Overskriftsbillede til Mobil – Inkluderet forbrug – Udland (17-610)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 21. januar 2019 – møde 150

RESUMÉ:

Klager havde et mobilabonnement hos indklagede. Den 21. september 2017 henvendte klager sig i indklagedes butik og indgik aftale om tillægsabonnementet ”2 timers tale til 54 lande”. Klager modtog en ordrebekræftelse, hvoraf det fremgik hvilke 54 lande, der var inkluderet i abonnementet. I ordrebekræftelsen var en henvisning til indklagedes hjemmeside, hvor de 54 omfattede lande ligeledes fremgik. Sri Lanka fremgik ikke af ordrebekræftelsen eller af indklagedes hjemmeside. Ifølge klager oplyste hun indklagedes medarbejder i butikken om, at tillægsabonnementet skulle bruges til at ringe til Sri Lanka. Da klager efterfølgende modtog en opkrævning på 3.887,33 kr. for udlandsopkald indbragte klagers advokat sagen for Teleankenævnet. Klager gjorde via sin advokat gældende, at hun ved abonnementsindgåelsen oplyste indklagedes medarbejder om, at abonnementet skulle bruges til at ringe til Sri Lanka. Klager gjorde endvidere gældende, at indklagedes medarbejder burde have vejledt klager aktivt om, hvorvidt Sri Lanka var inkluderet i de 54 lande. Det var ankenævnets opfattelse, at klager med tilstrækkelig tydelighed var oplyst om vilkårene for aftalen i ordrebekræftelsen. Det påhvilede klager at godtgøre, at hun havde gjort indklagedes medarbejder opmærksom på, at det var en forudsætning for indgåelsen af aftalen, at opkald til Sri Lanka var omfattet af abonnementet. Nævnet fandt ikke, at klager havde godtgjort dette alene ved klagers egen forklaring om, at hun oplyste indklagedes medarbejder om dette. Som følge heraf gav nævnet ikke klager medhold i klagen, og klager hæftede for betaling af det påklagede udlandsforbrug.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – inkluderet forbrug – udland (17-610)