Overskriftsbillede til Mobil – regningsklage – WAP-opkald. (J.nr. 10.10-0256-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET 

Klagetema:                              Regningsklage – der klages over WAP-opkald

Resume:

Klagerens datter havde en telefon, hvorfra der var foretaget en række WAP opkald. Dette resulterede i en regning, som klager ikke ville vedkende. Nævnet fandt det dog sandsynliggjort, at opkaldene var foretaget fra klagers telefon, og at klager derfor måtte betale regningen.

Klager:                                     NN

Indklagede:                              TDC Mobil A/S
v/ TDC Services A/S
Sletvej 30
8310 Tranbjerg J

Behandlet på nævnsmøde nr. 12

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling for opkald til WAP
Påklaget beløb: 1.344,94 kr.
Påklaget periode: 1. august til 30. oktober 2003
Klageren reklameret til indklagede: 4. januar 2004
Indklagede truffet afgørelse: 11. februar 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Ved brev af 4. januar 2004 rettede klageren henvendelse til indklagede, idet klageren havde modtaget en regning, hvorpå var registreret opkald, som han ikke kunne vedkende sig. Den pågældende mobiltelefon havde været anvendt af klagerens datter. Pr. 11. februar 2004 traf indklagede afgørelse i sagen. Af afgørelsen fremgik det, at en gennemgang af regningen havde afsløret, at der fra mobiltelefonen var registreret opkald via WAP og GPRS. Selskabet fastholdt regningskravet for så vidt angik WAP-opkaldene, mens selskabet frafaldt kravet for så vidt angik GPRS-opkaldene, idet modtageren af GPRS sms-beskederne ikke figurerede på opkaldslisterne. I brevet redegjorde indklagede ganske kortfattet for WAP-funktionen. Sagen blev herefter indbragt for Teleankenævnet.

Klage modtaget i sekretariatet: 23. februar 2004
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:
 
Klageren:
 
Klageren bestrider rigtigheden af de påklagede opkald, idet han henviser til, at datteren aldrig har gjort brug af tjenesterne og i øvrigt slet ikke er klar over, hvordan man bruger dem.

Indklagede:

Indklagede fastholder det udestående beløb, idet selskabets undersøgelser ikke har afsløret fejl eller tegn på uregelmæssigheder.
 
NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Teleankenævnet skal indledningsvis til almindelig orientering oplyse, at nævnet i en række andre klagesager vedrørende opkald til WAP har givet klagerne medhold. Disse sager har alle været karakteriseret ved at vedrøre utilsigtet forbrug som følge af en række formålsløse og gentagne opkald/opkaldsforsøg til WAP forårsaget af klagernes fejlagtige og/eller utilsigtede opsætning af e-mailklientfunktionen.

Teleankenævnet har imidlertid i den foreliggende sag lagt vægt på, at sagen ikke udviser de ovenfor beskrevne kendetegn, idet de påklagede opkald til WAP alle er kendetegnet ved at

optræde med uensartede intervaller og ved at være af forskellig varighed. Det er derfor nævnets vurdering, at der i den foreliggende sag er tale om en almindelig regningsklagesag, der er karakteriseret ved, at klageren ikke kan vedkende sig en række opkald, som teleselskabet har registreret på klagerens telefonregning. Sagen bør derfor efter nævnets vurdering afgøres på baggrund af en almindelig bevisvurdering.

Teleankenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at indklagedes undersøgelser ikke har afsløret fejl eller tegn på uregelmæssigheder.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der i nær tidsmæssig tilknytning til flere af de påklagede WAP-opkald er registreret ikke påklagede opkald. Den 4. september 2003 kl. 21.48 er der således registreret et påklaget opkald til WAP. Kl. 21.55 følger herefter et ikke påklaget opkald til nummeret 4521730109. Den 10. september 2003 kl. 20.35 er der endvidere registreret et påklaget opkald til WAP. Kl. 20.38 følger derpå et ikke påklaget opkald til nummeret 4586933966.

Teleankenævnet finder det herefter sandsynliggjort, at de påklagede opkald til WAP er foretaget fra klagerens telefon.

Nævnet træffer herefter følgende:

                                                              AFGØRELSE:

Der kan ikke gives klageren, NN, medhold i klagen over indklagede, TDC Mobil A/S.