Overskriftsbillede til Ophævelse af ADSL-abonnement. Bristede forudsætninger (J. nr. 2.03-0726-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Ophævelse af ADSL-abonnement. Bristede forudsætninger

Resume:
Klager havde købt et ADSL-abonnement, og havde i den forbindelse telefonisk forhørt sig om tidligere anlagte stik fra en anden udbyder kunne benyttes og modtog et bekræftende svar. Efter levering fandt klager dog ud af, at det ikke var tilfældet, men at den almindelige telefonforbindelse måtte benyttes, med det resultat at alle andre telefonstik ophørerede med at virke. Klager rettede henvendelse til indklagede vedrørende dette, og fik fik tilbudt en tekniker mod betaling af 995 kr. Herefter opsagde klager aftalen, men indklagede opkrævede dog stadig betaling for bindingsperioden på 6 måneder fra oprettelsesdatoen. Nævnet fandt, at klager ikke kunne bevise, at indklagede havde oplyst, at tidligere stik fra en anden udbyder kunne benyttes. Nævnet fandt dog at indklagede ikke havde opfyldt sin loyale oplysningspligt, da det ikke fremgik tydeligt nok at indklagede kun kunne levere ADSL via den eksisterende telefonlinje. Dertil var der tale om et fjernsalg, da abonnementet var bestilt via nettet, og i den forbindelse havde indklagede ikke oplyst klager om hans fortrydelsesret. På den baggrund fik klager medhold i sin klage og ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig varsel.

Klager:
NN

Indklagede:
Tele2 A/S
Gl. Køge Landevej
2500 Valby

Behandlet på nævnsmøde nr. 4 den 30. januar 2004

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af abonnement og rykkergebyrer
Påklaget beløb: 1753,32 kroner
Aftaledato: Løbende ADSL-labonnement
Klageren reklameret til indklagede: 8. august 2003
Indklagede truffet afgørelse: 26. september 2003
KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klageren bestilte et ADSL- abonnement hos indklagede den 30. maj 2003. Klageren havde forinden henvendt sig for at få afklaret, om han kunne anvende det stik, han allerede havde fået installeret på sin bopæl i forbindelse med et tidligere abonnement hos en anden udbyder. Ifølge klager oplyste indklagede, at han uden problemer ville kunne anvende det eksisterende stik. Da klageren modtog modem og skillefilter med posten og forsøgte at installere dette, konstaterede klageren, at det ikke fungerede. Klageren fik telefonisk oplyst af indklagede, at det ikke var muligt at anvende det allerede eksisterende stik, men at han i stedet måtte anvende sit almindelige telefonstik. Dette gjorde klageren, med det resultat at resten af husets telefonstik blev sat ud af funktion. Indklagede tilbød klageren at sende en tekniker ud mod betaling af et gebyr på 995,00 kroner. Dette afviste klageren, som i stedet ønskede at hæve aftalen. Indklagede accepterede klagerens opsigelse, men fastholdt, at klageren skulle betale for ADSL-forbindelsen i bindingsperioden på 6 måneder fra aftaledatoen. Dette afviste klageren ligeledes. Den 23. oktober 2003 returnerede klageren modem og skillefilter til indklagede.

Klageskema modtaget i sekretariatet: 30. oktober 2003

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klageren:

At kravet om betaling af abonnement i bindingsperioden frafaldes, da det var en forudsætning for klagerens indgåelse af aftalen, at han kunne anvende det allerede eksisterende stik. Da dette ikke kunne lade sig gøre, ønskede klageren at hæve aftalen, da der er tale om bristede forudsætninger.

Indklagede:

Fastholder krav om betaling af abonnement i bindingsperiode, da klageren har fået sin ydelse. Endvidere har indklagede tilbudt klageren, at en tekniker kunne løse problemet med de stik, der var sat ud af funktion.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Klageren anfører, at det har været en forudsætning for, at han indgik aftalen med indklagede, at det var muligt at anvende det allerede eksisterende stik. Klageren angiver at have fået oplyst telefonisk af indklagede, at dette var muligt. Indklagede anfører, at der ikke fra deres side føres nogen fortegnelse over telefoniske henvendelser og deres indhold, hvorfor det ikke er muligt for indklagede hverken at be- eller afkræfte, at klageren har fået denne oplysning.
Det påhviler som udgangspunkt klageren at bevise, at han har gjort indklagede opmærksom på, at det var en forudsætning for hans indgåelse af aftalen, at han kunne anvende det pågældende stik. Nævnet finder, at klageren ikke har løftet bevisbyrden herfor, da han ikke har kunnet dokumentere, at den pågældende telefonsamtale har fundet sted.

På den anden side bør det vurderes, om det kan anses for at være en del af indklagedes loyale oplysningspligt selvstændigt at gøre opmærksom på, at der kan opstå et problem i forbindelse med anvendelse af en særskilt linje, hvortil der ikke er knyttet et telefonnummer. Problemet opstår, fordi indklagede er nødt til at bruge det kobber, der anvendes til kundens almindelige telefonlinje. Indklagede har ikke mulighed for at levere ADSL via en sådan særskilt forbindelse, som klagerens eksisterende linje er oprettet som.
Det fremgår af indklagedes hjemmeside under punktet ”generelle spørgsmål og svar”, at det ikke er nødvendigt for kunden, at han har ledigt kobber til rådighed, da indklagede anvender kundens nuværende telefonlinje. Det er dog ikke fremhævet, at det alene er muligt, at få en ADSL-forbindelse hos indklagede ved brug af den almindelige telefonlinje og at man således ikke kan anvende et tidligere etableret stik fra en anden udbyder. Der er endvidere tale om et vilkår, der er særegent for indklagede. Nævnet finder på den baggrund at indklagede burde have fremhævet dette tydeligt på hjemmesiden. Indklagede ses således ikke at have opfyldt sin loyale oplysningspligt i forhold til klageren, hvilket i sig selv muligt vil kunne begrunde en opsigelse af aftalen.

Klageren har endvidere bestilt det påklagede abonnement via indklagedes hjemmeside. Der er således tale om et fjernsalg i medfør af Lov om visse forbrugeraftalers § 10 a, stk. 1. Efter samme lovs § 11 a, stk. 1 skal den erhvervsdrivende meddele forbrugeren de oplysninger, der fremgår af lov om visse forbrugeraftalers § 11, stk. 1-6, på et læsbart og varigt medie, som forbrugeren kan råde over. Endvidere skal den erhvervsdrivende tydeligt oplyse forbrugeren om, at denne har en 14 dages fortrydelsesret. Denne oplysning skal forbrugeren ligeledes have meddelt på et læsbart og varigt medie.

Ved bestilling af et ADSL-abonnement på indklagedes hjemmeside skal kunden udfylde en række oplysninger. Inden afsending af bestillingen skal kunden tilkendegive, at han har læst og accepteret indklagedes abonnementsbetingelser. Der findes et link til disse abonnementsbetingelser, hvorunder der er en henvisning til abonnementsbetingelsernes pkt. 4, hvor der angiveligt skulle findes oplysninger om den 14 dages fortrydelsesret. Der er imidlertid ingen bestemmelse i abonnementsbetingelserne, der omhandler en 14 dages fortrydelsesret.
På baggrund af ovenstående lægger nævnet til grund, at klageren ikke fik de oplysninger om fortrydelsesretten, som tilkommer ham ifølge lov om visse forbrugeraftaler.

Under de foreliggende omstændigheder, hvor indklagede ikke har gjort klageren særskilt opmærksom på, at et ADSL-abonnement hos indklagede alene kan oprettes via den almindelige telefonlinje, og hvor der ikke er givet oplysning om fortrydelsesretten, finder nævnet, at klageren har ret til at hæve aftalen med øjeblikkeligt varsel.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Indklagede, Tele2 A/S, skal anerkende, at klageren, NN, har været berettiget til at ophæve aftalen om ADSL-abonnementet uden varsel.