Overskriftsbillede til Regningsklage – hængende opkald (ISDN). (J.nr. 12.01-0360-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKEÆVNET

Klagetema: Regningsklage – hængende opkald (ISDN)

Resume:
Klager havde en ISDN internetforbindelse, og gennem nogle lange opkald var der opnået et betydeligt forbrug. Nævnet fandt dog at forbruget skyldes klagers egne forhold og at indklagede ikke var forpligtiget til automatisk af afbryde forbindelsen ved lange opkald. Klager hæftede derfor for sit forbrug.

Klager:
NN

Indklagede:
TDC Services A/S
Att.: SAQS – D.360
Teglholmsgade 1,
0900 København C

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 12.01-0360-03

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling for internetforbrug
Påklaget beløb: 1175,086 kr. for perioden fra den 30. januar 2003 til den 11. maj 2003 på faktura 33 og 34. Klageren har dog alene angivet perioden for faktura 34 på klageskemaet, men har i brev af 7. august 2003 opregnet påklagede opkald i perioden for faktura 33. Begge fakturaer behandles derfor.
Aftaledato: Løbende ISDN abonnement
Klageren reklameret til indklagede: 3. juni 2003
Indklagede truffet afgørelse: 30. juni 2003

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klageren oprettede sit ISDN internetabonnement hos indklagede 13. juni 2001.

Klageren klager over faktura 33 og 34 på henholdsvis 2251,65 og 2009,82 kr. Da klageren modtog faktura 33 henvendte han sig til indklagede, idet hans internetforbruget for den periode, var væsentlig højere end normalt. Da klageren efterfølgende modtog faktura 34, klagede han også over den regning, hvor det registrerede forbrug ligeledes var højere end normalt. Klagen vedrørte bl.a. to meget lange opkald på ca. 10 timer.

Indklagede undersøgte de påklagede fakturaers regningsdata, bl.a. om der var sket korrekt overførsel af samtalerne jf. indklagedes brev af 7. november 2003.

Klageren anførte, at han påklagede alle internetopkaldene til 16101 i den påklagede periode, som havde en længde på mere end 1½ time. Klageren har i brev af 7. august 2003 oplyst, hvilke opkald han ikke kan anerkende. Klageren har tillige oplyst, at han har indstillet sin computer til at afbryde automatisk efter 15 minutter, jf. klagerens brev af 18. november 2003.

Indklagede foretog i forbindelse med sagens behandling i sekretariatet en række undersøgelser med henblik på at konstatere, om der var registreret fejl på indklagedes udstyr. Indklagede oplyste, at dette ikke var været tilfældet. Indklagede bemærkede endvidere, at klageren havde betalt de påklagede regninger.

Sekretariatet bad indklagede om at oplyse, om der i sagen forelå en indikation for, at der var tale om fejlopsætning hos klageren. Indklagede svarede i brev 2. december 2003, at fejlen kunne skyldes det banale forhold, at klageren ikke havde fået nedkoblet sin internetforbindelse korrekt.

Indklagede henviste desuden til, at klageren i afgørelsen af 30. juni 2003 blev informeret om, at han på hjemmsiden: http://kundeservice.tdconline.dk/artikel.php?dogtag=tdco-ks-43126 kunne finde yderligere oplysninger, om hvorledes man kunne sætte sin forbindelse op til at afbryde automatisk (bilag 5).

Indklagedes svar blev forelagt klageren, der afviste, at hans udstyr ikke havde været korrekt opsat, idet udstyret var opsat af indklagede. Klagerens primære argument var dog, at indklagede burde have en foranstaltning, i lighed med automatisk nedkobling på fastnettelefonen efter 1 minut, hvor linien nedkobles automatisk, hvis linien ikke bruges.

Klagerens forbrug fra faktura 29-34 (excl. Rabat/bonus).

Registreret forbrug på faktura 29:  609,88
Registreret forbrug på faktura 30:  727,51
Registreret forbrug på faktura 31: 520,91
Registreret forbrug på faktura 32: 887,33
Registreret forbrug på faktura 33: 1329,28
Registreret forbrug på faktura 34: 1079,97

Klage modtaget i sekretariatet: 24. oktober 2003.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klageren

Anfægter det registrerede forbrug, og anfører til støtte for sin påstand, at indklagede burde havde afbrudt forbindelse automatisk.

Indklagede

Fastholder krav om betaling af de påklagede beløb, da opkaldene er sket fra klagerens nummer, og der er ikke konstateret tekniske fejl på indklagedes udstyr i den pågældende periode.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Indklagede har i forbindelse med Teleankenævnets behandling af sagen foretaget en række undersøgelser af selskabets tekniske udstyr samt kontrolleret, at de påklagede opkald er sket til indklagedes opkaldsnummer. Opkaldene er sket fra klagerens private telefonnummer. Det må herefter påhvile klageren at sandsynliggøre, at han ikke har foretaget disse opkald. Klageren anfører hertil, at opkaldene ligger langt over, hvad der er det normale forbrug for klagerens husstand. Endvidere påpeger klageren, at ingen i hans husstand nogensinde har været koblet op i mere end 1½ time, idet internetforbindelsen alene anvendes til at gøre indkøb og bankforretninger.

Teleankenævnet finder, at den manglende nedkobling skyldes klagerens egne forhold, idet klageren enten har undladt at nedkoble forbindelsen, eller den automatiske funktion ikke har virket efter hensigten. Teleankenævnet finder således, at da indklagede ikke er forpligtet til at nedkoble automatisk, hæfter klageren for de registrerede opkald.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der kan ikke gives klageren, NN, medhold i hans klage over TDC Services A/S

På Teleankenævnets vegne,

John Lundum
Formand                              /                             NN
Juridisk sagsbehandler