Overskriftsbillede til Mobil – dækning – ophævelse (J.nr. 10.12-0021-11)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – aftalevilkår – dækning – ophævelse

Resume:
Klager havde købt en Iphone med et erhvervsabonnement tilknyttet til sin sæsonbetonede virksomhedsadresse. Efter at have oplevet dårlig dækning på sin hjemadresse, klagede denne til indklagede. Efterfølgende tilbød indklagede klager at ophæve aftaleforholdet mod tilbagelevering af telefonen, men dette afslog klager. Senere oplevede klager dækningsproblemer på sin virksomhedsadresse, og klagede til indklagede igen, denne gang med krav om ophævelse af aftale. Det afslog indklagede med henvisning til at klager tidligere havde afslået dennes tilbud om det samme.

Som udgangspunkt behandler nævnet ikke andre erhvervsklager end regningsklager. Formanden for nævnet besluttede dog at optage klagen til realitetsbehandling, idet klagen vedrører et spørgsmål om dækning, som ikke væsentligt adskiller sig fra en forbrugerklage.

Nævnet noterer at klager, efter at have klaget over manglende dækning er blevet tilbudt en ophævelse af aftalen, men afslår, og først senere klager over samme mangelstype, dog på virksomhedsadressen. Nævnet fandt at klager allerede ved aftalens indgåelse vidste eller burde vide, at abonnementet kun i begrænset omfang skulle benyttes på virksomhedsadressen. Ved aftalens indgåelse havde klager heller ikke nærmere undersøgt indklagedes dækning på virksomhedsadressen. Da klager havde indgået aftale om et erhvervsabonnement, burde klager på et langt tidligere tidspunkt have undersøgt, om der var dækning på virksomhedadressen. Nævnet fandt, at klager havde reklameret for sent efter at have afvist indklagedes tilbud om ophævelse mod tilbagelevering af Iphonen. Klager fik derfor ikke medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
Hi3G Denmark ApS
Scandiagade 8
2450 København SV

Behandlet på nævnsmøde nr. 74 den 25. august 2011

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Spørgsmål om ophævelse af abonnement som følge af mangelfuld dækning.
Påklaget beløb: Ikke angivet
Påklaget periode: Ikke angivet
Abonnementsform: Mobil
Reklameret til indklagede: Den 10. september 2010
Indklagede truffet afgørelse: Den 16. september 2010

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager, der driver en mindre virksomhed ved 6 uger om året at drive en kaffebar på Y, erhvervede den 5. august 2010 en Iphone med tilhørende abonnement hos indklagede. Abonnementet blev oprettet med adresse på klagers virksomhed på Y og havde en 18 måneders bindingsperiode. Indklagede registrerede, at klager tog telefonen i brug den 18. august 2010.

Klager henvendte sig den 11. august 2010 til indklagede og reklamerede over manglende dækning på klagers hjemadresse X. Indklagede besvarede klagers henvendelse den 3. september 2010. Indklagede tilbød at nedgradere klages abonnement til et billigere abonnement, men afslog at ophæve aftalen, idet de oplevede dækningsproblemer ikke var på den vedrørende abonnementet registrerede adresse på Y. Klager afslog indklagedes tilbud i e-mail af den 10. september 2010, og henviste til, at adressen på X var virksomhedens kontoradresse. Klager ønskede derfor et mere fordelagtigt tilbud eller alternativt helt at ophæve den indgåede aftale.

Den 16. september 2010 gav indklagede klager tilbud om at returnere den modtagne Iphone og komme ud af aftaleforholdet. Dette afviste klager samme dag, idet hun ønskede at beholde mobiltelefonen og benytte den i kaffebaren på Y. Imidlertid accepterede klager, at prisen på abonnementsaftalen blev sat ned.

Ved juletid var klager på Y og konstaterede, at der også dér var dårlig dækning. Klager henvendte sig derfor på ny til indklagede med en reklamation. Klager fremsatte krav om at ophæve den indgåede aftale evt. mod at frikøbe den pågældende Iphone, Indklagede afviste klagers krav og henviste til, at klager i september 2010 havde afvist indklagedes tilbud om ophævelse af aftalen, og at der herefter var forløbet mere end 3 måneder før klager konstaterede, at der ikke var tilfredsstillende dækning på hendes virksomheds adresse.

På dette tidspunkt havde indklagede overdraget en ikke-betalt faktura med betalingsfrist den 15. november 2010 til inkasso. Klager har oplyst, at årsagen til, at hun ikke betalte den modtagne faktura rettidigt, var, at hun ikke regelmæssigt modtog post modtaget i kaffebaren på Y, og at hun på et tidspunkt meddelte indklagede, at post skulle sendes til hendes kontoradresse i X. Indklagede bestrider, at klager på noget tidspunkt meddelte adresseændring til indklagede.

Klage modtaget i sekretariatet: 11. maj 2011

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Klager ønsker at ophæve den indgåede aftale evt. således, at klager køber den pågældende Iphone.

Klager henviser til den dårlige dækning på henholdsvis Y, hvor indklagede slet ikke dækker, og i X på klagers hjemadresse.

Indklagede

Fastholder den indgåede aftale. Indklagede henviser til, at klager i september 2010 afviste indklagedes tilbud om at ophæve den indgåede aftale og fortsatte med at benytte abonnement og telefon. Indklagede anfører, at klager først efter flere måneders brug  konstaterede, at der ikke var den ønskede dækning på den adresse, hun ønskede at benytte telefonen på. Indklagede finder derfor, at klager ved at afvise indklagedes tilbud om ophævelse accepterede de gældende vilkår for aftalen.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Indledningsvis skal det bemærkes, at nærværende klage vedrører et erhvervsabonnement tegnet af en erhvervsvirksomhed bestående af en sæsonkaffebar (6 uger om sommeren) uden ansatte. Aftalen er bindende i 18 måneder. Klagen har derfor været forelagt nævnets formand, der har besluttet at optage klagen til realitetsbehandling, idet klagen vedrører et spørgsmål om dækning, der ikke adskiller sig væsentligt fra en forbrugerklage.

Nævnet bemærker, at klager valgte at indgå en erhvervsaftale med 18 måneders bindingsperiode med indklagede vedrørende en virksomhed, som klager på tidspunktet for aftalens indgåelse vidste hun alene drev i meget begrænset omfang, og som var beliggende på Y. Nævnet finder derfor, at klager allerede ved aftalens indgåelse vidste eller burde vide, at abonnementet kun i begrænset omfang skulle benyttes på Y, og klager ses da ej heller i forbindelse med aftalens indgåelse nærmere at have undersøgt indklagedes dækning på Y.

Nævnet har noteret, at klager den 16. september 2010 efter en reklamation over dårlig dækning på klagers bopæl afviste indklagedes tilbud om at ophæve den indgåede aftale og returnere den pågældende Iphone, og at klager først efterfølgende den 28. december 2010 på ny reklamerede over samme mangelstype – denne gang vedrørende manglende dækning på Y, hvor indklagede overhovedet ikke har dækning. Det er imidlertid nævnets opfattelse, at klager, der havde indgået aftale om et erhvervsabonnement, på et langt tidligere tidspunkt burde have undersøgt, om der var dækning på Y. Ankenævnet bemærker i den forbindelse, at det som følge af klagers relativt kortvarige ophold på Y ikke er sandsynligt, at dækningen dér var af afgørende betydning for klager. Ankenævnet finder, at klager har reklameret for sent efter at have afvist indklagedes tilbud om tilbagelevering af Iphonen.

Klager kan derfor ikke gives medhold.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der gives ikke klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Hi3G Denmark ApS.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 13.

Indklagede, Hi3G Denmark ApS, betaler ikke sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 26.