Overskriftsbillede til Mobil – opkald til satellitnummer (19-149)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 20. juni 2019 – møde 156

RESUMÉ:

Klager havde mobilabonnement hos indklagede.

Den 28. februar 2019 registrerede indklagede et opkald til en satellittelefon fra klagers sim-kort. Opkaldet blev registreret til at vare 4 timer og et minut, og klager modtog herfor en faktura på i alt 10.845,35 kr.  

Efter modtagelse af fakturaen gjorde klager indsigelse mod opkaldet til satellitnummeret. Indklagede fastholdt i sin afgørelse kravet om betaling for det påklagede opkald.

Med bemærkning om, at klager til ankenævnet havde oplyst, at det påklagede forbrug var fore-taget af klager utilsigtet, mens klager sov, at klager i henhold til parternes aftale hæfter for betaling af det forbrug, der registreres i forbindelse med brug af SIM-kortet, at indklagede i forbindelse med behandling af klagen har foretaget undersøgelser af det påklagede opkald, og at disse undersøgelser ikke har vist tegn på fejl eller uregelmæssigheder vedrørende registreringen af det påklagede forbrug, fandt nævnet ikke, at klager alene ved sin egen forklaring om, at han ikke kender det udenlandske nummer, havde løftet bevisbyrden for, at det påklagede forbrug ikke var foretaget af klager selv eller af andre med adgang til klagers mobiltelefon.

Nævnet gav derfor ikke klager medhold.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – opkald til satellitnummer (19-149)