lag af aftalevilkår, som kan mikses på kryds og tværs, og som tilsammen udgør en aftale. Aftalen består typisk af en basisaftale og en række tillægsaftaler. Basisaftalens hovedindhold minder på mange måder om de sædvanlige abonnementsvilkår, som ses hos andre selskaber. Nævnet vil dog i denne forbindelse henlede opmærksomheden på pkt. 1.3, hvoraf det fremgår, at den samlede aftale består af op til 6 forskellige dele (A-F): Abonnementsformularen, specifikke vilkår for abonnementet, produktspecifikke vilkår, prisliste, abonnementsvilkår og eventuel fuldmagt til portering.

I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse mellem de enkelte led i aftalen, gælder A frem for B o.s.v.

Ifølge oplysninger på indklagedes hjemmeside tilbød indklagede følgende basisabonnementer:

 • 3Talk
 • Boom
 • 3Basis Pro
 • 3Data Card
 • 3Company
 • 3Boom
 • Mobiltbredbånd (nu Boom)

Ud over basisabonnementet tilbyder indklagede sine kunder yderligere tillægsabonnementer, bl.a. i form af:

 • 3Sølv (frit forbrug på mere end 7 udvalgte indholdstjenester)
 • 3Guld (frit forbrug på mere end 15 udvalgte indholdstjenester)
 • Business info (frit forbrug på mere end 7 udvalgte finansindholdstjenester)
 • Netconnect Free (frit dataforbrug på optil 1GB/md.)
 • Netconnect Flex (relativ rabat på dataforbrug)
 • Netconnect på 3 (frit dataforbrug på optil 2GB/md.)

Det er nævnets vurdering, at denne måde at markedsføre abonnementer på skærper kravene til indklagedes information om anvendelse af de forskellige produkter og abonnementer, og til de informationer indklagedes sælgere giver i salgssituationen, om hvad de forskellige abonnementskonstellationer indebærer.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at den meget fleksible struktur med hensyn til basisabonnement, tillægsabonnementer og teknologi giver mulighed for, at den enkelte forbruger i vidt omfang kan tilgodese sine specifikke behov. Imidlertid rummer de mange muligheder, der ikke er ukomplicerede at sætte sig ind i, en nærliggende fare for at forbrugeren kan komme til at overse byrdefulde forhold eller misforstå forholdet mellem det valgte abonnement og den tilknyttede teknologi og anvendelsesmulighed. At indklagede har valgt at udbyde sit produkt på den beskrevne måde, skærper ifølge nævnets opfattelse indklagedes pligt til at vejlede i en hensigtsmæssig anvendelse af produktet, herunder til at oplyse om muligheder for eventuel forbrugsbegrænsning eller saldokontrolordninger.

Den oprindelige aftale mellem klager og indklagede var et Mobilt bredbånd 300 abonnement. Aftalen blev således reguleret af basisvilkårene ”Abonnementsvilkår Privatkunder” samt indklagedes tillægsvilkår for Mobilt bredbånd.

Det fremgår af abonnementsvilkårenes pkt. 14.8, at der for anvendelse af mobiltelefon uden for Danmark via roaming gælder særskilte betalingsvilkår. Prisen bestemmes af den udenlandske operatør, og kan påvirkes af valutakursændringer samt individuelle gebyrer. Indklagede understreger endvidere, at roaming i udlandet kan være meget dyrt og medføre betydelige meromkostninger for kunden. Det fremgår endvidere af tillægsvilkårene for Mobilt bredbånd 300 pkt. 5, at for opkald og trafik til og fra udlandet gælder de i den sammen med abonnementsaftalen udleverede prisliste fastsatte priser. Der henvises i øvrigt til prislisten på indklagedes hjemmeside.

På baggrund heraf finder nævnet, at indklagedes betingelser vedrørende anvendelse af mobiltelefon i udlandet er tilstrækkeligt præcise og udførlige.

Klager har imidlertid gjort gældende, at han ikke har fået udleveret de gældende abonnementsvilkår i forbindelse med indgåelse af den oprindelige aftale i 2003. Nævnet har i den forbindelse bemærket, at den oprindelige abonnementsformular, hvoraf det bl.a. fremgår, at klager blev gjort bekendt med de gældende vilkår, ikke er underskrevet af klager. Indklagede har gjort gældende, at klager fik vilkårene udleveret i forbindelse med aftalens indgåelse, men har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort dette nærmere.

Herefter har klager den 23. august 2004 indgået en ny aftale med indklagede om tillægget Netconnection Free. Klager har i klageskemaet til Teleankenævnet selv anført, at der var tale om en tilføjelse til den eksisterende aftale Mobilt Bredbånd 300.

Nævnet skal bemærke, at den udformning, aftalen har, må anses for usædvanlig for branchen, idet abonnementsaftaler normalt indgås på fortrykte blanketter m.v., der henviser til relevante vilkår og betingelser. Der er f.eks. ikke henvist til hverken abonnementsvilkår eller prislister, ligesom brevet ikke indeholder noget krav om, at klager med sin underskrift skal erklære sig bekendt med disse forhold. Indklagede har i øvrigt ikke henvist til eller dokumenteret, at klager på anden måde i forbindelse med indgåelsen af denne tillægsaftale skulle være blevet gjort bekendt med de gældende vilkår.

Selv hvis det lægges til grund, at klager fik udleveret abonnementsvilkårene i forbindelse med den oprindelig aftaleindgåelse, finder nævnet under alle omstændigheder, den mangelfulde angivelse af de præcise vilkår, der ville være gældende for klageren efter indgåelsen af en tillægsaftale om Netconnect Free, fører til, at indklagede, for så vidt angår de ydelser, der var omfattet af Netconnect Free, ikke kan støtte ret på de oprindeligt aftalte vilkår. Nævnet finder således ikke, at indklagede kan gå ud fra, at klager ved selv at sammenholde de nye aftale med vilkårene for den oprindelige aftale kunne indse, at aftalen om frit internetforbrug op til 1 GB alene omfattede indenlandsk internetforbrug. En sådan begrænsning skulle udtrykkeligt have været anført i den konkrete aftale om frit internetforbrug op til 1 GB.

Nævnet finder derfor, at indklagede over for klager må være bundet af indholdet af aftalen af 23. august 2004, jf. aftalelovens § 38 b, og fortolkningsprincippet i koncipistreglen, således at indklagede med klager har indgået en aftale om frit internetforbrug for 799 kr. pr. måned op til 1 GB, uanset om der er tale om dataforbrug i Danmark eller i udlandet. Klagers udestående til indklagede findes på denne baggrund at skulle reduceres med 18.967,78 kr. Nævnet finder følgelig, at det ikke er nødvendigt at tage stilling til klagers anbringende om, at indklagede skulle have adviseret ham om det ekstraordinære forbrug.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, 3 ApS, således at indklagede reducerer klagers udestående med 18.967,78 kr.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, 3 ApS, betaler 14.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.

På Teleankenævnets vegne, den

Formand                                /                       Juridisk sagsbehandler