Overskriftsbillede til Rykkergebyrer, udlandstaksering samt regningsklage. (J.nr. 10.01-0516-03)

AFGØRELSE I TELEANKENÆVNET

Klagetema: Klage over rykkergebyrer, udlandstaksering, samt regningsklage

Resume:
Klager havde modtaget en faktura for en række opkald og sms’er, foretaget gennem det tyske net, som denne ikke ville vedkende sig. Indklagede havde eftergivet sms’erne. Nævnet fandt, at indklagede havde godtgjort, at klager havde befundet sig inden for et geografisk område, der bevirkede, at klager benyttede det tyske net. Ydermere fandt nævnet det godgjort, at klager havde mulighed for at beskytte sig mod opkobling gennem det tyske net. Omvendt fandt nævnet, at klager ikke havde løftet bevisbyrden for, at der skulle være sket misbrug af telefonen, da der var en nær sammenhæng mellem anerkendte og ikke anerkendte opkald. I forbindelse med fakturaen havde indklagede set sig berettiget til at opkræve 5 rykkergebyrer af 100 kr. Nævnet fandt dog, at det efter renteloven kun var tilladt at opkræve rykkergebyre af op til 100, 3 gange med min. 10 dages mellemrum. Klager fik derfor kun delvist medhold i en sænkning af rykkergebyret fra 500 kr. til 300 kr.

Klageren:
NN

Indklagede:
TDC Services A/S
Att.: SAQS – D.360
Teglholmsgade 1,
0900 København C

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 10.01-0516-03

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling af registreret forbrug
Påklaget beløb: ikke angivet specifikt, men klagen vedr. faktura 4.
Aftaledato: Løbende mobilabonnement
Klageren reklameret til indklagede: 17. oktober 2002
Indklagede truffet afgørelse: 27. december 2002 og den 26. august 2003

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Den 17. oktober 2002 reklamerede klageren til indklagede over opkald foretaget via klagerens SIM kort med nummeret 2945 5159, jf. brev af  9. februar 2004 til Teleankenævnet. Selskabet fastholdt den 27. december 2002 opkrævningen af klagebeløbet. Klagen vedrørte opkald til almindelige numre samt SMS-beskeder.

Indklagede valgte i afgørelse af 27. december 2002 at eftergive en del af det påklagede beløb i form af 1221 SMS-beskeder, idet selskabet ikke kunne redegøre for modtagerne af disse.

Klageren fastholdt sin klage over selskabet den 20. august 2003, hvorefter selskabet fastholdt endnu en gang i brev af 26. august 2003.

Indklagede oplyste i brev af 9. februar 2004, at der ingen fejl var fundet i de registrerede regningsdata, og at selskabet havde foretaget en kontrol af de benyttede sendemaster og SIM kortets placering.

Indklagede har afslutningsvis oplyst, at klagerens SIM kort har været benyttet i tre forskellige telefoner, men fortrinsvis i telefonen med IMEI nummeret 350104103659170.

Efter indklagedes oplysninger havde selskabet fremsendt 5 rykkerskrivelser vedr. faktura 4, og selskabet ønskede at fastholde opkrævningen af disse, jf. brev af 16. marts 2004.

Sekretariatet har spurgt indklagede om følgende:

  • Om kunden kan sætte sin telefon op således, at den ikke kan kalde op via en udenlandsk mast (f.eks. en svensk eller tysk). Herunder en beskrivelse af hvordan.
  • Om kunderne informeres om denne mulighed for at indstille telefonen
  • Om det altid er synligt på telefonens display, hvis kunden skifter net f.eks. til et udenlandsk net.

Sekretariatet har i mail af 26. marts 2004 stillet uddybende spørgsmål, hvortil indklagede i mail af 30. marts 2004 har svaret, at hvis kunden har indstillet sin telefon til manuel roaming (det kan også kaldes manuelt netvalg), vil det kun være muligt at foretage opkald via den operatør som kunden har valgt og ikke som i denne kundes tilfælde via en udenlandsk udbyder, når kunden befinder sig i et grænseområde. Hvis kunden indstiller sin telefon til automatisk roaming (det kan også kaldes automatisk netvalg), vil telefonen være koblet op på det net, der er kraftigst på det geografiske sted, kunden befinder sig.

Det er ikke muligt at redegøre for, hvordan det fysisk foretages, da dette er forskelligt fra telefon til telefon. Men det er beskrevet i telefonens betjeningsvejledning.

I forhold til spørgsmål 3 om, hvorvidt det altid er synligt, har indklagede oplyst, at det afhænger af, om kundens telefon er indstillet til dette. Kunden bestemmer selv, hvordan telefonen skal konfigureres.

Klage modtaget i sekretariatet: den 5. januar 2004.

PARTERNES KRAV

Klageren

  • At de påklagede opkald på faktura nr. 4 for perioden fra den 14. april 2002 til den 13. juli 2002 fratrækkes på regningen, og at selskabet frafalder rykkergebyrer og renter for den periode, hvor klagen har været under behandling hos indklagede.
  • Klageren anfægter modtagelsen af opkald i Tyskland og de øvrige opkald, som er markeret på opkaldslisten for den påklagede periode. Klageren accepterer indklagedes tilbud om eftergivelse af alle de fakturerede SMS-beskeder på faktura 4.

Indklagede

  • At klageren indbetaler det skyldige beløb på faktura 4, bortset fra de fakturerede SMS-beskeder, idet indklagede krediterer klageren dette beløb. Indklagede understøtter sin sag med, at indklagede af klagerens opkaldsregistreringer kan se, at klageren bl.a. har opholdt sig i kystområder, hvor det ikke kan udelukkes, at den udenlandske sender er kraftigere end den danske. Endelig fastholder indklagede idet  alle opkald er registreret på klagerens SIM kort.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Teleankenævnet har taget til efterretning, at indklagede har tilbudt klageren at eftergive opkrævningen af alle SMS-beskederne på faktura 4.

Klageren har fremsendt markerede opkaldslister, hvoraf de påklagede opkald fremgår. Teleankenævnet har i den forbindelse kunnet konstatere nær tidsmæssig sammenhæng mellem påklagede og anerkendte opkald, hvilket indikerer, at SIM kortet er anvendt af klageren eller en anden med klagerens samtykke i den periode.

F.eks. kan nævnes:

  • et anerkendt opkald den 22. april 2002 kl. 9:59 efterfulgt af et påklaget opkald til nummeret 2488 7265 kl. 10:00
  • et anerkendt opkald den 1. maj 2002 kl. 9:28 efterfulgt af et påklaget opkald til nummeret 54760551 kl. 9:30
  • fire påklagede opkald den 1. maj 2002 i tidsrummet fra kl. 14:14 til kl. 14:17 efterfulgt af et vedkendt opkald samme dag kl. 14:18.

Teleankenævnet finder desuden, at det forhold, at de påklagede opkald alle er ført via klagerens SIM kort, taler imod misbrug.

Klageren oplyste, at hun ikke havde opholdt sig i nærheden af den dansk/tyske grænse og derfor ikke kunne anerkende faktureringen af opkaldet til Tyskland.[1]

Teleankenævnet har noteret sig, at selskabets tilringningslister viste, at klageren på tidspunktet for det påklagede opkald havde modtaget opkald på sin mobiltelefon, som viste, at hun opholdt sig i Dannemare samt Rødby området, hvilket efter indklagedes oplysninger kunne forårsage, at opkaldene blev registreret via den tyske sendemast.

Det er Teleankenævnets vurdering, at selskabet har sandsynliggjort, at klageren kan have opholdt sig i et geografisk område, som kan have resulteret i, at opkaldene er ført via en tysk mast (celle).

Teleankenævnet finder, at indklagede har godtgjort, at klageren havde mulighederne for at beskytte sig mod denne type overraskelse ved at indstille sin telefon til manuel netvalg.

Henset til det forhold, at klageren ikke har løftet bevisbyrden for misbrug, og at det er klagerens SIM kort, der er anvendt ved de påklagede opkald, finder nævnet det sandsynligt, at de almindelige opkald er foretaget af en person med adgang til klagerens SIM kort.

Hvad angår rykkergebyrer har indklagede, som angivet i bilag 2, opkrævet 5 rykkergebyrer for faktura 4 på hver 100 kr. Indklagede har fremhævet, at selskabet ser sig berettiget til at igangsætte endnu en rykkerprocedure, efter selskabet har haft berosat opkrævningen, hvilket er årsagen til at antallet af rykkere er nået op på 5.

Det er Teleankenævnets vurdering på trods heraf, at dette strider mod rentelovens § 9b[2], som alene giver mulighed for at opkræve et gebyr på op til 100 kr. inkl. moms for hver af de tre første rykkere, såfremt der går mindst 10 dage mellem afsendelsen af hver rykker.


Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE:

Teleankenævnet har taget til efterretning, at indklagede har eftergivet klageren i alt 3639 SMS-beskeder på faktura nr. 4. For så vidt angår rykkergebyrerne på i alt 500 kr. vedr. faktura 4 giver Teleankenævnet klageren delvist medhold, idet indklagede pålægges at eftergive klageren 2 rykkergebyrer således, at rykkergebyrerne nedsættes til 300 kr.

På Teleankenævnets vegne,

John Lundum
Formand                                            /                             NN
Juridisk sagsbehandler


[1] Dette stemmer dog ikke overens med klagerens markeringer på opkaldslisten, hvor opkaldet til Tyskland den 24. april 2002 er markeret anerkendt.
[2] Renteloven. Lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. september 1986, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 1098 af 21. december 1994, lov nr. 462 af 7. juni 2001 og lov nr. 379 af 6. juni 2002.