Overskriftsbillede til Flere tjenester – mangler – afslag – erstatning (17-565)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 8. august 2019 – møde 157

RESUMÉ

Klagen vedrørte en tvist mellem en antenneforening og et af antenneforeningens medlemmer. Det var klagers opfattelse, at der havde været mangler ved indklagedes ydelse, og at indklagede uberettiget havde lukket for både TV- og internetforbindelse til klager. Klager krævede derfor kompensation og erstatning. Indklagede krævede klagen afvist fra behandling ved Teleankenævnet. Indklagede gjorde gældende, at antenneforeningen ikke driver erhvervsvirksomhed, men er en demokratisk styret forening, der drives på et ikke-kommercielt grundlag. Indklagede har således gjort gældende, at indklagede hverken er teleudbyder som defineret i Telelovens § 2, nr. 1, eller erhvervsmæssig teleudbyder som defineret i Telelovens § 2, nr. 2, men derimod henhører under betegnelsen slutbruger som defineret i telelovens § 2, nr. 3. Videre gjorde antenneforeningen gældende, at Teleankenævnet i henhold til nævnets egne vedtægter ikke havde kompetence til at behandle klagen. Indklagede fandt, at tvister mellem foreningen og medlemmerne skulle afgøres på grundlag af vedtægterne og skulle følgelig afgøres af domstolene.

Nævnet bemærkede, at der mellem det enkelte medlem og antenneforeningen består et forhold, der har adskillige ligheder med forholdet mellem en slutbruger og en udbyder, og at nævnet finder, at tvisten mellem parterne også kan behandles af nævnet. Nævnet bemærkede, at nævnet også tidligere havde behandlet klager over antenneforeninger fra et medlem af vedkommende forening. Videre bemærkede nævnet, at der ved afgørelsen skal tages hensyn til, at de almindelige forbrugerbeskyttende regler ikke kan finde direkte anvendelse, idet forholdet mellem parterne har flere ligheder med civilkøb end med forbrugerkøb. Nævnet fandt imidlertid ikke, at klager havde godtgjort, at indklagedes ydelse havde lidt af mangler. Nævnet kunne derfor ikke give klager medhold i kravet om kompensation som følge af mangler. Nævnet fandt endvidere, at indklagedes lukning for både TV signal og internetforbindelse havde været hjemlet i indklagedes vedtægter, og at dette vilkår ikke kunne betegnes som urimeligt. Nævnet kunne derfor heller ikke på dette punkt give klager medhold.

Læs hele afgørelsen her: Flere tjenester – mangler – afslag – erstatning (17-565)