Overskriftsbillede til Mobil – regningsklage – registrering af SMS-beskeder til svensk central (J.nr. 10.01-0598-06)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobil – Regningsklage – registrering af SMS-beskeder til svensk central

Resume:
Klager reklamerede over nogle sms-beskeder til en svensk beskedcentral på et par fakturaer, da klager ikke havde opholdt sig i Sverige eller sendt beskeder til svenske numre. Indklagede oplyste, at det var dennes svenske beskedcentral og at beskederne var sendt hertil, da udenlandske udbydere åbenbart ikke kendte deres danske central og derfor brugte den svenske, hvor de så blev videresendt til modtageren. Beskederne var derfor ikke nødvendigvis sendt i Sverige eller til svenske numre. Herefter kom indklagede med et oplæg til et forlig, hvor klager blev krediteret 250 kr. i kompensation for forvirringen.

På baggrund af at indklagedes administrative og teknikske undersøgelser ikke påviste fejl, og fordi der i nær tidsmæssig sammenhæng mellem påklagede sms’er var anerkendte opkald, fandt nævnet det godtgjort, at det påklagede forbrug var foretaget af klager.

Nævnet lagde vægt på, at SMS’er sendt fra udlandet i visse tilfælde formidles via indklageds svenske SMS-central, hvorfor nummeret på SMS-centralen og ikke numrene på modtagerne af de enkelte SMS’er optrådte på kundens fakturaer. Prisen pr. SMS afhænger af den enkelte udenlandske samarbejdspartner.

Klager kunne derfor ikke få medhold. Nævnet bemærkede dog at indklagede havde tilbudt at kreditere klager 250 kr. pr. kulance inden sagen blev bragt for nævnet.

Derudover henstillede nævnet til, at indklagede blev bedre til at oplyse sine kunder om, at beskeder sendt og modtaget i udlandet kan være sendt via dennes svenske SMS-central. Samt at det forhold ikke gør det dyrere for kunderne, da faktureringen sker i henhold til de priser, der er aftalt med de udenlandske samarbejdspartnere.

Klager:
NN

Indklagede:
Tele2 A/S
Gammel Køge Landevej 55
2500 Valby

Behandlet på nævnsmøde nr. 45 den 29. august 2007

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Indklagedes registrering af en række SMS-beskeder sendt fra Sverige
Påklaget beløb: ca. 627 kr.
Påklaget periode: Den 28. april til den 27. juli 2006
Aftaleform: Løbende mobilabonnement
Indklagede modtaget klage: Den 11. august 2006
Indklagede truffet afgørelse: Den 21. september 2006

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager havde et Tele2Mobil Free abonnement hos indklagede med mobilnummeret XX.

Klager reklamerede til indklagede den 11. august 2005 over SMS-beskeder, der var registreret sendt til en svensk beskedcentral på fakturaerne af 29. maj 2006, 29. juni 2006 og 29. juli 2006 for perioden fra den 28. april til den 27. juli 2006. Klager kunne ikke anerkende de registrerede beskeder, bl.a. fordi hun ikke havde opholdt sig Sverige i perioden.

Indklagede traf afgørelse i sagen den 21. september 2006. Det fremgik af afgørelsen, at indklagede fastholdt opkrævningen under henvisning til, at indklagede ikke havde konstateret fejl på baggrund af de administrative og tekniske undersøgelser, som indklagede havde iværksat. Endvidere henviste indklagede til, at de påklagede SMS-beskeder var sendt fra klagers telefon. Indklagede angav, at det påklagede nummer var indklagedes svenske SMS-central  +46 707990081. Der var derfor ikke nødvendigvis tale om beskeder sendt til svenske abonnenter.

Klager afviste indklagedes oplæg til forlig, ifølge hvilket klager ville blive eftergivet 250 kr. på de påklagede fakturaer. Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 23. november 2006.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Angiver, at hun rejste meget i den påklagede periode, men at hun ikke har opholdt sig i Sverige eller i områder, som kan roame på det svenske net, i de dage, hvor de påklagede SMS-beskeder er sendt til svenske numre. Klager oplyser, at hun kan dokumentere, at hun har været ude at flyve den 15. maj 2006 i perioden fra kl. 14.35 til kl. 17.50 (dansk tid), i hvilket tidsrum der er registreret påklagede SMS-beskeder sendt til den svenske SMS-central. Klager oplyser endvidere, at hun lejlighedsvist har konstateret, at når hun sender en SMS-besked, så modtager b-abonnenenten 6 beskeder. Ifølge klager kan hendes mobiltelefon (Samsung D500) alene sende 3 sammenkædede SMS beskeder.

Klager kræver derfor, at opkrævningen på for de tre påklagede regninger nedsættes med 627,11 kr. svarende til de påklagede SMS beskeder sendt til Sverige.

Endelig reklamerer klager over, at hun er faktureret forskelligt for afsendte SMS-beskeder.

Indklagede

Fastholder kravet om betaling af det fulde beløb.

Indklagede anfører, at administrative og tekniske undersøgelser ikke har påvist fejl fra indklagedes side. Indklagede oplyser, at de påklagede SMS-beskeder er sendt til indklagedes svenske SMS-central. Indklagede oplyser, at beskederne formentlig ikke er sendt til svenske abonnenter, men at SMS-beskederne sendes via den svenske SMS-central, inden de videresendes til Danmark, fordi den udenlandske roamingpartner ikke har haft kendskab til Tele2 Danmark og derfor benytter den kendte svenske SMS-central. Dette sker efter indklagedes oplysninger uden yderligere omkostninger for abonnenten. Indklagede anfører endvidere, at årsagen til de mange SMS-beskeder kan skyldes sammenkædede beskeder.

Indklagede henviser til, at registreringerne af de påklagede opkald er behæftet med en vis tidsmæssig usikkerhed, hvorfor de anførte tidspunkter ikke kan betragtes som helt nøjagtige, hvilket kan være årsagen til, at der er registreret sendte SMS-beskeder i perioden, hvor klager angiveligt har været ude at flyve.

Hvad angår prisen for de påklagede SMS-beskeder henviser indklagede til, at der ved roaming på udenlandske net sker afregning afhængig af den udenlandske operatørs priser. Endelig anfører indklagede, at der tillige er forskel på prisen på SMS-beskeder sendt i natte/aftentimerne i forhold til dagtimerne.

Indklagede tilbød forud for, at klager indbragte sagen for Teleankenævnet, at eftergive 250 kr. pr. kulance med henvisning til den forvirring, registreringen af SMS-beskederne på den svenske SMS-central har medført.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Med hensyn til opkaldsregistreringerne har indklagede oplyst, at opkaldene er registreret i indklagedes system, og at disse er foretaget fra klagers SIM-kort. Indklagede oplyser supplerende, at indklagede har lavet en bred undersøgelse af kaldene for begge fakturaperioder (1698246 og 1786254), og at der ingen fejl er fundet.

At klager bestrider at have sendt SMS-beskederne, udgør ikke i sig selv tilstrækkelig dokumentation for, at opkaldene ikke er ført fra klagers SIM-kort. Det forhold, at klager har oplyst, at hun i et nærmere angivet tidsrum var ude at flyve, kan ikke i sig selv føre til et andet resultat.

Teleankenævnet har endvidere noteret sig, at der kan konstateres nær tidsmæssig sammenhæng mellem påklagede SMS-beskeder og anerkendte opkald på følgende datoer:

  • Den 15. maj 2006 er der registreret et anerkendt opkald kl. 17:35 efterfulgt kl. 17:35 af to påklagede SMS-beskeder.
  • Den 18. maj 2006 er der registreret et anerkendt opkald kl. 11:29 efterfulgt kl. 11:33 og 11:52 af to påklagede SMS-beskeder angiveligt sendt, mens klager var ude at flyve.
  • Den 24. maj 2006 er der kl. 10:48 registreret en påklaget SMS-besked efterfulgt kl. 10:49 af et anerkendt opkald.

Under hensyn til, at samtlige påklagede SMS´er er registreret ført via klagers SIM-kort, og til, at der kan konstateres nær tidsmæssig sammenhæng mellem påklagede og anerkendte opkald, finder nævnet det godtgjort, at de påklagede SMS´er alle er afsendt/modtaget af klager eller af en anden person med adgang til klagers SIM-kort.

Teleankenævnet har herved lagt vægt på, Tele2´s oplysning om, at SMS’er sendt fra udlandet i visse tilfælde formidles via selskabets svenske SMS-central, hvilket er årsagen til, at nummeret på SMS-centralen og ikke numrene på modtagerne af de enkelte SMS’er optræder på kundens fakturaer. Teleankenævnet har desuden lagt vægt på, at prisen pr. SMS afhænger af, hvilken pris den enkelte roamingpartner (udenlandske samarbejdspartner) opkræver (Ex. Vodafone, Eircell).

Klager kan derfor ikke få medhold.

Nævnet har noteret, at indklagede, før sagen blev indbragt for Teleankenævnet, har tilbudt at kreditere klager 250 kr. pr. kulance.

Teleankenævnet henstiller til, at indklagede fremover tilstræber at gøre det tydeligere for kunderne, at SMS-beskeder afsendt fra og modtaget i udlandet, som i nærværende sag, er sendt via indklagedes svenske SMS-central. Dette forhold gør det ikke dyrere for kunderne, og faktureringen sker i henhold til de priser, der er aftalt, dog således at prisen er afhængig af den pris, som indklagedes roamingpartner opkræver.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der gives ikke klager, NN, medhold i klagen over indklagede, Tele2 A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, Tele2 A/S, betaler 0 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.