Overskriftsbillede til Mobilt bredbånd – aftaleforhold – orientering om forbrugt inkluderet data (J.nr. 10.13-0129-14)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Mobilt bredbånd – Aftaleforhold – Orientering om forbrugt inkluderet data

Resume:
Klager havde købt et mobilt bredbånd med 10 GB data og en bindingsperiode hos indklagede. Efter at have opbrugt sin data og tilkøbt 1 ekstra GB reklamerede klager over, at Indklagede ikke havde adviseret klager om, at det inkluderede data snart var opbrugt. Herefter nægtede klager at betale sine fakturaer. Indklagede svarede at en sådan advisering skulle aftales særskilt, men at der var blevet givet besked, da al dataen var opbrugt, sammen med et link til køb af mere data.

Til at starte med bemærker nævnet, at indgåelse af en bindende aftale ikke forudsætter en underskrift på en fysisk kontrakt, som anført af klager. Da der ikke forelå oplysninger som sandsynliggjorde, at der ikke var indgået en aftale mellem klager og indklagede, var klager bundet af aftalen samt indklagedes abonnementsvilkår. Af abonnementsvilkårene fremgik det at abonnementet ville blive spærret resten af regningsperioden, når den inkluderede mængde data var opbrugt. Samt at det her var muligt at købe 1 ekstra GB, som dog kun gjaldt den pågældende regningsperiode.

Nævnet fandt, at klager var blevet adviseret efter forbrug af al dataen, hovedsageligt fordi klager havde benyttet sig af muligheden for tilkøb af 1 GB data, som blev dokumenteret af faktura 6729313418 af den 11. januar 2013. Hertil fandt nævnet ikke, at indklagede var forpligtet til at advisere klager om, at denne nærmede sig grænsen for det inkluderede dataforbrug. Klager hæfter derfor for betaling i bindingsperioden.

Klager fik således ikke medhold.

Ankenævnet bemærkede, at indklagedes klagevejledning i forbindelse med indklagedes afgørelse over for klager havde været mangelfuld, idet klageren ikke forud for indklagedes overgivelse af fordringen til inkasso var blevet oplyst om muligheden for at påklage indklagedes afgørelse til Teleankenævnet, jf. Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (Bekg. nr. 715 af 23. juni 2011) § 15, nr. 3. Indklagede havde under sagens behandling i ankenævnet krediteret klager de pålagte rykkergebyrer og inkassoomkostninger som følge af den manglende klagevejledning. Ankenævnet fandt derfor ikke, at klager havde krav på yderligere som følge af indklagedes manglende klagevejledning.

Klager:
NN

Indklagede:
Hi3G Denmark ApS
Scandiagade 8
2450 København SV
CVR 26123445

Behandlet på nævnsmøde 104

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Klager påklager indklagedes manglende orientering om forbrugt data
Påklaget beløb: ikke angivet
Påklaget periode: ikke angivet
Abonnementsform: Løbende mobilt bredbånd med 10 GB inkluderet mobildata
Reklameret til indklagede: Den 11. juni 2014
Indklagede truffet afgørelse: Den 11. juni 2014
Indklagede anmodet om udtalelse: Den 12. juni 2014

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager oprettede den 17. december 2012 et abonnement på mobilt bredbånd hos indklagede. Klagers abonnement indeholdt 10 GB inkluderet mobildata.

Klager tog abonnementet i brug den 20. december 2012. Den 8. januar 2013 havde klager opbrugt de inkluderede 10 GB mobildata, og indklagede registrerede et tilkøb af yderligere 1 GB mobildata til 29 kr. samme dag.

Klager opsagde abonnementet den 7. februar 2013 til udløb ved bindingsperiodens ophør den 20. juni 2013. Der var ikke forbrug på abonnementet efter den 8. februar 2013. Klager påklagede, at indklagede ikke havde adviseret klager om, at det inkluderede forbrug var ved at være opbrugt. Indklagede svarede, at ingen af indklagedes kunder modtager SMS-beskeder, når det inkluderede forbrug af mobildata er ved at være opbrugt.

Som følge af, at klager ikke foretog indbetalinger i henhold til aftalen, foretog indklagede spærring for forbrug den 25. februar 2013 og restancelukning den 22. april 2013.

Indklagede sendte fordringen til inddrivelse via indklagedes inkassoselskab. Klager påklagede over for inkassoselskabet, at indklagede ikke havde orienteret klager forud for spærringen som følge af opbrugt inkluderet data. Indklagede svarede klager den 22. marts 2013. Indklagede fastholdt kravet om betaling for bindingsperioden under henvisning til, at indklagede ikke uden særskilt aftale foretager underretning, når det inkluderede forbrug er ved at være opbrugt. Klager havde ifølge indklagede ikke indgået en sådan særskilt aftale om underretning.

Idet klager fortsat ikke foretog indbetaling af det skyldige beløb anlagde indklagede retssag mod klager den 13. marts 2014. Sagen blev derefter oversendt til Teleankenævnet fra Retten i Aalborg.

Klage modtaget i sekretariatet: 12. juni 2014

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klager

Rejser et ikke nærmere angivet erstatningskrav mod indklagede. Klager gør gældende, at han som følge af indklagedes manglende underretning om forbrugt mobildata har brugt ca. 5 timer på at fejlsøge, idet hans forbindelse blev afbrudt.

Indklagede

Fastholder kravet om betaling for abonnement i bindingsperioden.

Indklagede gør gældende, at klager blev adviseret, da den inkluderede datamængde var opbrugt. Denne advisering var tilknyttet et link til eventuel bestilling af ekstra mobildata. Denne mulighed for tilkøb gjorde klager ifølge indklagede brug af den 8. januar 2013.

Indklagede har under sagens behandling krediteret klager rykkergebyrer samt inkassoomkostninger, idet klager burde have modtaget klagevejledning, inden sagen blev overdraget til inkasso.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Ankenævnet skal indledningsvis bemærke, at der ikke er forelagt nævnet oplysninger, der sandsynliggør, at der ikke den 17. december 2012 blev indgået en gyldig og bindende aftale mellem parterne. Indgåelse af en bindende aftale forudsætter således ikke, at der foreligger en underskrift på en fysisk kontrakt, således som klager har anført over for ankenævnet. Klager er således bundet af aftalen samt indklagedes abonnementsvilkår.

Af indklagedes vilkår side 4, 2. spalte fremgår følgende:

”Når den inkluderede mængde data er brugt, vil abonnementet blive spærret for forbrug i resten af regningsperioden. Det er muligt at ophæve spærringen ved at tilkøbe en ekstra mængde data til regningsperioden i form af en datapakke. Denne ekstra mængde data er udelukkende gældende i den regningsperiode, hvor pakken bliver købt.”

I henhold til indklagedes oplysninger modtog klager en advisering om forbrugt inkluderet data fra indklagede på skærmen. Adviseringen indeholdt et link til bestilling af en yderligere datamængde. I henhold til indklagedes oplysninger benyttede klager sig af denne mulighed, og tilkøbte den 8. januar 2013 1 GB mobildata til 29 kr. Dette tilkøb fremgår af faktura 6729313418 af den 11. januar 2013.

Klager gør gældende, at forbindelsen pludseligt blev afbrudt, og at han forsøgte at fejlsøge ved at slette harddisken, før han blev opmærksom på, at afbrydelsen skyldtes opbrugt inkluderet mobildata.

Ankenævnet finder ikke, at indklagede var forpligtet til at advisere klager om, at han nærmede sig grænsen for det inkluderede dataforbrug.  Ankenævnet finder det i øvrigt godtgjort, at indklagede sendte en advisering indeholdende et link til køb af yderligere data. Ankenævnet har lagt vægt på, at bestillingen af yderligere 1 GB data fremgår af ovennævnte faktura. Klager hæfter som følge heraf for betaling i bindingsperioden.

Klager kan således ikke gives medhold for så vidt angår det forhold, han har klaget over.

Ankenævnet skal bemærke, at indklagedes klagevejledning i forbindelse med indklagedes afgørelse over for klager har været mangelfuld, idet klageren ikke forud for indklagedes overgivelse af fordringen til inkasso blev oplyst om muligheden for at påklage indklagedes afgørelse til Teleankenævnet, jf. Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (Bekg. nr. 715 af 23. juni 2011) § 15, nr. 3. Indklagede har under sagens behandling i ankenævnet krediteret klager de pålagte rykkergebyrer og inkassoomkostninger som følge af den manglende klagevejledning. Ankenævnet finder ikke, at klager har krav på yderligere som følge af indklagedes manglende klagevejledning.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Der gives ikke klager, NN, yderligere medhold i klagen over indklagede, Hi3G Denmark ApS.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres til klager, jf. vedtægternes § 13.

Indklagede, Hi3G Denmark ApS, betaler 11.000 kr. med tillæg af moms i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 26.