Overskriftsbillede til TV – mangler ved det leverede – ældre tv-bokse (21-161)

Klager havde et tv- og bredbåndsabonnement hos indklagede. Klager havde syv tv-bokse på sin adresse. Klager havde i flere tilfælde oplevet, at den ene af hans syv tv-bokse tabte forbindelsen. Indklagede udskiftede denne til en tv-boks, som fungerede ligesom den gamle tv-boks. Men klagers problemet blev ikke afhjulpet. Da klager udskiftede et tv-apparat, fungerede den udskiftede tv-boks fint med det nye fjernsyn. Klager klagede til indklagede, idet han havde haft problemer med tv-forbindelsen, som efter klagers opfattelse skyldtes den gamle tv-boks, som indklagede burde have skiftet med en ny tv-boks i stedet for en brugt. Klager ønskede, at indklagede ydede en erstatning på 15.000 kr. for tidsforbrug og køb af nyt fjernsyn og nyt tv-møbel. Klager ønskede subsidiært, at indklagede ændrede klagers abonnement til ny portefølje med 5 nye tv-bokse til en fast pris i fem år svarende til den pris, som klager betalte for sit abonnement. Indklagede afviste klagers krav og gjorde gældende, at da tv-boksene var indklagedes ejendom, var de ikke omfattet af en reklamationsperiode, og at indklagede fejlrettede disse uanset alderen på tv-boksene. Da klagers tv-bokse var udgået af produktion, var det kun muligt at udskifte disse med renoverede bokse. Klager indbragte herefter sagen for Teleankenævnet. Nævnet bemærkede, at det ikke fandtes godtgjort, at klagers kortvarige problemer med forbindelsen på det ene af klagers fjernsyn alene skyldtes den brugte tv-boks, som indklagede skiftede den gamle tv-boks ud med. Nævnet lagde herved vægt på, at klagers problem blev løst ved klagers køb af et nyt fjernsyn. Det var nævnets opfattelse, at det ikke alene beroede på forhold hos indklagede, at forbindelsen ikke virkede.  For så vidt angik klagers bemærkninger om, at indklagede ikke burde have udskiftet en tv-boks med en brugt tv-boks, bemærkede nævnet, at indklagede i henhold til aftalen alene var forpligtet til at levere funktionsdygtige tv-bokse for at levere en fejlfri tv-forbindelse til klagers adresse. Der var således intet til hinder for, at indklagede anvendte brugte tv-bokse ved fejlretning af ældre tv-bokse.

Nævnet fandt ikke, at indklagede ved udskiftning af tv-boksen med en brugt havde handlet ansvarspådragende. Det af klager rejste erstatningskrav derfor ikke kunne imødekommes. Klager fik ikke medhold i klagen.