Overskriftsbillede til Uanmodet levering af andet end udlandsopkald (J. nr. 1.02-0019-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Klagetema: Uanmodet levering af andet end udlandsopkald

Resume:
Klager havde indgået en aftale om, at al udenlandstelefoni via fastnet skulle gå gennem en bestemt udbyder via fast forvalg. Ordningen fungerede fint, indtil klagers udbyder blev overtaget af indklagede. Herefter modtog klager også regninger for indlandstelefoni. Det fremgik af klagers tilmeldingsblanket, at aftalen kun vedrørte udenlandstelefoni. Dertil følger det af forbrugeraftaleloven § 4, at en forbruger ikke er forpligtiget til at betale for ydelser fra erhvervsdrivende, som forbrugeren ikke har anmodet om. Nævnet kom derfor frem til at klager ikke skulle betale for indlandstelefonien.

Klageren:
NN

Indklagede:
Telegroup Scandinavia A/S
Nu: Telia Telecom A/S
Ejby Industrivej 135
2600 Glostrup

Behandlet på nævnets møde den: 28. november 2003

SAGSFREMSTILLING
J.nr. 1.02-0019-03

Klagen vedrører: Indklagedes krav om betaling for andre opkald end opkald til udlandet
Påklaget beløb: Ca. kr. 2.600,00
Aftaledato: Tilmelding underskrevet den 14. oktober 1999
Klage indbragt for indklagede: 29. januar 2003 af IT- og Telestyrelsen
Indklagede truffet afgørelse i sagen: Indklagede har udtalt sig til styrelsen den 28. marts 2003

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Den 14. oktober 1999 underskrev klageren en blanket, hvorved han tilmeldte sig en såkaldt RSLCOM-service hos Telegroup Scandinavia A/S i Valby. Ved tilmeldingen erklærede klageren, at hans udlandsopkald fremover skulle foregå gennem det nævnte selskab ved fast operatørvalg. Af sagen fremgår det, at andre opkald blev foretaget via Tele2, hvor klageren havde sit fastnetabonnement.

Ordningen fungerede tilsyneladende efter hensigten indtil november 2002, hvor klageren begyndte af få regninger for andre opkald end udlandsopkald fra indklagede, der havde overtaget det omtalte teleselskab den 1. november 2002.

Klageren oplyser at have kontaktet indklagede flere gange i efteråret 2002, hvilket ikke er bestridt af indklagede, ligesom klageren i januar 2003 klagede til IT- og Telestyrelsen. Klagen resulterede bl.a. i en udtalelse fra indklagede, hvori kravet blev fastholdt.

Klageskema modtaget i sekretariatet: 4. august 2003

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

Klageren

Klageren erklærer sig villig til at betale for udlandsopkald foretaget via indklagede, men ikke for øvrig fastnettelefoni.

Indklagede

Indklagede oplyser, at der ikke i forbindelse med indklagedes overtagelse af Telegroup Scandinavia er sket ændringer i klagerens engagement. Da klageren har haft nytteværdien af de opkrævede opkald, fastholder indklagede regningskravet.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet har ved afgørelsen lagt til grund, at der mellem klageren og indklagede ifølge tilmeld­ings­blanket af 14. oktober 1999 alene forelå en aftale om, at klagerens udlands­opkald blev foretaget via indklagede ved fast forvalg. Der har således på intet tidspunkt været et aftaleforhold mellem klageren og indklagede om indlandstelefoni m.v.

Det følger af § 4, 2. punktum, i lov om visse forbrugeraftaler, at en forbruger ikke bliver forpligtet til at betale vederlag, hvis en erhvervsdrivende udfører en tjenesteydelse uden forbrugerens forudgående anmodning. Nævnet skal desuden henvise til fjernsalgs­direktivets artikel 9, hvorefter forbrugere skal fritages for enhver modydelse i tilfælde af levering uden forudgående anmodning, da manglende svar ikke er ensbetydende med samtykke.

I henhold til princippet i forbrugeraftaleloven finder nævnet, at klageren ikke hæfter for andre opkald end udlandsopkald foretaget gennem indklagede.

Nævnet træffer herefter følgende

AFGØRELSE:

Klageren, NN, fritages for indklagedes, Telia Telecom A/S, krav på betaling for andre opkald end udlandsopkald.