Overskriftsbillede til Mobil – regningsklage – regelmæssige utilsigtede opkald til GPRS – portering – opsætning i mobiltelefon (J.nr. 10.01-0088-08)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – regningsklage – regelmæssige utilsigtede opkald til GPRS – portering – opsætning i mobiltelefon

Resume:
Klager skiftede teleudbyder ved køb af et nyt abonnement og flytning af sit nummer til dette abonnement. Efterfølgende modtog klager nogle regninger for dataopkald. Efter at have reklameret til sin nye udbyder, indklagede, blev klager oplyst om at dataopkaldene blev foretaget til et nummer hos den tidligere udbyder, samt at det formentlig skyldtes en opsætning på mobiltelefonen, hvorefter der blev vejledt i hvordan opsætningen kunne ændres. Herefter stoppede dataopkaldene.

Da indklagedes administrative og tekniske undersøgelser ikke viste fejl, fandt nævnet, at klager måtte sandsynliggøre, at forbruget ikke var foretaget med dennes simkort. Klager havde oplyst at indstillingerne på telefonen ikke var ændret, samt at muligheden for dataforbrug ikke var benyttet og, at klager ikke tidligere var blevet opkrævet for dataforbrug. Dette fandt nævnet dog ikke tilstrækkeligt til at sandsynliggøre, at forbruget ikke var foretaget af klager. Dels fordi indklageds undersøgelser ikke påviste fejl, og dels fordi dataforbruget kunne have været en del af klagers tidligere abonnement.

Til sidst fandt nævnet at klager bar ansvaret for telefonens opsætning, og disses uhensigtsmæssigheder ved skift af teleudbyder. Indklagede burde ikke have vejledt klager herom inden udbyderskiftet, fordi indklagede ikke kunne vide, at der ville opstå et problem i den pågældende sag.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klager:
NN

Indklagede:
Tele2 A/S (Nu Telenor A/S)
Frederikskaj 8
1780 København V

Behandlet på nævnsmøde nr. 55 den 5. februar 2009

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Opkrævning for regelmæssige dataopkald
Påklaget beløb: 3.423,17 kr.
Påklaget periode: Fra den 11. december 2007
Abonnementsform: Mobil
Reklameret til indklagede: Den 5. februar 2008
Indklagede truffet afgørelse: Den 11. februar 2008

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager, der var kunde hos CBB, bestilte den 24. oktober 2007 et mobilabonnement hos indklagede og anmodede samtidigt om portering af tlf.nr. XX til indklagede. Den 11. december 2007 blev nummeret porteret til indklagede.

Den 16. december 2007 sendte indklagede december måneds faktura til klager (faktura nr. 3024754) på 325,90 kr. Fakturaen indeholdt et stort antal regelmæssige opkald til tlf.nr. 40 90 YY YY.

Den 16. januar 2008 sendte indklagede januar måneds faktura (faktura nr. 3095622) til klager på 1.767,59 kr. Fakturaen indeholdt ligeledes et stort antal regelmæssige opkald til tlf.nr. 40 90 YY YY.

Klager henvendte sig den 28. januar 2008 telefonisk til indklagedes kundeservice, idet klager ikke kunne vedkende sig opkald til tlf. nr. 40 90 YY YY på januar måneds faktura. Klager blev henvist til at reklamere skriftligt til indklagede, hvorefter klager den 5. februar 2008 sendte en reklamation til indklagede, som indklagede modtog den 11. februar 2008.

Indklagede besvarede klagers henvendelse samme dag og fastholdt sit krav. Indklagede oplyste, at tlf.nr. 40 90 YY YY tilhørte klagers tidligere teleudbyder, og at nummeret blev benyttet til GPRS opkald (data). Indklagede oplyste endvidere, at opkald til dette nummer muligvis ville have været gratis hos klagers tidligere teleudbyder, men at klager ved portering af nummeret til indklagede nu blev opkrævet for opkald til nummeret. Endvidere anførte indklagede, at klager alene havde erhvervet et abonnement og ikke en mobiltelefon hos indklagede, hvorfor indklagede ikke var ansvarlig for eventuelle uhensigtsmæssige opsætninger på klagers mobiltelefon. Endelig anviste indklagede, hvorledes klager kunne fjerne den pågældende opsætning til automatisk opkald til tlf.nr. 40 90 YY YY i klagers mobiltelefon.

Opkald til tlf.nr. 40 90 YY YY stoppede samme dag.

Klager reklamerede på ny den 13. februar 2008. Indklagede besvarede henvendelsen samme dag og fastholdt sit krav.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 26. februar 2008

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Klager har oplyst, at han tidligere havde et abonnement med et taletidskort hos CBB, og at han ikke tidligere havde haft problemer med opkald til tlf.nr. 40 90 YY YY, men at problemet opstod, da han tog indklagedes SIM-kort i anvendelse.

Klager mener ikke, at han på noget tidspunkt har sat sin mobil op til at foretage de omtvistede opkald, ligesom klager ikke har haft noget dataforbrug, hos hverken CBB eller indklagede.

Klager mener, at han burde være oplyst om, hvordan han stoppede det utilsigtede forbrug.

Klager mener, at indklagedes opkrævning for de foretagne opkald til tlf.nr. 40 90 YY YY er urimelig.

Indklagede

Indklagede fastholder sit krav.

Indklagede har undersøgt, at alle opkald er foretaget og afsluttet korrekt fra klagers SIM-kort. Indklagede har endvidere foretaget en række tekniske og administrative undersøgelser, der ikke har vist tegn på fejl eller uregelmæssigheder i den påklagede periode.

Indklagede har ikke indgået aftale om køb af den pågældende mobiltelefon med klager og er derfor ikke ansvarlig for opsætningen af den.

Opkald til tlf.nr. 40 90 YY YY stoppede den 11. februar 2008, d.v.s. samme dag, som indklagede vejledte klager om, hvorledes opsætningen kunne fjernes.

Indklagede bemærker, at klager også på den første faktura, han modtog i december 2007, blev opkrævet for opkald til tlf.nr. 40 90 YY YY.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Det fremgår af indklagedes gældende abonnementsvilkår, at klager hæfter for betaling af de ydelser, der leveres, d.v.s. alt det registrerede forbrug. Dette udgangspunkt gælder også, såfremt forbruget vidende eller uvidende er foretaget af andre end klager selv eller er opstået ved fejlagtig eller uhensigtsmæssig betjening af klagers mobiltelefon.

Nævnet har noteret, at indklagede i forbindelse med behandling af sagen har foretaget forskellige undersøgelser af administrativ og teknisk art. Disse undersøgelser viser ikke tegn på fejl eller andre uregelmæssigheder vedrørende de påklagede opkald. Samtlige opkald er således foretaget fra klagers SIM-kort.

I henhold til de almindelige regler om bevisbyrde påhviler det herefter klager at sandsynliggøre, at der ikke er foretaget opkald til det pågældende tlf.nr. 40 90 YY YY.

Klager har oplyst, at han ikke har ændret indstillingerne på mobiltelefonen, og at han ikke har benyttet sig af GPRS (dataforbrug). Klager har endvidere oplyst, at han ikke før overgangen til indklagede er blevet faktureret for opkald til tlf.nr. 40 90 YY YY.

Nævnet finder dog ikke, at klager herved har løftet bevisbyrden for, at de påklagede opkald af den registrerede længde ikke er foretaget af klager eller af andre med adgang til klagers mobiltelefontelefon, eventuelt ved utilsigtet brug eller betjening. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at indklagedes undersøgelser af administrativ og teknisk karakter ikke har påvist fejl eller vist tegn på uregelmæssigheder, og at opkald til det pågældende nummer hos klagers tidligere teleudbyder muligvis har været omfattet af aftalen og derfor ikke er blevet faktureret særskilt, hvorfor klager ikke har bemærket dette forbrug tidligere.

Efter det ovenfor anførte er det derfor nævnets opfattelse, at det må anses for sandsynligt, at de pågældende opkald er registreret og debiteret korrekt, og at de er foretaget fra klagers mobiltelefon eventuelt utilsigtet.

Teleankenævnet finder endelig, at klager selv må bære ansvaret for mobiltelefonens opsætning, herunder at denne ved skift fra en teleudbyder til en anden kan vise sig uhensigtsmæssig, idet den ikke var købt hos indklagede. Teleankenævnet finder ikke, at indklagede forud for porteringen burde have vejledt klager om, at han i forbindelse med overgang til abonnement hos indklagede skulle ændre opsætningen af telefonen. Ankenævnet har herved lagt til grund, at indklagede ikke lå inde med viden om, at et problem som i den foreliggende sag måtte forventes at kunne opstå.

Klager kan derfor ikke få medhold.

Nævnet træffer herefter følgende

AFGØRELSE:

Der kan ikke gives klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Tele2 A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede Tele 2 A/S som tilsluttet Teleankenævnet til nævnets drift og betaler derfor ikke sagsomkostninger.