Overskriftsbillede til Regningsklage/Internet – forøget forbrug samt opkald på tidspunkter, hvor klageren var på arbejde, samt klage over rykkergebyrer forbundet hermed. (J.nr. 12.01-0200-03) 

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Regningsklage/internet – forøget forbrug samt opkald på tidspunkter, hvor klageren var på arbejde, samt klage over rykkergebyrer forbundet hermed

Resume:

Klager havde i en periode et forhøjet forbrug. På baggrund af omstændighederne fandt nævnet, at det var udtryk for klagers reelle forbrug. Klager måtte derfor betale sine regninger. Klager havde dog også modtaget rykkere. På baggrund af telefonisk henvendelse til indklagede vedrørende en af regningerne, kunne det ikke udelukkes, at der var tale om en klage, hvorved indklagede var forpligtiget til at sætte opkrævningen i bero. Klager skulle derfor ikke betale rykkerne.

Klageren:
NN

Indklagede:
Orange A/S
Holmbladsgade 139
2300 København S

Klagen behandlet på mødet den:
1. marts 2004

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 12.01-0200-03

Klagen vedrører: Indklagedes registrering af opkald til internettet i perioden fra
den 5. februar 2003 til den 4. april 2003
Påklaget beløb: kr. 979,55 og kr. 1.333,78 opkrævet på faktura af hhv. 5. marts 2003
og 5. april 2003 samt rykkergebyrer
Aftaledato: Løbende internetabonnement
Klageren reklameret skriftligt til indklagede: den 11. juni 2003
Indklagede truffet afgørelse: den 24. august 2003

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Efter i marts og april 2003 at have modtaget regninger for et internetforbrug, der var højere end sædvanligt, henvendte klageren sig først telefonisk og derefter den 11. juni 2003 skriftligt til indklagede. Indklagede fremsendte herefter specificerede opkaldslister til klageren, men fortsatte med at rykke for de påklagede regninger, ligesom der blev fremsendt inkassovarsel til klageren.

Den 14. august 2003 traf indklagede afgørelse om at fastholde regningskravet, idet der ikke var konstateret fejl i forbindelse med registreringen af opkald.

Klageskema modtaget i sekretariatet: 1. september 2003

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klageren

Klageren bestrider at have foretaget opkald i et omfang, som registreret af indklagede, idet forbruget ifølge de påklagede regninger er steget i forhold til klagerens tidligere forbrug.

På sekretariatets anmodning har klageren konkretiseret sin klage med angivelse af seks opkald, som han ikke kan anerkende, idet enkelte af disse opkald er registreret på tidspunkter, hvor han ifølge fremlagte vagtplaner ikke var på arbejde. Klageren henviser desuden til, at han i perioder har været bortrejst. Klageren erkender dog, at der ikke er registreret opkald, medens han var bortrejst.

Klageren kan desuden ikke acceptere at betale rykkergebyrer, idet han allerede i marts måned 2003 klagede til indklagede, og da indklagede ikke må fremsende rykkere, så længe en klagesag verserer.

Indklagede

Indklagede fastholder regningskravet, idet der ikke er konstateret fejl i forbindelse med registreringen.
OVERSIGT OVER KLAGERENS REGISTREREDE FORBRUG

Klagerens internetforbrug i perioden fra oktober måned 2002 til april måned 2003 er opgjort således:

Måned
Forbrug kr.

Oktober 2002
534,56

November 2002
645,24

December 2002
570,36

Januar 2003
589,18

Februar 2003
979,55

Marts 2003
1333,78

April 2003
512,38

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Ifølge gældende abonnementsvilkår hæfter abonnenten over for teleselskabet for de ydelser, der leveres i henhold til vilkårene. Det er nævnets opfattelse, at indklagedes krav om betaling for det registrerede forbrug i den påklagede periode er fremsat i overens­stemmelse med abonnementsvilkårene. Indklagede har endvidere oplyst, at der ikke er konstateret fejl i forbindelse med registreringen af opkaldene.

Ved en gennemgang af det fremsendte vagtskema sammenholdt med opkaldslisten har nævnet bemærket, at kun enkelte af de nærmere specificerede, påklagede opkald er registreret på tidspunkter, hvor klagerens vagter var tidsfastsat. Da der i øvrigt ikke er registreret opkald, medens klageren ifølge vagtskemaet var på arbejde, er det nævnets opfattelse, at det ikke kan udelukkes, at klageren har været hjemme, da opkaldene blev registreret.

Nævnet har i den forbindelse bemærket, at klageren var bortrejst i perioden fra den 31. januar 2003 til den 3. februar 2003 og igen fra den 13. marts 2003 til den 17. marts 2003, og at der ikke er registreret opkald til nettet under klagerens bortrejse.

Herudover fremgår det af de fremlagte telefonregninger, at klagerens samtaleforbrug er faldet betydeligt efter klagerens modtagelse af den særligt forhøjede regning for forbruget i marts måned 2003, hvilket efter nævnets vurdering kunne tyde på, at det forøgede forbrug ikke skyldes misbrug af klagerens linie, men derimod er udtryk for klagerens reelle forbrug.

Med hensyn til den del af klagen, der vedrører indklagedes krav på rykkergebyrer m.m., skal nævnet bemærke, at indklagede den 22. april 2003 på baggrund af en telefonisk henvendelse fra klageren sendte denne en specifikation over de påklagede regninger. Da specifikationerne blev sendt uden følgeskrivelse, finder nævnet, at det ikke kan udelukkes, at henvendelsen fra klageren havde karakter af en egentlig klage.

På denne baggrund finder nævnet, at klageren må anses for forgæves at have indgivet en klage til indklagede senest den 22. april 2003, således at indklagede efter dette tidspunkt havde pligt til at stille opkrævningen af de omtvistede regningsbeløb i bero, jf. § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 786 af 19. september 2002 om udbud af telenet og teletjenester, jf. § 11, stk. 2, i nugældende bekendtgørelse nr. 666 af 10. juli 2003 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester. Klageren findes derfor ikke at skulle betale gebyrer for indklagedes fremsendelse af rykkere m.v. efter denne dato.

Nævnet træffer herefter følgende

AFGØRELSE:

Der kan ikke gives klageren, NN, medhold i klagen over regningerne af hen­holdsvis 5. marts 2003 og 5. april 2003.

Indklagede, Orange A/S, tilpligtes dog at anerkende, at klageren skal fritages for betaling af gebyrer for rykkere m.v. vedrørende de påklagede regninger fremsendt efter den 22. april 2003 samt for betaling af gebyr for fremsendelse af specificerede opkaldslister, i alt kr. 40,00.

På Teleankenævnets vegne, den

Formand                                                     /                                Sagsbehandler