Overskriftsbillede til Mobil – forbrugeraftaleloven – fortrydelsesret (J.nr. 10.07-0687-10)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – Forbrugeraftaleloven – Fortrydelsesret

Resume:
Klager havde taget imod et tilbud fra en af indklagedes sælgere på en gågade, og var efterfølgende gået med sælgeren ind i indklagedes butik, hvor aftalen var blevet underskrevet. Kort efter fortrød klager aftalen og ville ophæve. Dette nægtede indklagede. Nævnet fandt dog, at klager ikke havde løftet bevisbyrden for at at den egentlige aftale om accept af sælgerens tilbud var sket på gaden, men inde i butikken. Derfor fandt forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret ikke anvendelse på aftalen indgået mellem klager og indklagede. Klager fik derfor ikke medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
Hi3G Danmark ApS
Scandiagade 8
2450 København SV

Behandlet på nævnsmøde 69 den 24. januar 2011

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: En tvist om klager har fortrydelsesret.
Påklaget beløb: -.
Påklaget periode: -.
Abonnementsform: Mobil
Reklameret til indklagede: Den 29. november 2010
Indklagede truffet afgørelse: Den 2. december 2010

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Den 26. november 2010 blev klager kontaktet af en af indklagedes sælgere på gågaden i Aarhus, med et ”godt tilbud” på ”gratis” mobiltelefoner, og klager fik nærmere forklaret tilbuddet ude på gaden. Klager gik efterfølgende med sælgerne ind i butikken, hvor hun skrev under på aftalen. En time efter fortrød klager aftalen og vendte tilbage til indklagedes butik for at gøre brug af sin fortrydelsesret og afleverede samtidig mobiltelefonerne tilbage. Klager talte med butikschefen, der imidlertid skulle tale med distriktschefen, hvorefter han ville ringe til klager. Den 27. november 2010 gik klager igen ind i butikken for at tale med butikschefen, men han var ikke til stede. Den 29. november 2010 ringede butikschefen til klager og afviste klagers krav. Butikschefen oplyste endvidere, at man ville sende de af klager afleverede mobiltelefoner retur til klager. Senere samme dag reklamerede klager til indklagede. Den 30. november 2010 reklamerede klager igen til indklagede, og den 1. december 2010 sendte klager en tilføjelse til sin reklamation til indklagede. Den 2. december 2010 svarede indklagede, at eftersom aftalen var underskrevet inde i indklagedes butik, så havde klager ikke fortrydelsesret.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 15. december 2010.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Klager ønsker at fortryde aftalen indgået med indklagede den 26. november 2010 i medfør af reglerne om fortrydelsesret.

Indklagede

Indklagede fastholder, at klager ikke kan fortryde aftalen, da aftalen er underskrevet inde i indklagedes butik.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Klager har gjort gældende at hun ønsker at udnytte sin fortrydelsesret i forhold til aftalen indgået med indklagede den 26. november 2010. Indklagede har hertil anført, at eftersom aftalen er underskrevet inde i indklagedes butik har klager ikke fortrydelsesret.

Reglerne om fortrydelsesret fremgår af kapitel 4 i lov 2004-06-09 nr. 451 om visse forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven).

Det fremgår af Forbrugeraftalelovens § 2, stk. 2, litra. c, at lovens kapitel 4 finder anvendelse på ”aftaler indgået uden for fast forretningssted om køb af varer, om tjenesteydelser eller om løbende levering af varer eller tjenesteydelser, når aftalen er indgået eller forbrugeren har fremsat tilbud på offentlig sted”

Klager har oplyst at hun fik tilbuddet og accepterede det ude på gaden. Hertil har indklagede oplyst at det er korrekt at klager fik tilbuddet ude på gade, men klager accepterede først tilbuddet i forbindelse med underskrivelsen af aftalen inde i butikken.

Det påhviler klager i henhold til de almindelige regler om bevisbyrde at løfte bevisbyrden for, at aftalen om købet af mobiltelefonerne skete ude på gaden. Da klager ikke har sandsynliggjort, at den egentlige aftale om køb af mobiltelefonerne foregik ude på gaden, må nævnet lægge til grund for sin afgørelse, at klager først fremsatte tilbuddet om køb af mobiltelefonerne inde i indklagedes butik i forbindelse med underskrivelsen af aftalen.

Nævnet har noteret, at klager ikke her bestridt at underskrivelsen af aftalen foregik inde i butikken.

Allerede som følge af, at det som ovenfor nævnt må lægges til grund, at klager først fremsatte tilbud om køb af mobiltelefonerne inde i indklagedes butik, finder nævnet, at Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret ikke finder anvendelse på aftalen indgået mellem klager og indklagede den 26. november 2010.

Klager kan derfor ikke få medhold.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klager,NN, medhold i klagen over indklagede, Hi3G.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 13.

Indklagede, Hi3G Denmark ApS, betaler 0 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.