Overskriftsbillede til Persondatapolitik

Dataansvarlig
Teleankenævnet, er dataansvarlig for de personoplysninger, som ankenævnet behandler i forbindelse med din klagesag.

Kontaktoplysninger
Teleankenævnet
Cvr.nr. 27285341
Axeltorv 6, 1. Sal
1609 københavn v
Telefon: 33186900

Introduktion
Ankenævnet er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af personoplysninger om vores klagesagers parter, samarbejdspartnere og medarbejdere. Vi beskytter personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelsesforordningen. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan ankenævnet behandler og passer på personoplysninger. Derudover vil vi gerne oplyse dig om, hvilke rettigheder du har, når vi håndterer dine personoplysninger.

Behandlingssikkerhed
Ankenævnet har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

Vi har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Ligeledes laves der på baggrund af en risikovurdering relevant kryptering, logning og back-up af data.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for identitetstyveri, økonomisk tab, diskrimination, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dine forholdsregler.

Grundlæggende behandlingsprincipper

* Personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.

* Oplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og saglige formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

* Oplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.

* Oplysninger skal være korrekte, og der skal laves passende tiltag for at sikre, at urigtige oplysninger berigtiges eller slettes.

* Oplysninger skal opbevares således, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i længere tid, end der er nødvendigt for at opfylde formålet.

* Oplysninger skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling, ligesom det skal sikres, at oplysninger ikke går tabt eller bliver beskadiget.

Hvor personoplysninger stammer fra
Ankenævnet behandler personoplysninger modtaget fra sagens parter, det vil sige fra dig, din eventuelle repræsentant og det teleselskab du klager over.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Ankenævnet videregiver de modtagne personoplysninger til parterne i den pågældende klagesag. Ankenævnet overfører ikke personoplysninger til tredjelande (lande uden for eu/eøs).

Kategorier af personoplysninger
Ankenævnet behandler de personoplysninger, som du og det teleselskab, du klager over, udleverer til os.

Oplysningerne kan være almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger, oplysninger om økonomiske forhold som f.eks. relevante oplysninger om forbrug, regninger, opkalds- og forbrugsspecifikationer, betalinger og kontonummer. Det kan også være mere følsomme personligoplysninger for eksempel om dit helbred i det omfang du selv sender disse oplysninger til ankenævnet samt oplysninger om dit cpr-nummer, for at kunne kommunikere med dig gennem E-boks.

Formål og retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger
Ankenævnet behandler personoplysninger til brug for ankenævnets afgørelse af din(e) konkrete klagesag(er), og benytter ikke oplysningerne til andre formål.

Behandlingen sker på baggrund af det samtykke, du giver ved indgivelse af din klage. Ankenævnets hjemmel til at måtte behandle almindelige personoplysninger om dig findes således i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Hjemlen til at ankenævnet må behandle særlige kategorier af personoplysninger om dig findes i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, og hjemlen til behandling af dit personnummer følger af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Eventuel behandling af personoplysninger foretages, når det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse for parterne i sagen, ankenævnet eller tredjemand eller for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og du bedes i så fald kontakte os.

Hvis dit samtykke tilbagekaldes, vil oplysningerne i klagesagen blive slettet og vil ikke længere være tilgængelige. Såfremt oplysningerne vedrører en endnu ikke afgjort klagesag, anses sagen ved tilbagekaldelse af samtykke for trukket tilbage, hvilket medfører at sagen afsluttes, lukkes og klagegebyret returneres.

Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af ankenævnets behandling af personoplysninger op til tidspunktet for tilbagekaldelsen, ligesom det heller ikke påvirker lovligheden af en allerede afsagt afgørelse.

Opbevaring af personoplysninger
Ankenævnet sletter personoplysningerne, når der ikke længere er behov for at behandle dem til at opfylde ovenfornævnte formål. Ankenævnet sletter oplysningerne, efter endt behandling af klagesagen. Endelige afgørelser, der er truffet på baggrund af oplysningerne, kan behandles og opbevares længere tid, hvis de forud er blevet anonymiseret.

Hvor lagres dine personoplysninger
Personoplysningerne opbevares i cloud-baseret tjenester inden for EU. Nogle personoplysninger administreres af underleverandører (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på ankenævnets vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata samt den databehandleraftale, som vi har indgået med underleverandøren.

Registreredes rettigheder
Personer, som vi behandler oplysninger om (registrerede), har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder.

* Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi har om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem vi eventuelt har videregivet data til. Du har desuden ret til at få oplyst dine rettigheder, jf. nedenfor.

Ankenævnet videresender løbende alle dokumenter, som modtages fra enten klageren eller teleselskabet til modparten. Derved har begge sagens parter altid indsigt i sagens oplysninger.

Anmodninger vedrørende dine rettigheder, der er åbenbart grundløse eller overdrevne – især fordi de gentages – kan afvises, eller ankenævnet kan opkræve et rimeligt gebyr for at besvare anmodningen.

* Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller opdateret. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

* Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan som klager til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter sagens akter slettes. Har ankenævnet ikke allerede truffet afgørelse i klagesagen, vil en tilbagekaldelse af samtykket betyde, at sagen lukkes, og at ankenævnet ikke kan afgøre tvisten.

* Ret til dataportabilitet og transmission af personoplysninger
Under visse omstændigheder har den registrerede ret til at modtage en kopi af den pågældendes personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om at ankenævnet transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig. I praksis sker dette automatisk i forbindelse med ankenævnets oversendelse af sagen til en anden instans, såfremt ankenævnet vurderer, at ankenævnet ikke er rette klageinstans.

* Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører en særlig situation hos dig. Idet ankenævnets behandling af personoplysninger har grundlag i et afgivet samtykke fra klageren, der kan tilbagekaldes, har ret til indsigelse mod behandlingen for klageren ikke selvstændig betydning. I visse tilfælde har registrerede på trods af dette ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af den pågældendes personoplysninger.

* Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt. Betingelserne kan bl.a. være, at du ikke mener, at personoplysningerne, der behandles om dig, er rigtige. Det kan også være, at du mener, at dine oplysningerne behandles ulovligt, men du ikke ønsker dem slettet og derfor anmoder om begrænset behandling. Anmodning om begrænsning kan i visse tilfælde medføre, at sagen ikke kan behandles og derfor bliver afvist af ankenævnet.

Automatiske afgørelser
Ankenævnet træffer ikke automatiske afgørelser på baggrund af personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Såfremt du ønsker at gøre brug af ovenfornævnte rettigheder, må du rette henvendelse til Teleankenævnet.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Links til andre hjemmesider
På ankenævnets hjemmeside er der links til andre virksomheders eller myndigheders hjemmesider. Teleankenævnet er ikke ansvarligt for indholdet af andre virksomheders eller myndigheders hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling og behandling af personlige oplysninger.

Ændring af persondatapolitikken
Teleankenævnet forbeholder sig ret til at ændre nærværende persondatapolitik som følge af væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.