Overskriftsbillede til Mobil – regningsklage – netværk – fakturering (J.nr. 10.16-0236-10)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – regningsklage – netværk – fakturering

Resume:
Klager havde været i Norge og havde slukket sin mobiltelefon under opholdet. Efter hjemkomst modtog klager alligevel en regning for opkald foretaget i udlandet. Indklagede oplyste at dette skyldtes opkald til klagers mobilsvarer. Klager reklamerede over dette, og sagen endte i Teleankenævnet. Nævnet fandt at indklagede i tilstrækkelig grad oplyste om taksering i udlandet og at mobilsvareren også virkede i udlandet med taksering til følge. Indklagede oplyste dog ikke tilstrækkeligt om, at en mobiltelefon forblev tilknyttet det netværk, som den var på, da den blev slukket og konsekvenserne herved. Nævnet fandt derfor, at indklagede ikke havde opfyldt sin almindelige loyale oplysningspligt, da oplysning herom særligt i forhold til satellitnetværk på færger ville hjælpe kunder til at undgå et utilsigtet forbrug. Klager havde netop befundet sig på en færge, da klager slukkede sin telefon. Nævnet fandt derfor indklagedes regning for urimeligt høj, jf. aftalelovens § 36, jf. 38 c. Klager fik derfor medhold, således at klager alene skulle betale ”Skib MCP takst” for de opkald, der var sket til klagers mobilsvarer under færgeoverfarten, og ”Norge takst” for de øvrige påklagede opkald til klagers mobilsvarer.

Klager:
NN

Indklagede:
Hi3G
Scandiagade 8
2450 København SV

Behandlet på nævnsmøde nr. 66 den 7. oktober 2010

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Tvist om fakturering.
Påklaget beløb: 277,80 kr.
Påklaget periode: Den 4. december – den 31. december 2009
Abonnementsform: Mobil
Reklameret til indklagede: Den 23. marts 2010
Indklagede truffet afgørelse: Den 24. marts 2010

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager, der har været kunde hos indklagede siden den 4. december 2009, opdagede efter sin hjemkomst fra et ophold i Norge, at han var blevet opkrævet 277,80 kr. for ”samtaler foretaget og modtaget i udlandet” fra den 23. december 2009 til den 25. december 2009. Denne opkrævning stillede klager sig uforstående overfor, eftersom hans mobiltelefon havde været slukket i den pågældende periode, så klager reklamerede til indklagede den 20. marts 2010. Den 24. marts 2010 svarede indklagede, at det var korrekt, at klagers mobiltelefon havde været slukket i den pågældende periode, men takseringen var sket ved, at opkald til mobiltelefonen var blevet viderestillet til klagers mobilsvarer.

Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 20. april 2010

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Klager bestrider kravet, da han finder indklagedes taksering og det takserede beløb urimelig, da takseringen er sket, mens hans mobil var slukket.

Indklagede

Indklagede fastholder sit krav da takseringen er sket ved, at opkald til mobiltelefonen er blevet viderestillet til klagers mobilsvaren.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Klager har gjort gældende, at han finder indklagedes taksering urimelig, da takseringen er sket, mens hans mobil var slukket. Hertil har indklagede anført, at takseringen er sket ved at opkald til den slukkede mobiltelefon er blevet viderestillet til klagers mobilsvarer.

Det fremgår af indklagedes gældende standardbetingelser, at klager hæfter for betaling af de ydelser, der leveres, hvilket også gælder opkald til mobilsvarer og andres opkald til denne, når man er i udlandet.

Nævnet har bemærket, at indklagedes undersøgelser har vist, at klagers mobiltelefon var sat til aktiv viderestilling til mobilsvar, hvilket medføre en automatisk viderestilling til mobilsvar af opkald, der er foretaget til klagers mobiltelefon, f.eks. når telefonen er slukket.

Nævnet har bemærket, at indklagede på sin hjemmeside under punktet opkald til telefonsvarer – 3Svar – bl.a. oplyser at ”3Svar modtager også dine ubesvarede samtaler, når du er i udlandet”. Indklagede oplyser endvidere at man skal være opmærksom på, at ubesvarede opkald viderestilles til 3Svar, og at viderestillingen takseres som et opkald fra din 3Mobil. Derudover skal der betales en minuttakst for at modtage opkaldet. Der betales altså dobbelt-taksering, hvis der lægges en besked på telefonsvareren.

Nævnet finder herefter, at indklagede i tilstrækkeligt omfang og på en relevant måde har givet information vedrørende brug af mobilsvarer i udlandet.

Klager har gjort gældende, at han finder det takserede beløb urimelig. Hertil har indklagede anført, at beløbets størrelse skyldes, at en kunde altid opkræves på basis af det netværk, kunden sidst befandt sig på, når mobiltelefon bliver slukket, hvilket i dette tilfælde er Skib MCP.

Klager har oplyst at han slukkede mobiltelefonen den 23. december 2009, kort efter at han var gået ombord på Color Line båden, der sejler mellem Frederikshavn og Larvik, og først tændte den igen den 27. december 2009.

Nævnet har noteret at takseringen på 277,80 kr. for opkald af få minutters varighed er akkumuleret ved, at klagers mobiltelefon var på Color Line skibets netværk (Skib MCP), da den blev slukket, hvilket har betydet, at mobiltelefonen forsat var tilknyttet dette netværk, selvom klager havde forladt skibet. Klager forblev således tilknyttet dette netværk under opholdet i Norge, indtil han tændte mobiltelefonen igen den 27. december 2009.

Det følger Forbrugerombudsmandens retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, at ” den erhvervsdrivende bør tilstræbe, at aftalegrundlaget er udformet således, at aftalevilkårene umiddelbart er overskuelige og let forståelige for forbrugeren.

Aftalevilkårene bør være udformet således, at de afspejler en rimelig balance i parternes rettigheder og forpligtelser.

Vilkårene bør sikre forbrugeren et rimeligt beskyttelsesniveau og må ikke være mere vidtgående eller byrdefulde for forbrugeren, end der reelt er behov for.”

Det fremgår af de almindelige aftaleretlige principper om loyalitetspligt, at en kontrahent har en loyal oplysningspligt vedrørende egenskaber og beskaffenhed, samt en pligt til at henlede medkontrahentens opmærksomhed på usædvanlige eller særligt byrdefulde vilkår i en standartkontrakt og til i det hele taget, når der er anledning dertil, at sikre sig mod misforståelser hos medkontrahenten, jf. Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen i bogen Aftaler og Mellemmænd, 5. udgave, side 446.

Nævnet har gennemgået abonnementsvilkår og indklagedes hjemmeside, og har ikke fundet nogen information, der berører det ovenfor nævnte forhold. Ankenævnet finder, at der er tale om et byrdefuldt vilkår, som indklagede har haft pligt til at oplyse sine kunder om.

Det er således nævnets opfattelse, at indklagede – som et led i den almindelige loyale oplysningspligt – bør oplyse sine kunder om, at en mobiltelefon vil være tilknyttet det netværk, som den var på, da den blev slukket, indtil den bliver tændt igen og konsekvenserne herved, særligt i forhold til satellitnetværk på færger. Herved vil kunderne blive hjulpet til at undgå et utilsigtet forbrug.

Nævnet finder, at indklagede har tilsidesat sin loyale oplysningspligt ved ikke at have tilgængelig gjort oplysninger om, at en mobiltelefon er tilknyttet det netværk som den var på når den bliver slukket, indtil den bliver tændt igen, og at man derved kan blive takseret for et utilsigtet højt beløb, som det er sket i denne sag. Det er nævnets opfattelse at oplysninger herom må anses som værende væsentlige.

På baggrund af det ovenfor anførte findes indklagedes vederlag urimeligt højt, jf. aftalelovens § 36, jf. 38 c.

Klager gives i overensstemmelse med det anførte medhold i klagen, således at klager alene er forpligtet til betale ”Skib MCP takst” for de opkald, der er sket til klagers mobilsvarer under overfarten fra Frederikshavn til Larvik, og ”Norge takst” for de øvrige påklagede opkald til klagers mobilsvarer.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Hi3G Denmark ApS.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 13.

Indklagede, Hi3G betaler 14.700 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 26, stk. 3.