Overskriftsbillede til Mobil – Aftalevilkår – Tvist om gebyr på 199 kr pr måned (J.nr. 10.12-0496-05)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – Aftalevilkår – Tvist om gebyr på 199 kr. pr. måned

Resume:
Klager købte en telefon med abonnement hos indklagede. Klager var af den opfattelse at abonnementet udelukkende var pålagt et minimumsforbrug på 199 Kr. og derudover var gratis. Efterfølgende blev klager dog også opkrævet et gebyr på 199 Kr. Nævnet fandt at indklagede ikke tilstrækkelig tydeligt havde oplyst at der udover et minimumsforbrug også blev opkrævet et gebyr på 199 Kr. Dertil fandt nævnet, at en opkrævning af gebyret uden nogen nævneværdig modydelse, mens abonnementet iøvrigt var sat til at være gratis, reelt var en abonnementsafgift. Da der ellers mellem klager og indklagede var uenighed om det faktiske hændelsesforløb, var det indklagede, som måtte løfte bevisbyrden for, at klager blevet oplyst om aftalens præcise indhold ved aftaleindgåelsen. Denne bevisbyrde ansås ikke som løftet, og det forhold at klager i en periode havde betalt gebyret, inden der blev reklameret over det kunne ikke anses som, at klager havde accepteret gebyret. Klager fik derfor medhold og skulle fritages for gebyret.

Klager:
NN

Indklagede:
DLG-tele
Kanalgaden 3
2620 Albertslund

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 10.12-0496-05
Klagen vedrører: Fortolkning af aftalevilkår
Påklaget beløb: 199 kr. pr. måned i bindingsperioden på 6 måneder, i alt 1194 kr.
Påklaget periode: Den 4. april 2005 til den 4. oktober 2005
Abonnementsform: Løbende mobilabonnement
Klageren reklameret til indklagede: Den 12. april 2005
Indklagede truffet afgørelse: Den 21. april 2005

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager købte den 4. april 2005 en mobiltelefon gennem indklagede og oprettede samtidig DLG mobil 199 abonnement.
Klager havde forinden købet i indklagedes forretning undersøgt abonnementsbetingelserne for DLG Mobil 199 abonnementet på Internettet. I den forbindelse konstaterede klager, at der var tale om et minimumsforbrug på 199 kr. pr. måned, og at prisen for mobiltelefonen var 348,75 kr. Derudover konstaterede klager, at abonnementet kostede 0 kr. pr. måned.

Da klager senere blev klar over, at der ud over minimumsforbruget på 199 kr. ligeledes skulle betales et gebyr på 199 kr. pr. måned, påklagede hun dette til indklagede ved brev af 12. april 2005. Indklagede besvarede klagen ved brev af 9. juni 2005, hvori indklagede, under henvisning til aftalevilkårene og prisoplysningerne på hjemmesiden fastholdt gebyret på 199 kr. pr. måned.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 3. juni 2005.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klager

Bestrider at være bundet af den del af aftalevilkårene, der vedrører gebyret på 199 kr. pr. måned. Klager anfører til støtte herfor, at dette gebyr hverken fremgik af abonnementsbetingelserne på indklagedes hjemmeside eller oplysninger i øvrigt givet forud for købet.

Indklagede

Fastholder gebyret på 199 kr. pr. måned udover fast minimumsforbrug på 199 kr. pr. måned. Til støtte herfor anfører indklagede, at oplysningerne om gebyret fremgår af abonnementsbetingelserne, og at klager ydermere blev oplyst om gebyret af ekspedienten i indklagedes butik d. 4. april 2005 før aftalens indgåelse. Ligeledes anfører indklagede, at klager blev ringet op af ekspedienten d. 5. april 2005, hvor klager blev oplyst om misforståelsen af abonnementsvilkårene og tilbudt at træde tilbage fra aftalen.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

I forbindelse med sagens behandling i Teleankenævnet er der foretaget en nærmere vurdering af indklagedes aftalevilkår, der fremgår af internetsiden. Det kan ud fra disse konstateres, at det tydeligt fremgår, at der pålægges et minimumsforbrug på 199 kr. pr. måned i bindingsperioden. Derimod må det konstateres, at det ikke fremgår tydeligt, at der udover minimumsforbruget ligeledes pålægges et gebyr på 199 kr. pr. måned. Det fremgår derimod, at abonnementet koster 0 kr. Efter indklagedes opfattelse fremgår oplysningerne om gebyret af det, der er anført i afsnittet: ”minimumspris efter 6 måneder”, hvor det anføres, at den månedlige betaling i 6 måneder udgør 199 kr. Nævnet finder imidlertid ikke, at dette udgør en tilstrækkelig tydelig oplysning om, at der foruden et minimumsgebyr på 199 kr. også er et andet gebyr på 199 kr. Nævnet skal i den forbindelse endvidere fremhæve, at det er misvisende at angive, at der ikke skal betales noget abonnement, når der til gengæld opkræves et gebyr på 199 kr., uden at der synes at blive leveret nogen nævneværdig ydelse for dette beløb. Det synes således reelt at være tale om en abonnementsafgift.

Indklagede har til Teleankenævnet oplyst, at klager inden aftaleindgåelsen blev gjort bekendt med gebyret af ekspedienten hos indklagede, ligesom klager på ny blev informeret dagen efter aftaleindgåelsen, hvor klager også blev tilbudt at træde tilbage fra aftalen. Indklagede oplyser ligeledes, at klager ved aftaleindgåelsen fastholdt sin egen forståelse og ikke ønskede at træde tilbage fra aftalen på trods af indklagedes oplysninger om gebyret. Klager anfægter dette faktuelle forløb over for nævnet ved brev modtaget den 13. juli 2005. Klager anfører heri, at klagers opfattelse af de månedlige udgifter tværtimod blev bekræftet af ekspedienten. Ligeledes oplyser klager, at hun den 5. april 2005 kontaktede indklagede og på ny blev bekræftet i sin opfattelse.

Da det faktiske hændelsesforløb er omstridt, må indklagede løfte bevisbyrden for, at aftalens præcise indhold er klarlagt over for klager inden aftaleindgåelsen. Det er nævnets opfattelse, at indklagede ikke har løftet denne bevisbyrde.

På baggrund heraf er det nævnets opfattelse, at indklagede ikke har opfyldt kravet om tydelig prisangivelse. Ligeledes er det nævnets opfattelse, at indklagede ikke har løftet bevisbyrden for, at gebyret på 199 kr. pr. måned er tydeliggjort over for klager inden aftaleindgåelsen. På denne baggrund kan klager ikke anses for værende forpligtet til at betale gebyret på 199 kr. pr. måned indtil bindingsperiodens udløb. Det kan ikke tillægges betydning, at klager i en periode har betalt det opkrævede gebyr, da indklagede ikke har kunnet tage dette som udtryk for, at klager accepterede gebyret, da klager reklamerede straks.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, DLG-tele.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, DLG-tele, betaler 14.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.