Overskriftsbillede til Saldokontrol – spørgsmål om ophævelse af maximum. (J.nr. 10.04-0705-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Aftaleforhold – saldokontrol – spørgsmål om ophævelse af maximum

Resume:
Klager havde et abonnement med saldokontrol. Efter abonnementet blev spærret som resultat af en saldooverskridelse, ville klager hæve saldokontrollen for en måned, med det resultat at saldokontrollen blev ophævet fuldstændigt, med væsentlig højere forbrug til følge. Nævnet fandt at klager var blevet oplyst om reglerne for saldokontrol. Da klager ikke kunne oplyse hvornår og hvad indklagede havde fortalt, da der blev ringet for at hæve saldokontrollen, lagde nævnet til grund at hun var blevet oplyst om de gældende regler for saldokontrol, som hun vidste eller burde vide. Klager fik derfor ikke medhold.

Klageren:
NN

Indklagede:
TDC Mobil A/S
v/ TDC Services
Sletvej 30, ø-187
8310 Tranbjerg

Sagen blev behandlet på nævnsmøde nr. 15 den 25. oktober 2004

SAGSFREMSTILLING
Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling for forbrug
Påklaget beløb: 2.584,04 kr.
Aftaleform: Mobilabonnement
Klageren reklameret til indklagede: 16. marts 2004
Indklagede truffet afgørelse: 6. april 2004

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klageren havde ved oprettelsen af sit mobiltelefonabonnement hos indklagede samtidigt oprettet en saldokontrol med et maksimum på 250 kr. Den 15. oktober 2003 blev klagers mobiltelefon spærret for forbrug p.g.a. overskridelse af det maksimale forbrug. Klageren ophævede dog spærringen, uden at forbrugsgrænsen samtidig blev hævet. Forbruget var herefter uden begrænsning i resten af fakturaperioden. Ved modtagelse af faktura for perioden 6. oktober 2003 til 5. januar 2004 konstaterede klageren, at det registrerede forbrug langt oversteg den med indklagede aftalte saldokontrol på 250 kr. Klager erkendte selv at have ophævet maksimum i oktober 2003, men havde ved henvendelse til indklagede fået det indtryk, at hun derved alene ophævede saldokontrollen for en enkelt måned. Ved modtagelsen af regningen for oktober kvartal 2003 viste det sig dog, at maksimum havde været ophævet i hele regningsperioden. Klageren valgte derfor at klage til indklagede. Indklagede fastholdt sit krav, idet klager selv telefonisk havde ophævet maksimum og ikke ved den lejlighed havde hævet forbrugsgrænsen. Klager valgte derfor at indbringe sagen for Teleankenævnet.

Klage modtaget i nævnets: 26. maj 2004

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

Klageren:

Gør gældende, at hun alene har ophævet sit saldomaksimum for oktober 2003. Hun gør endvidere gældende, at hun ved henvendelse til indklagede havde fået oplyst, at det var muligt alene at ophæve saldokontrollen for en enkelt måned.

Indklagede:

Fastholder krav om betaling, idet klageren selv har ophævet saldokontrollen og ikke samtidig har begrænset sit forbrug til et nyt maksimum. Gør i øvrigt gældende, at klageren i forbindelse med oprettelsen af saldokontrol blev informeret om, at klageren ved ophævelsen af saldokontrollen enten kunne hæve maksimum eller kunne ophæve maksimum uden samtidig at indsætte et nyt maksimum. Herved ville forbruget være frit indtil starten af en ny regningsperiode.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Det fremgår af sagen, at klageren ikke bestrider at have ophævet sin saldokontrol i oktober 2003. Klageren har ej heller bestridt, at hun ved den lejlighed ikke indsatte et nyt beløbsmaksimum, men lod forbruget være frit. Det, nævnets medlemmer således skal tage stilling til, er, om klageren ved ophævelsen af sin saldokontrol vidste eller burde vide, at hun derved ophævede saldokontrollen for hele regningsperioden, eller om hun med rette kunne tro, at hun alene ophævede den for oktober måned.

Indklagede har oplyst, at klageren i forbindelse med indgåelsen af aftalen om saldokontrol modtog en brochure om, hvorledes saldokontrol virker, herunder hvilke muligheder der for at ophæve saldokontrol og indsætte et nyt forbrugsmaksimum. Det fremgår heraf udtrykkeligt, at det via pin-kode ved telefonisk ophævelse af saldokontrollen er muligt enten at hæve forbrugsgrænsen eller at lade forbruget være frit. Det fremgår endvidere, at ”ophæver du spærringen, vil beløbsgrænsen så være ophævet, indtil næste regningsperiode starter. Dit samtaleforbrug vil herefter blive nulstillet og saldokontrol vil igen virke normalt. Vælger du at ændre din beløbsgrænse, vil den nye beløbsgrænse så gælde, indtil du ønsker at ændre den igen.”.

Nævnets har fra indklagede indhentet oplysning om, at den telefoniske guide til forhøjelse eller ophævelse af saldokontrol stiller brugeren over for valgmulighederne ”at ophæve spærring” eller ”nyt maksimum”.

På denne baggrund er det nævnets opfattelse, at klageren vidste eller burde vide, at hun ved ophævelsen af saldokontrol i oktober 2003 ophævede saldokontrol for hele regningsperioden.

Klageren har oplyst, at hun ved telefonisk henvendelse til indklagede blev oplyst om, at saldokontrollen kunne ophæves for en enkelt måned. Det er nævnets opfattelse, at en nærliggende mulighed er, at klageren ved en telefonisk henvendelse til indklagede eventuelt har forvekslet udtrykket regningsperiode med en kalendermåned og således har sidestillet de to ting. Da klageren imidlertid ikke har kunnet oplyse nærmere om, hvornår hun henvendte sig til indklagede, og hvad indklagede nærmere oplyste hende om, lægger nævnets til grund, at klager er blevet informeret om de gældende regler for saldokontrol, som klager i øvrigt var eller burde være bekendt med.

Nævnet træffer herefter følgende:

AFGØRELSE

Klager, NN, kan ikke gives medhold i sin klage over indklagede, TDC Mobil A/S.

Det indbetalte klagegebyr på 150 kr. returneres ikke til klager, jf. vedtægternes § 12.

Indklagede, TDC Mobil A/S, betaler 3.000 kr. i sagsomkostninger til Teleankenævnet, jf. vedtægternes § 25.