Overskriftsbillede til Internet – Aftaleforhold – Uanmodet levering – Manglende opsigelse – Passivitet (J.nr. 12.06-0406-15)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 19. maj 2016 – mødenr. 119

RESUMÉ:

Klager indgik i december 2000 en aftale om levering af internetabonnement af typen Dial-Up, og har på et senere ikke nærmere angivet tidspunkt indgået en ny aftale om levering af bredbånd, hvorefter klager har har foretaget rettidige årlige indbetalinger for begge abonnementer. Klager blev i 2015 opmærksom på disse indbetalinger og sendte en klage til indklagede, hvori hun gjorde gældende, at hun på et ikke nærmere angivet tidspunkt havde opsagt Dial-Up abonnementet og derfor ville have indbetalingerne foretaget efter 2001 refunderet. Indklagede afviste at have modtaget en opsigelse, men krediterede pr. kulance to års abonnementsafgift. Sagen blev herefter indbragt for Teleankenævnet. Nævnet bemærker, at det har været teknisk muligt at benytte Dial-Up abonnementet i klageperioden. Da klager ikke har været klar over, at havde to abonnementer, burde indklagede i forbindelse med oprettelsen af det andet abonnement have vejledt klager om, at der ikke var behov for Dial-Up abonnementet. Nævnet bemærker, at klagers krav på tilbagebetaling, som udgangspunkt er ophørt ved forældelse efter forældelsesreglerne i forældelsesloven. Endvidere bemærker nævnet, at klager først har konstateret, at hun havde et aktivt Dial-Up abonnement ca. 15 år efter og at hun løbende har betalt opkrævningerne for dette abonnement. Nævnet finder derfor, at klager har udvist en sådan grad af passivitet, at klager ikke har krav på at blive krediteret fuldt ud. Klager fik ikke medhold.

Læse hele afgørelsen her: Internet – Aftaleforhold – Uanmodet levering – Manglende opsigelse – Passivitet (J.nr. 12.06-0406-15)