Overskriftsbillede til Mobil – Regningsklage – Dataforbrug (Sag: 16-13)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 7. juli – nævnsmøde nr. 120

RESUMÉ:

Klager havde to mobilabonnementer, der hver var forbrugsafregnede, og indklagede fakturerede i henhold til vilkårene 9 kr. pr. dag ved forbrug over 50 kilobyte. Klager havde løbende modtaget fakturaerne vedrørende dataopkrævning og betalt disse, men i november 2015 påklagede klagers søn på vegne af klager opkrævningerne for dataforbrug i perioden fra august 2012 til november 2015, da klager ikke kunne vedkende sig at have benyttet data. Klager henviser ligeledes til, at det fremgår af en af fakturaerne, at klager kun har brugt 0,08 MB data, men er blevet opkrævet 702 kr. Indklagede fastholdt imidlertid kravet og har redegjort for, at angivelsen af forbrug på den pågældende faktura har været fejlagtig, men korrekt angivet i forbrugsspecifikationerne, og sagen blev herefter indbragt for Teleankenævnet.

Nævnet fandt ikke, at klager havde løftet bevisbyrden for, at det registrerede forbrug ikke er foretaget fra de to mobilnumre af klager selv, af andre med adgang til klagers mobiltelefoner eller ved automatiske opdateringer. Ydermere lægger nævnet vægt på, at indklagedes undersøgelser af klagers dataforbrug ikke har påvist fejl eller vist tegn på uregelmæssigheder vedrørende registreringerne. Dertil kommer, at indklagede har redegjort for den fejlagtige angivelse af dataforbrug på fakturaen, men at forbrugsspecifikationerne stemmer overens med indklagedes fakturering. Af disse grunde, kan der ikke gives klager medhold.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – Regningsklage – Dataforbrug (16-13)