Overskriftsbillede til Mobil – aftalevilkår – fortolkning af aftale om “0 på 3 – registrering i RKI (J.nr. 10.12-0589-05)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – Aftalevilkår – Fortolkning af aftale om ”0 på 3” – Registrering i RKI

Resume:
Klager købte to telefoner med abonnementer indeholdende 300 minutters taletid hos indklagede. I den forbindelse mente klager at være tilmeldt “0 på 3”: En tjeneste der gjorde det gratis at ringe mellem andre på tjenesten. Efter et stort forbrug modtog klager store regninger på begge abonnementer, som denne bestred, på baggrund af at denne skulle være tilmeldt “0 på 3” og at det ikke var oplyst, at det kun var gratis inden for indklagedes dækningsområde. Nævnet fandt dog at klager ikke havde godtgjort at “0 på 3” var aftalt ved køb af telefonerne med abonnement. Dertil fandt nævnet ud fra indklagedes fremlagte reklamemateriale, at der var oplyst tilstrækkeligt om, at “0 på 3” kun var gratis inden for indklagedes dækningsområde. Herudover mente klager at være blevet uretmæssigt registreret i RKI. Til det fandt nævnet at registreringen havde været uretmæssig, da klager havde bestridt gældsposten, og kreditoplysningsbureauet ikke måtte registrere gældsposter, der var bestridt af skyldneren, når sagen ikke var afgjort ved en domstol. Dertil var det kritisabelt at inkassofirmaet ved deres afgørelse på vegne af indklagede ikke havde henvist klager til Teleankenævnet. Disse forhold kunne dog ikke begrunde en godtgørelse. Klager fik derfor ikke medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
HI3G Denmark Aps
Arne Jacobsens Alle 17
2300 København S

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 10.12-0589-05
Klagen vedrører: Tvist om aftalevilkår vedr. 0 på 3
Påklaget beløb: 8152,78 kr.
Påklaget periode: Fra marts 2004
Abonnementsform: Mobilt Bredbånd 300
Klageren reklameret til indklagede: marts 2004 og maj 2004
Indklagede truffet afgørelse: Den 28. december 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager oprettede i marts 2004 to abonnementer hos indklagede ved samtidig køb af to telefoner med henholdsvis nummer XXXXXXXX og YYYYYYYY. Abonnementerne var ”Mobilt bredbånd 300”, der inkluderede 300 minutters taletid for 249 kr. pr. måned. Ud over de 300 minutters taletid blev klager faktureret 83 øre pr. minut. Klager havde på dette tidspunkt en forventning om, at begge telefoner var tilknyttet tjenesten ”0 på 3”, hvorefter han kunne tale gratis mellem de to telefoner og andre omfattet af tjenesten. Klager gav herefter den ene telefon til sin kæreste.

Tjenesten ”0 på 3” blev ifølge indklagede lanceret den 13. april 2004, hvorefter klager den 12. maj 2004 blev tilmeldt tjenesten ”0 på 3”. Det er uoplyst, hvorledes denne tilmelding kom i stand.

I perioden fra oprettelsen foretog klager og dennes kæreste adskillige opkald, blandt andet mellem de to nyindkøbte telefoner, hvilket resulterede i, at klager modtog store regninger på begge abonnementer. Klager kontaktede indklagede gentagne gange herom.

Indklagede overgav i juli 2004 sagen til inkasso, da klager havde flere udestående fakturaer. Klager underskrev afdragsordninger med indklagedes inkassofirma for så vidt angår nummeret XXXXXXXX den 27. juli 2004 og nummer YYYYYYYY den 18. august 2004.
I december 2004 kontaktede klager indklagedes inkassofirma og anfægtede opkrævningerne. Inkassofirmaet fastholdt kravet om betaling på vegne af indklagede.

Sagen blev herefter indbragt for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 21. juni 2005.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Bestrider at skulle betale for samtaler foretaget mellem de to telefoner. Klager anfører, at han ved aftaleindgåelsen fik oplyst, at han kunne tale gratis mellem de to telefoner, ligesom han ikke blev oplyst om, at det kun var gratis, når begge telefonerne befandt sig i indklagedes dækningsområde. Desuden anser klager ikke indklagede berettiget til at lade ham registrere i RKI.

Indklagede

Fastholder betalingskravet under henvisning til, at ”0 på 3” ikke var lanceret på tidspunktet for aftaleindgåelsen. Indklagede anfører desuden, at det tydeligt fremgår af det foreliggende materiale, at der udelukkende kan tales gratis, når begge telefoner befinder sig inden for indklagedes dækningsområde. Derudover har indklagede til sekretariatet oplyst, at inddrivelsen af det udestående beløb er sket korrekt.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet skal bemærke, at klager har fremlagt en kopi af abonnementsaftalerne, der begge er oprettet som Mobilt bredbånd 300. Indklagede har til nævnet oplyst, at abonnementet ikke længere kan tegnes, men at det indebar, at abonnenten fik 300 minutters taletid pr. måned for 249 kr. Såfremt abonnenten overskred 300 minutter, blev denne faktureret 85 øre pr. minut.

Klager anfører over for nævnet, at han af sælger blev oplyst om, at han var omfattet af tjenesten ”0 på 3” fra aftaleindgåelsen. Indklagede har under sagens behandling oplyst, at tjenesten på tidspunktet for aftaleindgåelsen ikke var lanceret, men at dette først skete den 13. april 2004, dvs. ca. en måned efter klagers abonnementsindgåelse. Det fremgår endvidere ikke af abonnementsaftalen, at klager skulle være tillagt tjenesten ”0 på 3” ved aftaleindgåelsen, og klager har ikke over for nævnet på anden vis sandsynliggjort sin påstand.

Desuden gør klager gældende over for nævnet, at han ikke var oplyst om, at der kun kunne føres gratis samtaler mellem telefonerne i indklagedes eget net. Indklagede har under sagens behandling fremlagt reklamemateriale fra lanceringen af tjenesten ”0 på 3”, hvoraf det flere steder fremgår, at tjenesten udelukkende kan benyttes i indklagedes eget net. Denne oplysning fremgår både af dagældende prisliste, samt det fremlagte reklamemateriale.

I forbindelse med sagens behandling ved nævnet har indklagede valgt at kreditere klager alt udestående faktureret efter udløbet af bindingsperioden, hvorfor klagers påstand om manglende effektuering af opsigelsen ikke behandles yderligere.

Det fremgår af klagers udtalelser til nævnet, at han er utilfreds med registreringen af ham i RKI. Indklagede har i forbindelse hermed oplyst, at klager er blevet tilsendt rykkere, inkassovarsel osv., i overensstemmelse med de gældende regler. Dette bestrides ikke af klager. Nævnet bemærker, at klager henholdsvis den 27. juli 2004 og den 18. august 2004 har underskrevet to frivillige afdragsordninger med inkassofirmaet. Først efterfølgende bestred klager kravet skriftligt over for inkassofirmaet. Indklagede er berettiget til at sende klager til inkasso, hvis han forinden har modtaget et inkassovarsel.

Det er derimod nævnets opfattelse, at klager uretmæssigt er registreret i RKI fsva. telefonnummeret XXXXXXXX, da det må stå klart efter klagers skriftlige henvendelse, at han bestrider kravet på trods af den indgåede afdragsaftale. Kreditoplysningsbureauet må ikke registrere gældsposter, der bestrides af skyldneren, når sagen ikke er afgjort ved en domstol. Ligeledes bemærkes det, at inkassofirmaet ved deres afgørelse truffet på vegne af indklagede ikke har henvist klager til Teleankenævnet. Disse forhold kan dog ikke begrunde, at klager tilkendes en godtgørelse.

Nævnet vurderer på baggrund af det i sagen fremlagte, at klager ikke har sandsynliggjort, at han skulle være omfattet af tjenesten ”0 på 3” før den 12. maj 2004. Til det af klager anførte om manglende oplysning vedr. kravet om dækning før tjenesten kunne benyttes, er det nævnets holdning, at indklagede har oplyst tilstrækkeligt herom.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, HI3G Denmark Aps.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, HI3G Denmark Aps., betaler 3.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.