Overskriftsbillede til Mobil – regningsklage – indholdstakserede SMS-beskeder (J.nr. 10.01-1423-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema:    Regningsklage – indholdstakserede SMS-beskeder

Resume:

En sag om en regning for overtakstserede SMS’er. Nævnet kan udelukkende vurdere om der er faktureret korrekt, og det fandt nævnet at der var. Klager måtte derfor betale sin regning.

Klageren:                                  NN

Indklagede:                              TDC Mobil A/S
V/ TDC Services A/S
Sletvej 30
8310 Tranbjerg J

Behandlet på nævnsmøde nr. 20 den 7. marts 2005

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af anfægtet forbrug – indholdstakserede SMS-beskeder
Påklaget beløb: 1.910,39 kr.
Påklaget periode: Den 26. januar – 7. april 2004
Abonnementsform: Løbende mobilabonnement
Reklameret til indklagede: Den 25. marts 2004
Indklagede truffet afgørelse: Den 12. august 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB
 
Klager oprettede abonnementsaftale hos indklagede den 10. maj 2003. Ved faktura 4 af den 26. januar 2004 blev klager faktureret i alt 2.750,27 kr. Af det fakturerede beløb vedrørte 1.175 kr. modtagelsen af indholdstakserede sms-beskeder. Klager reklamerede til indklagede ved brev af den 25. marts 2004. Heri anfægtede klager at have bestilt indholdstakserede sms-beskeder.

Den 26. april 2004 fremsendte indklagede den efterfølgende faktura 5. Ved denne faktura blev klager debiteret for 76 indholdstakserede sms-beskeder med i alt 1.471 kr.

Bestilling af disse indholdstakserede sms-beskeder blev anfægtet af klager ved brev af den 7. juli 2004, og klager anfægtede ligeledes opkald til nummer 40390909. I henhold til den af klager markerede opkaldsspecifikation fremgik, at klager yderligere anfægtede internet og WAP-opkald samt enkeltstående almindelige opkald.

Indklagede besvarede den 12. august 2004 klagen af den 7. juli 2004 og fastholdt regnings-kravet. Det fremgik af besvarelsen, at klager ligeledes ved faktura 2, 3 og 4 var blevet debiteret for indholdstakserede sms-beskeder. Indklagede gennemgik regningsoplysninger-ne samt opkaldslisten og fandt ikke fejl. Det blev konstateret, at alle opkald var foretaget fra samme SIM-kort, hvorefter kravet blev fastholdt.

Klage modtaget i sekretariatet: Den 28. september 2004
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:
 
Klager
 
Klager ønsker hel eller delvist kreditering af de anfægtede debiterede opkald, idet klager ikke foretog disse opkald.

Indklagede

Fastholder kravet, idet indklagede ikke har fundet fejl ved regningsoplysningerne, og idet opkaldene blev foretaget fra samme SIM-kort. Yderligere blev det anført af indklagede, at klager ved fakturaerne 2, 3 og 4 ligeledes havde bestilt og modtaget indholdstakserede sms-beskeder.

Nævnets bemærkninger

I overensstemmelse med Teleankenævnets praksis og vedtægter kan nævnet i sager vedrørende indholdstakserede SMS-beskeder alene vurdere spørgsmålet om, hvorvidt der er faktureret korrekt. En eventuel overtrædelse af anden lovgivning, herunder lov visse forbrugeraftaler, hører under Forbrugerklagenævnets kompetence. Nævnet kan således alene behandle spørgsmålet om, hvorvidt de påklagede SMS-beskeder er afsendt/modtaget. Såfremt dette er tilfældet, vil klageren som udgangspunkt hæfte for det påklagede beløb.

Der skal således tages stilling til, om klageren har sandsynliggjort, at han ikke har afsendt/modtaget SMS-beskeder i det givne omfang, samt modtaget indholdstakserede SMS og MMS beskeder som registreret.

Det fremgår af de af indklagede foretagne tekniske undersøgelser, at det påklagede forbrug skete fra klagers SIM-kort. Af opkaldsspecifikationen fremgår endvidere, at klager blev registreret for at have modtaget en indholdstakseret SMS umiddelbart efter registreringen af en afsendt SMS-besked til samme nummer. Yderligere bemærker nævnet, at der for en del opkald og SMS-beskeders vedkommende er registreret anerkendte og ikke-anerkendte opkald og beskeder i tidsmæssig nær sammenhæng. Eksempler på dette ses den 20. januar kl. 14.04, den 27. januar kl. 12.29, den 29. januar kl. 12.21 og den 2. februar kl. 22.51.

Nævnet finder det sandsynliggjort, at de påklagede opkald blev foretaget fra klagers telefon, og idet nævnet i øvrigt ikke har kompetence til at påse, om øvrig lovgivning er overholdt, kan klager ikke gives medhold.

 

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Der gives ikke klager, NN, medhold i klagen over indklagede, TDC Mobil A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, TDC Mobil A/S, betaler 3.000 i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.